۱۳۸۸

میرفخرالدینی و همکاران

۱۷

برای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم دانش در شرکتهای نرم افزاری ایران از شاخص عملکرد مدیریت دانش که توسط لی و همکاران (۲۰۰۵) انجام شده، استفاده کرده است. تجزیهوتحلیل اطلاعات در این پژوهش با بکارگیری شاخص عملکرد مدیریت دانش، تحلیل عاملی،آزمون میانگین در مقایسه با عدد ثابت، تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. نتایج بدست آمده از ۱۸ شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها برابر با ۰٫۵ نشان میدهد که با حد وسط شاخص ارزیابی یکسان است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سنجش عملکرد سیستم مدیریت دانش

۱۳۸۷

لطیفی و موسوی

۱۸

با معرفی اکثر روش‌های موجود در اندازهگیری سرمایههای معنوی و دانش سازمانی، به بررسی برخی از روش‌ها و شناسایی سه رویکرد و طبقه بندی مدل‌ها پرداخته است.همچنین‌ ملاک‌هایی را نیز برای مقایسه مدل‌ها استخراج کردند که پس از انجام تحلیل‌های آماری و همچنین آنالیز امتیازات به دست آمده ، سه رویکرد شناسایی شده را تایید کرده است.

بررسی، طبقه بندی و مقایسه مدل‌های اندازه گیری دانش

۱۳۸۶

خدیور و همکاران

۱۹

در بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای فرآیندهای مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند، سپس به اندازهگیری فرآیندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا و اثربخشی آن در دانشگاه-های رفسنجان پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که در دانشگاههای سطح شهر رفسنجان، از بین فرآیندهای مدیریت دانش، عاملهای برونیسازی ،درونیسازی و اجتماعیسازی برای خلق دانش مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین فرآیندهای درورنیسازی،برونیسازی و ترکیب بر اثربخشی مدیریت دانش در این دانشگاهها تأثیر دارد.

بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش

۱۳۸۴

خوشسیما و همکاران

۲۰

بر مبنای بررسی تعدادی از آخرین تحقیقات مرتبط با ارزیابی مدیریت دانش، مدلی در زمینه نحوه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش از طریق تعریف شاخص‌های عملکرد(کیفیت سیستم مدیریت دانش، فرآیندهای مدیریت دانش،رضایتکاربرازKMS، اثربخشیKMS و عملکرد شرکت) و تبیین ارتباط متقابل ما بین آن‌ها ارائه شد.

ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش

۱۳۸۴

صمیمی و آقایی

۲۱

۲-۶-خلاصه‌ی فصل دوم
در این فصل ابتدا تعریف دانش و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شد و سپس مباحثی در مدیریت دانش مانند تعاریف، اهمیت، اهداف و فرآیندهای دانش و نقش آن در آموزش عالی مطرح گردید. همچنین با توجه به موضوع پژوهش، به سنجش اثربخشی مدیریت دانش اشاره شد و به دلیل پراکندگی روش و مدلهای موجود در این زمینه، این پژوهش برای دست‌یابی به اهداف خود به بررسی رویکردها، معرفی و مقایسه برخی از ابزار مهم و شاخصهای که در تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرند، پرداخته شد. در مجموع بعد از بررسی و مقایسه ابزارها، شاخصها و نکاتی پیرامون آنها، این مطالعه برای اینکه بتواند ارزیابی جامع و دقیقی انجام دهد از مدل چن و همکاران (۲۰۰۹)برای پاسخ به سوال پژوهش یعنی میزان اثر بخشی مدیریت دانش در دانشکدههای دانشگاه مازندران استفاده کرده است. این مدل از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای برای میزان و مقایسه دانشکدهها و همچنین ابعاد کارت امتیازی متوازن را به عنوان شاخصهای اثربخشی و خلق، ذخیره، تسهیم، بهکارگیری و درونیسازی دانش را به عنوان فرآیندهای مدیریت دانش در نظر گرفته است.
در ادامه نیز مدل تحقیق و اجزای مدل بکارگرفته شده در آن یعنی کارت امتیازی متوازن، ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش و فرآیند تحلیل شبکهای معرفی شدند. در پایان هم مروری بر تحقیقات مشابه انجام شده صورت گرفت. خلاصه‌ی مطالب ارائه شده در این فصل در قالب شکل ذیل ارائه شده است:
مرور ادبیات پژوهش