سنجش عملکرد مدیریت دانش

۲۰۱۱

کواچ و وانگ

۱

با استفاده از گروههای کانون و روش کیفی، مدلی را با پنج معیار کارکنان،داده،اطلاعات،دانش و خرد و۳۰ زیر معیار را برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش ارائه نمودند.همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میزان اهمیت این معیارها را تعیین کردند که کارکنان و اطلاعات مهم‌ترین معیار شناخته شد و سپس ۷۶ شرکت را رتبه بندی نمودند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سنجش اثربخشی مدیریت دانش

۲۰۰۹

وِن

۲

این تحقیق برای مقایسه عملکرد مدیریت دانش چند دانشگاه رویکردی را ارائه داده است که در آن فرآیند تحلیل شبکهای را با کارت امتیازی متوازن ترکیب نموده و سپس با شاخص سنجش عملکرد مدیریت دانش مطابقت داده است. نتایج بدست آمده وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش را در هر یک از دانشگاه را نشان میدهد و سپس آن‌ها را رتبه بندی نموده است.

سنجش عملکرد مدیریت دانش از دیدگاه رقابتی

۲۰۰۹

چن و همکاران

۳

به ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در صنعت اتوبوس‌رانی تایوان و بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد شرکتهای اتوبوس‌رانی با استفاده از شاخص عملکرد مدیریت دانش پرداخته‌اند. به هر یک از ۳۷ شرکت ،۵ پرسشنامه داده شد. نتایج بدست آمده از ۲۲ شرکت، نشان میدهد شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه ۰٫۰۷۲۷ الی۸۹۶۴ . ۰ قرار دارد.

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد

۲۰۰۷

وی و اچ سو

۴

با بهکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای و شاخص سنجش عملکرد مدیریت دانش و سه معیار قیمت سهام،هزینه‌های R&D و نسبت درآمد به قیمت، عملکرد مدیریت دانش یک شرکت تولید کننده دستگاههای خودکار با سه رقیب اصلی آن مقایسه کرند. نتایج این تحقیق نشان داد که این شرکت برای پیشی گرفتن و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش باید خلق و درونیسازی دانش خود را بهبود دهد.

مقایسه با رقیب اصلی: مهم‌ترین وظیفه سنجش عملکرد مدیریت دانش

۲۰۰۷

هانگ و همکاران

۵

مدلی از پنج متغیر کیفیت سیستم، کیفیت دانش اطلاعات، رضایت کاربر، مزایای درک شده از KMS، میزان استفاده از KMS به عنوان فاکتورهای جایگزین برای موفقیت سیستم مدیریت دانش ارائه کردند.در این مدل، ارتباطات متقابل مابین متغیرها بر اساس تحلیل آماری بر روی نتایج یک نظرسنجی که از تعدادی شرکت بزرگ در کشور تایوان پذیرفت،تعیین شده است.

سنجش موفقیت سیستم مدیریت دانش

۲۰۰۶

وو و ونگ