۳-۶- معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده
در این مطالعه به منظور انجام عملیات اولیه روی دادهها از محیط Excel و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین اوزان نسبی اجزای مدل به طور عمده از نرم افزار Super Decisions استفاده شده است.
۳-۷-محدودیت پژوهش:
معمولاً هر محقق برای شروع و ادامه کار پژوهش خود با موانع و محدودیتهایی مواجه خواهد شد. در انجام این تحقیق مشکلات و محدودیتهای چندی قابل تصور است که در زیر به آنها اشاره میشود:
-با وجود این که پژوهش قصد سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشکدههای دانشگاه مازندران را داشته ولی به دلیل استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و تعداد زیاد دانشکدهها، به جای بررسی جداگانه هرکدام، ابتدا دانشکده‌ها دسته بندی شده سپس هر دسته مورد بررسی قرار گرفته است.
مجبور به دستهبندی آنها شده است.
 محدودیت دیگر این پژوهش مربوط به نتایج آن است یعنی با توجه به روش پژوهش، نتایج بدست آمده از آن فقط برای دانشگاه مازندران مورد استفاده قرار میگیرد و قابلیت تعمیم پذیری را ندارد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه
فصل حاضر به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نظرات کارشناسان اختصاص دارد. لذا پس از ارائه اطلاعات عمومی خبرهها، جهت پاسخگویی به سوال پژوهش، روش فرآیند تحلیل شبکهای بر دادههای جمع آوری شده، اعمال می‌شود.
۴-۲- مشخصات خبره‌ها
همانطور که در فصل سوم اشاره شد، از ۴۰ پرسشنامه‌ مقایسات زوجی که در بین افراد خبره توزیع گردید، تعداد ۱۶ پرسشنامه بازگشت (نرخ پاسخگویی۴۰ %). مشخصات پاسخ‌دهندگان این ۱۶ پرسشنامه در جدول ذیل ارائه شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جدول( ۴-۱): مشخصات خبرهها
سمت رشته تحصیلی پایه مرتبه علمی ردیف
معاونت دانشجویی اقتصاد ۱۶ استادیار ۱
ریاست دانشکده