نمودار۳-۱-گام‌های پیاده سازی مدل
۳-۴-۱– گام اول: تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله
همان‌طور که بیان شد، در این پژوهش از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده است که با عناصر موجود در مدل به تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای ویژه متناظر با هر یک از ماتریسهای مقایسه زوجی پرداخته و سپس آن‌ها را در جایگاههای مناسبی در سوپر ماتریس قرار داده و به حل مدل میپردازد.
در این مدل هدف سنجش مقایسهای اثربخشی مدیریت دانش است که در سطح یک قرار دارد. ابعاد مشتری ، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری و مالی جنبههای کارت امتیازی متوان هستند که شاخصهای اثربخشی مدیریت دانش بوده و در سطح دو نشان داده شدهاند. خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، بهکارگیری دانش و درونیسازی دانش به عنوان فرآیندهای چرخه دانش و زیر معیارها هستند که در سطح سه قرار دارند. چهارمین و آخرین سطح مدل، دانشکدههای دانشگاه مازندران هستند که باید با یکدیگر مقایسه شوند .همچنین در این قسمت ارتباطی بیرونی بین دو سطح (خوشه) سوم و چهارم نشان میدهد که نوع دانشکدهها هم میتوانند روی فرآیندهای چرخه دانش تأثیر بگذارد در نهایت این رابطه هم بررسی میشود و سپس دانشکدهها بر اساس اثربخشی مدیریت دانش مقایسه میشوند .
دانشگاه مازندران در حال حاضر دارای ۱۱ دانشکده‌ می‌باشد و به جزء دانشکده دامپزشکی،۱۰ دانشکدۀ دیگر در پردیس دانشگاه قرار دارند. در این تحقیق، دانشکدۀ دامپزشکی به دلیل اینکه جدیداً تأسیس شده بود، مورد بررسی قرار نگرفت. در ضمن برای جلوگیری از طولانی شدن و پیچیدگی پرسشنامه، به جای اینکه دانشکدهها هر یک به طور جداگانه بررسی شوند آن‌ها را در سه گروه تقسیم نموده‌ایم.این گروه بندی به صورت زیر انجام شده است:
دانشکده‌های مربوط به رشتههای علوم مهندسی: هنر و معماری– فنی و مهندسی
دانشکدههای مربوط به رشتههای علوم پایه: علوم پایه- علوم ریاضی- شیمی
دانشکده‌های مربوط به رشتههای علوم انسانی: علوم اقتصادی و اداری- علوم انسانی و اجتماعی- تربیت بدنی-حقوق و علوم سیاسی- الهیات و معارف اسلامی.
البته برای سهولت، در کل پژوهش، واژه دانشکدههای علوم مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه بکار رفته است.
طبق توضیحات فوق، مدل تحقیق به صورت زیر طراحی شده است:
شاخص‌های اثربخشی مدیریت دانش
سنجش اثربخشی مدیریت دانش
بعد
مشتری
بعد
فرآیند های داخلی
بعد
یاد گیری و نوآوری
بعد
مالی
فرآیندهای چرخه دانش
درونی سازی
دانش
به کارگیری
دانش
تسهیم
دانش
ذخیره
دانش
خلق
دانش
دانشکده‌های مربوط به
رشته‌های علوم مهندسی
دانشکده‌های مربوط به رشته‌های علوم پایه
دانشکده‌های مربوط به رشته‌های علوم انسانی
شکل( ۳-۱): مدل پژوهش
۳-۴-۲- گام دوم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح
در این مرحله بایستی وزن نسبی هر یک از ابعاد کارت امتیازی متوازن، فرآیندهای چرخه دانش را به کمک نظر خبرگان و با تشکیل ماتریس مقایسات جفتی تعیین نماییم. این مقایسات جفتی وزن نسبی شاخص اثربخشی را تحت کنترل معیارهای مربوطه نشان داده و بر اساس مقیاس ۹-۱ ساعتی انجام میشوند. همان طور که می‌دانیم تعداد مقایسات زوجی صورت‌ گرفته در این ماتریس‌ها برابر می‌باشد، که برابر تعداد سطرها یا ستونها می‌باشد. در همین راستا، چهار مرحلهی فرعی در نظر گرفته شده است که به ترتیب زیر است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.