مؤلفه

کاملاً مرجح

ترجیح خیلی قوی

ترجیح قوی

کمی مرجح

ترجیح یکسان

کمی مرجح

ترجیح قوی

ترجیح خیلی قوی

کاملاً مرجح

مولفه

خلق دانش

تسهیم دانش

روایی پرسشنامه نیز، به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده است. همچنین، برای افزایش درک خبره‌ها از عوامل مورد مطالعه، مدل تحقیق و تعریف مختصری از عناصر آن به پرسشنامه پیوست شد.
۳-۵-۱- بررسی سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی
از آنجایی که پرسشنامهی مربوط به تحقیق حاضر از نوع ماتریسهای مقایسات زوجی است برای سنجش سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی این پژوهش از روش ساعتی استفاده شده است که طبق آن اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ۱/. باشد پاسخها سازگارند و محاسبات بعدی روی آن اعمال میشود، در غیر این صورت پرسشنامه به خبره مربوطه جهت ارائه پاسخ‌های سازگار برگردانده میشود.
۳-۵-۱-۱-محاسبهی سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی:
در اولویتبندی عناصر و فعالیتها با توجه به معیارهای کنترلی، برای اینکه نتایج معتبری در دنیای واقعی به دست آید، درجه خاصی از سازگاری لازم است که سازگاری قضاوتها، توسط نرخ سازگاری محاسبه میگردد. نرخ سازگاری، سازوکاری است که سازگاری مقایسات را مشخص میکند و نشان میدهد که تا چه اندازه میتوان، به اولویتهای حاصل از اعضای گروه و یا اولویتهای جداول ترکیبی، اعتماد نمود. اطلاع از سازگاری قضاوتها به این دلیل حائز اهمیت است که احساس نشود این قضاوتها به صورت تصادفی اعمال شدهاند (آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱). نرخ سازگاری محاسبه شده باید کمتر از ۱/. باشد در غیر این صورت، قضاوتها ممکن است، متضاد باشند و باید در آنها تجدید نظر صورت گیرد. طبق روش ساعتی، نرخ سازگاری به ترتیب گامها ذیل محاسبه می‌گردد:
گام اول- محاسبه بردار مجموع وزنی(WSV): ماتریس مقایسات زوجی (D) را در بردار وزنهای نسبی ضرب کنید.
گام دوم- محاسبه بردار سازگاری (CV): عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزنهای نسبی تقسیم کنید.
گام سوم-محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژهی ماتریس مقایسات زوجی(): برای محاسبهی آن باید میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه شود.
گام چهارم-محاسبه شاخص سازگاری[۱۲۰] (CI)، که انحراف از سازگاری کامل را نشان می‌دهد، به ترتیب ذیل محاسبه می‌گردد:
(رابطه۳-۳)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.