۶

یک مقیاس چند بعدی با نام (USKMS)را به منظور سنجش میزان رضایت کاربر از سیستم مدیریت دانش توسعه دادهاند. این مقیاس شامل چهار بعد با عنوان محتوا، سهولت استفاده، سازگاری با نیازهای شخصی کاربر و سهولت در مشارکت گروهی میباشد که وجود ارتباط مستقیم مابین رضایت کاربر و تمایل او برای بکارگیری سیستم مدیریت دانش از یک سو و تمایل او برای توصیه برای دیگران درباره استفاده از سیستم مدیریت دانش از سوی دیگر، توسط دو فرضیه آماری بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

سنجش رضایت کاربر از سیستم مدیریت دانش

۲۰۰۶

اونگ و لای

۷

برای ارزیابی عملکرد یک سازمان در اجرای مدیریت دانش،معیاری با عنوان شاخص عملکرد مدیریت دانش(KMPI) ارائه شد و سپس برای اندازهگیری مدیریت دانش در بازار (KOSDAQ)کره و بررسی ارتباط سطح عملکرد مدیریت دانش با عملکرد شرکت از آن بکار رفت.. نتایج بدست آمده از ۱۰۱ شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه۰٫۲۶الی۵۱٫ نشان میدهد.

شاخص عملکرد مدیریت دانش

۲۰۰۵

لی و همکاران

۸

مدلی را برای سنجش موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور توسعه دادند. و نشان دادند که سیستم مدیریت دانش موفق دارای متغیّرهای: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، تمایل به کاربرد و رضایت کاربر است.

موفقیت سیستم مدیریت دانش

۲۰۰۵

هالاوی

۹

با مرور بر ادبیات و بررسی مقاله‌ها در زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۴ آن‌ها را در هشت دسته طبقه بندی کنند که شامل: تجزیه و تحلیل کیفی، تجزیه و تحلیل کیفی، تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی، تجزیه و تحلیل شاخصهای غیر مالی، تجزیه و تحلیل عملکرد داخلی، تجزیه و تحلیل عملکرد خارجی، تجزیه و تحلیل سازمان محور و تجزیه و تحلیل پروژه محور.

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

۲۰۰۵

چن و چن

۱۰

پس از بررسی پنج اصل مدیریت دانش نشان دادند موفقیت و اثربخشی مدیریت دانش در سازمانها بستگی به تعهد کامل سازمانها و کارکنان به پنج اصل مدیریت دانش دارد. همچنین برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش مدلی از توانمندیهای و فرآیندهای مدیریت دانش را ارائه دادند.بر اساس یافتههای تحقیق هر چه توانمندیهای مدیریت دانش (فناوری، ساختار، فرهنگ، تخصص، یادگیری و اطلاعات) تشویقکننده و حمایتکنندهی فرآیندهای مدیریت دانش(کسب، تولید، ذخیره و کاربرد) باشند اثربخشی مدیریت دانش بیشتر خواهد بود و سازمان‌ها میتوانند به اهداف تعیین شده با اثربخشی بیشتری دست یابند.

بررسی اثربخشی مدیریت دانش

۱۳۹۱

ابراهیمیان و همکاران

۱۱