مفهوم مدیریت دانش
منابع دانشی سازمان
طبقه بندی انواع دانش
تعاریف مدیریت دانش
اهمیت بکارگیری دانش
اهداف مدیریت دانش
فرآیند های مدیریت دانش
مدیریت دانش در آموزش عالی
مدل پژوهش
و اجزای ان
مطالعات خارجی
مروری بر
مطالعات پیشین
مدیریت دانش
مدل پژوهش
کارت امتیازی متوازن
شاخص ابزار عملکرد مدیریت دانش
فرآیند تحلیل شبکهای
سنجش مدیریت دانش
سنجش اثر بخشی مدیریت دانش
انواع رویکردها
ابزارهای سنجش و مقایسه آنها
م
مطالعات داخلی
سنجش اثربخشی مدیریت دانش
شکل ۲-۱۳- چارچوب مرور ادبیات پژوهش
فصل سوم:
روششناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
پژوهش فرآیندی است که از طریق آن میتوان دربارهی ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد (سرمد و دیگران،۱۳۸۴). تحقیق از نظر روششناسی، عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال. روش در این جا کلیهی وسائل، ابزارها و مجموعهی مراحلی است که برای جمعآوری اطلاعات و کیفیت بررسی آنها جهت وصول به یک هدف، انتخاب میشود. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف، ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد (علیاحمدی و سعیدنهایی،۱۳۸۶).
در فصل حاضر روش انجام این پژوهش تشریح میشود .ابتدا روش و نوع پژوهش و سپس، نحوه‌ی انتخاب خبره‌ها و نیز مدل تحقیق در قالب گام‌های پیادهسازی آن بیان می‌شوند. همچنین ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها و نرم‌افزار مورد استفاده معرفی خواهند شد و در نهایت هم محدودیتهای پژوهش مطرح می‌گردند.
۳-۲- نوع شناسی پژوهش
با توجه به تفاوت میان نوع و روش تحقیق میتوان گفت “نوع”، به ماهیت تحقیق و”روش”، به شیوهی اجرای تحقیق اشاره دارد. نوع شناسی تحقیق مسیر را برای روششناسی آن مهیا میکند (علیاحمدی و سعیدنهایی، ۱۳۸۶). محققان روششناسی، پژوهش را به دو گروه کلی طبقهبندی میکنند: پژوهشهای کمی، پژوهشهای کیفی. علاوه بر این دو رویکرد، رهیافت دیگری را می‏توان‏ در زمینه پژوهش‏ها مطرح کرد که در آن بر کاربرد ترکیبی رویکرد کمّی‏ و کیفی تأکید می‏شود. تفاوت نوع پژوهش سبب میشود که مطالعات کمّی و کیفی رویکرد متفاوتی به فرآیند پژوهش اعم از شکلگیری پرسشهای اساسی، اندازهگیری و تحلیل دادهها داشته باشند. بنابراین طبق این تعریف که پژوهش کمی رویکردی جزء گرا و تحصلی برای توصیف عینی متغیرها و توضیح روابط بین آن‌هاست و نگرش و دیدگاه کمی، ریاضی و رقمی بر این گونه پژوهشها حاکم است و پژوهش کیفی رویکرد کل گرا، تفسیرگرا و برای اکتشاف در یک زمینه طبیعی انجام میشود و نباید در یک محدوده تصنعی انجام گیرد (عابدی و شواخی،۱۳۸۹). بنابراین میتوان گفت چون هدف این پژوهش سنجش اثربخشی است ، پژوهش کمی محسوب میشود.همچنین تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی و کاربردی است که به بررسی پدیده‌ای مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی می‌پردازد. در این پژوهش برای پاسخ به سؤال از روش‌های غیر آماری (تحقیق در عملیات) استفاده شده ‌است. جمع‌آوری داده‌های این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است.
۳-۳-انتخاب خبره‌ها
برخی از ویژگی‌های اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است: با مسأله‌ی مورد بحث درگیر باشند، اطلاعات مداوم از مسأله را برای همکاری داشته باشند، دارای انگیزه برای شرکت در این فرآیند باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آن‌ها نیز ارزشمند خواهد بود (اصغرپور، ۱۳۸۲).
در این پژوهش، از طریق مشورت با اساتید راهنما و مشاور جهت انتخاب خبره، سعی شد تا با توجه به موضوع پژوهش و اهمیت دانش ضمنی در آن، افراد بر اساس سمت اجرایی، تجربه و مرتبه علمی بالا انتخاب شوند.از این رو، هیأت‌رئیسه دانشگاه و دانشکدهها(مدیران اصلی) و همچنین اساتید باسابقه (دانشیار و استاد) که در خصوص سؤال تحقیق از اطلاعات کافی برخوردار بودهاند و حاضر به همکاری در این پژوهش بودند، شناسایی شدند و پرسشنامه‌ها بین این افراد توزیع گردید (مشخصات پاسخ‌دهندگان در بخش ۴-۲ ارائه شده است).
۳-۴-مدل و روش پژوهش
در پژوهش حاضر از مدل پیشنهادی چن و همکاران (۲۰۰۹)، به منظور سنجش اثربخشی مدیریت دانش بین دانشکدههای دانشگاه مازندران استفاده شده است.گامهای محاسباتی این تحقیق در راستای دست‌یابی به هدف پژوهش، به شرح زیر است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.