برنامه ریزی درسی

۲۷

دانشیار

۱۳

جامعه شناسی

۲۷

دانشیار

۱۴

شیمی

۲۳

دانشیار

۱۵

مهندسی عمران

استادیار

۱۶

۴-۳- پیادهسازی روش
همان‌طور که بیان شد، در این تحقیق به منظور سنجش اثربخشی مدیریت دانش از فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده است. این رویه را در قالب گامهای زیر، در واقع گامهای اساسی فرآیند تحلیل شبکهای میباشند، توضیح میدهیم:
۴-۳-۱- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله
توضیحات مربوط به این گام در مورد مدل در فصل سوم تشریح شده است.
۴-۳-۲- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح
در این گام به تشکیل ماتریسهای مقایسات زوجی پرداخته و بردار اولویت را برای مؤلفه‌های مدل محاسبه شده است.
-مرحله اول: ابتدا مقایسات زوجی چهار شاخص اثربخشی مدیریت دانش (ابعاد کارت امتیازی متوازن) صورت گرفته و درجه اهمیت هر یک از تعیین شده است. همانطور که در جدول شماره (۴-۲)،نشان داده شده است، به نظر خبرگان بُعد فرآیندهای داخلی مهم‌ترین بُعد با وزن (۲۹۳/ .) است و ترتیب اهمیت سه بعد دیگر به صورت مالی با وزن (۲۵۷/ .)، نوآوری و یادگیری با وزن (۲۴۶/ .) و مشتری(۲۰۳/ .) می‌باشد. میتوان نتیجه گرفت، از دید خبرگان بُعد فرآیندهای داخلی بیشترین اهمیت را در اثربخشی مدیریت دانش دانشگاه مازندران دارد و پس از آن بُعد مالی قرار دارد، همچنین بُعد مشتری کم‌ترین اولویت را در اثربخشی این سیستم داراست. این بردار اولویت برای محاسبه وزن کلی شاخصها برای دانشکدهها در جدول (۴-۲۰) به عنوان(Pj) استفاده میشود. نرخ ناسازگاری جدول (۴-۲)، ۰۷۵/. است. از آنجایی که نرخ ناسازگاری (IR) کمتر از ۱/. است با توجه به قضیه ساعتی نتایج مستخرج از آن معتبر است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.