-مرحله اول: ابتدا مقایسات زوجی بین چهار شاخص اثربخشی مدیریت دانش (ابعاد کارت امتیازی متوازن)صورت می‌گیرد.
-مرحله دوم: مقایسات زوجی اجزای فرآیند چرخه دانش: در این مرحله برای هر شاخص اثربخشی مدیریت دانش یک ماتریس مقایسات زوجی بین اجزای فرایند چرخه دانش وجود دارد.(چهار ماتریس مقایسه زوجی)
-مرحله سوم: مقایسات زوجی دانشکدهها: مقایسات زوجی ایجاد شده برای اولویت نسبی هر دانشکده در فرآیندهای چرخه دانش تحت کنترل شاخصهای سنجش اثربخشی مدیریت دانش است. بنابراین برای هر شاخص اثربخشی مدیریت دانش، پنج ماتریس مقایسه زوجی و بردار اولویت در این سطح از روابط وجود خواهد داشت. (بیست ماتریس مقایسه زوجی)
-مرحله چهارم: مقایسات زوجی فرآیندهای چرخه دانش میان دانشکدهها: بردارهای اولویت نسبی فرآیندهای چرخه دانش برای هر دانشکده تعیین می‌شود. (دوازده ماتریس مقایسه زوجی)
۳-۴-۳- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش
پس از محاسبهی بردارهای اوزان طی گام‌های قبلی، اقدام به تشکیل سوپر ماتریس نهایی طی مراحل زیر خواهیم نمود (یاکسل و دگدوایرن، ۲۰۰۷؛ وو و همکاران، ۲۰۰۸)، (به نقل از اکبر زاده،۱۳۸۹):
مرحله ۱) تشکیل سوپر ماتریس اولیه: در این مرحله باید بردارهای الویت که در گامهای قبل محاسبه شدهاند در مکانهای مناسبی در سوپرماتریس اولیه :جایگذاری شوند.
مرحله ۲) محاسبه سوپر ماتریس موزون (تصادفی): در واقع این ماتریس از نرمال سازی سوپر ماتریس اولیه بدست میآید. بدین ترتیب که سوپر ماتریس اولیه را در ماتریس اوزان خوشهها نظیر به نظیر ضرب میشوند.
مرحله ۳) محاسبه سوپر ماتریس نهایی: این ماتریس از رابطه (۳-۴ ) محاسبه میشود:
(۳-۱)
به طوری که k از مجموعه اعداد طبیعی بوده و مقدار آن می‌تواند به طور دلخواه افزایش یابد تا اینکه به همگرایی برسیم.
پس از محاسبهی اوزان نسبی فرآیندها و دانشکدهها تحت کنترل هر یک از شاخصهای اثربخشی (ابعاد مشتری، فرآیند های داخلی، رشد و یاد گیری و مالی)، در این گام باید برای هر شاخص اثربخشی مدیریت دانش ابتدا سوپرماتریس اولیه را تشکیل داده و پس از محاسبهی سوپرماتریس موزون آن را همگرا ساخته تا به سوپرماتریس نهایی دست یابیم. بنابراین در این مرحله چهار سوپرماتریس نهایی خواهیم داشت.
۳-۴-۴- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش
محاسبه نرخ مطلوبیت محاسبه نهایی است. با استفاده از نتایج محاسبه اثربخشی مدیریت دانش، می‌توانیم اثربخشی مدیریت دانش را درون دانشگاه تحلیل کنیم و دانشکدهها را مقایسه کنیم. تحلیل اثربخشی مدیریت دانش به طور کلی بستگی به محاسبه نرخ مطلوبیت برای یک دانشکدهi (Di) دارد. معادله برای(Di) به صورت زیر تعریف می‌شود:
 
(رابطه۳-۲)
وزن اهمیت نسبی شاخص j ام اثربخشی مدیریت دانش
وزن اهمیت نسبی جزء K ام فرآیندهای چرخه دانش روی شاخص jام اثربخشی مدیریت دانش
وزن اهمیت نسبی موازنه شده جزء K ام فرآیند های چرخه دانش روی شاخص jام اثربخشی مدیریت دانش
امتیاز نسبی اثربخشی دانشکده iام روی جزء Kام فرآیندهای چرخه دانش روی شاخص j ام اثربخشی مدیریت دانش
k: مجموعه شاخص k ام فرآیندهای چرخه دانش
J: مجموعه شاخص jام اثربخشی مدیریت دانش
همان‌طور که میبینید برای محاسبه شاخص مطلوبیت از وزنهای نسبی بدست آمده از مقایسات زوجی دانشکدهها، فرآیندهای چرخه دانش و شاخصهای اثربخشی مدیریت دانش و وزنهای فرآیندهای چرخه دانش از سوپر ماتریسهای همگرا شده استفاده میشود. این وزنها به کار گرفته میشود تا امتیاز شاخص موزون کلی مدیریت دانش برای هر دانشکده محاسبه شود. با این کار میتوانیم دانشکدهها را بر اساس اثربخشی و فرآیندهای چرخه دانش مقایسه کنیم.
۳-۵- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها
جهت جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. برای نگارش ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای، مجلات علمی، و پایگاه‌های علمی مختلف بر روی شبکه اینترنت استفاده شده است. داده‌های پژوهش، با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه جمع‌آوری شده‌‌ است. با توجه به استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای، پرسشنامه در بر دارنده سوالاتی به صورت مقایسات زوجی است که در بین خبرگان توزیع شده است. (پرسشنامه مقایسات زوجی به پایان نامه پیوست شده است) در این پرسشنامه به منظور مقایسهی ارجحیت عناصر در هر سطح، از طیف ساعتی، استفاده شده است جدول(۳-۱).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جدول(۳-۱) مقادیر ترجیحات برای مقایسههای زوجی
ارزش اولویتی ترجیحات
۱ ترجیح یکسان