پس از مطالعه ادبیات موضوع و دریافت نظرهای متخصصان از طریق مصاحبه‌ها عمیق و بررسی آن‌ها، در مجموع ۳۴ زیر معیار در قالب ۶ معیار اصلی( منابع انسانی،مدیریت -ساختار،خلق و جمع آوری دانش،حفظ و بقا دانش ،انتقال دانش ، بکارگیری و به روز رسانی دانش) جهت ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در مراکز پژوهشی مشخص شدند .در این پژوهش دادهها، بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی توسعه یافته فازی تحلیل شدند.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که معیار”منابع انسانی” بیشترین اهمیت را در بین معیارها را دارد و در نهایت هم از این مدل برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش ۹ مرکز پژوهشی در ایران استفاده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تعیین و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر اثربخشی مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی ایران

۱۳۹۰

نهاوندی و همکاران

۱۲

این پژوهش در وهله اول،به اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری و تعیین وزن آن‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و دوم به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری بر اساس کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی پرداخت. بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد این سیستم در وزارت راه و ترابری از سطح متوسط برخوردار بود و پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه شد.

ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش

۱۳۹۰

موسیخانی و نادی

۱۳

این تحقیق با هدف بررسی منافع و مسائل مدیریت دانش، تبیین مؤلفههای ارزیابی مدیریت دانش و بررسی وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن در مؤسسات آموزش عالی در دانشکدههای مدیریت سه دانشگاه تهران،تربیت مدرس و یزد صورت گرفته است. در این تحقیق مدلی مفهومی طراحی گردید که ابعاد آن شامل: مدیریت دانش و نوآوری دانش،تسهیم دانش، نگهداری دانش و ایجاد دانش می‌باشد. جمعآوری داده از طریق توزیع پرسشنامه بین ۳۷ اعضای هیئت علمی سه دانشکده‌ی مورد مطالعه انجام شد. نتایج نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در هر سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد نامطلوب میباشد و فقط وضعیت بعضی از مؤلفهها در آن‌ها مطلوب است.

ارزشیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

۱۳۹۰

بردبار و کنجکاو منفرد

۱۴

به ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن و معرفی عوامل کلیدی موفقیت در هر یک از جنبهها پرداختهاند سپس از آن‌ها برای ارائه مدلی جهت ارزیابی مدیریت دانش در” سیستم مکانیزه آموزش دانشگاه علم و صنعت” استفاده کردند..مطابق با این مدل، تأمین منابع مالی جهت جذب متخصصین فناوری، افزایش دانش فنی کارکنان و توسعه زیر ساخت ها زمینه ساختار جذب متخصصین، حفظ، آموزش و انگیزش کارکنان میباشد و این فاکتورها منجر به بهبود مستمر فرایندها و شناسایی موانع موفقیت خواهد شد.

ارزیابی مدیریت دانش

۱۳۸۹

ساعی و همکاران

۱۵

با مرور بر ادبیات مربوط به مدیریت دانش و کارت امتیازی متوازن چارچوبی را برای ارزیابی مدیریت دانش یک سازمان ارائه داد.در این چارچوب با توجه به چهار چشمانداز کارت امتیازی متوازن و اهداف مربوط به آن‌ها ،شاخصهایی را برای ارزیابی مدیریت دانش در هر چشم انداز در نظر گرفته شد.

ارزیابی
اثر بخشی مدیریت دانش

۱۳۸۹

اسلامی

۱۶

از مدل ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش ون (۲۰۰۹) با استفاده از گروههای کانون، فرآیند سلسله مراتبی و پرسشنامه به ارزیابی و رتبه بندی اثر بخشی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط مجموعه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی استان فارس پرداختهاند. نتایج آزمون،مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش را اولویتبندی نموده و رتبهبندی شرکتهای مورد مطالعه را از نظر نمره اثربخشی مدیریت دانش در چهار سطح نشان میدهند.

ارزیابی و رتبه بندی اثر بخشی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط