انتقال دانش
خلق و جمع آوری دانش
مدیریت- ساختار
منابع انسانی
حفظ و بقا دانش
نمودار۲-۲- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش
 موسیخانی و نادی (۱۳۹۰) در مقالهای تحت عنوان “ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس کارت امتیازی متوازن و با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی” به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری پرداختند. روش استفاده شده در این پژوهش روش ارزشیابی است. این پژوهش در وهله اول، به اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری و تعیین وزن آن‌ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سپس به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی پرداخت. بر اساس نتایج به دست آمده، در بین ابعاد کارت امتیازی متوازن بُعد مالی و کاربر اهمیت بیشتری داشتند و همچنین عملکرد این سیستم در وزارت راه و ترابری از سطح متوسط برخوردار بود و در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه شد.
 
نمودار۲-۳-مدل سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش سازمان
-در تحقیقی بردبار و کنجکاو منفرد (۱۳۹۰) به ارزشیابی و آسیبشناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی پرداختند. این تحقیق با هدف بررسی منافع و مسائل مدیریت دانش، تبیین مؤلفههای ارزیابی مدیریت دانش، بررسی وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن در مؤسسات آموزش عالی در دانشکدههای مدیریت سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد صورت گرفته است. در این تحقیق پس از بررسی مبانی نظری که عمدتاً از مطالعه ادبیات و تحقیقات مربوطه حاصل شد، مدل مفهومی طراحی گردید که عناصر آن را میتوان در شکل (۲-۱۱) مشاهده کرد:
 
شکل۲-۱۱-مدل مفهومی، ارزیابی و آسیبشناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی
جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشکدههای مدیریت دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و یزد میباشد. برای جمع آوری دادهها ، پرسشنامهای شامل ۵ سوال جمعیت شناختی و ۳۱ پرسش مربوط به متغیرهای مورد توزیع شد. لازم به ذکر است به منظور پاسخگویی به سوالات از طیف ۵ مرتبهای لیکرت از “بسیار کم” تا “بسیار زیاد” استفاده شده است و همچنین نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفت و حجم نمونه ۳۷ نفر تعیین شد. برای تجزیه تحلیل دادهها هم نرمافزارهای. Excel و SPSS بکارگرفته شد. نتایج نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در هر سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد نامطلوب میباشد و فقط وضعیت بعضی از مؤلفهها در آن‌ها مطلوب است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سطح معنی داری حاصل از آزمونt برای مدیریت دانش در هر سه دانشگاه کمتر از۰۵/۰ به دست آمد، لذا فرضیههای تحقیق مبنی بر وضعیت مطلوب مدیریت دانش در آنها رد شد. البته در دانشگاه تربیت مدرس مؤلفه‌های ایجاد و نگهداری دانش، مؤلفه ایجاد دانش در دانشگاه تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند.
-اسلامی کرم شاهلو (۱۳۸۹) در مقالهای تحت عنوان “ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن” با مرور بر ادبیات مربوط به مدیریت دانش و کارت امتیازی متوازن چارچوبی را برای ارزیابی مدیریت دانش یک سازمان ارائه داد. در این چارچوب با توجه به چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن و اهداف مربوط به آن‌ها ، شاخصهایی را برای ارزیابی مدیریت دانش در هر چشم انداز در نظر گرفته شد.
ساعی و همکاران (۱۳۸۹) به ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن پرداختهاند در ضمن عوامل کلیدی موفقیت در هر یک از جنبههای کارت امتیازی را هم معرفی کردند و سپس از آن‌ها برای ارائه مدلی جهت ارزیابی مدیریت دانش در “سیستم مکانیزه آموزش دانشگاه علم و صنعت” استفاده کردند. برای سنجش اعتبار مدل فوق و وجود رابطه صحیح بین جنبه‌های کارت امتیازی متوازن پرسشنامه تدوین و بین (کاربران سیستم مدیران ارشد، مسئولین آموزش دانشکدهها، کارشناسان) توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه و ثبت اطلاعات در نرم افزار SPSS به بررسی نتایج تحلیلی آن با استفاده از آزمون مربع کای پرداختند. مطابق با این مدل، تأمین منابع مالی جهت جذب متخصصین فناوری، افزایش دانش فنی کارکنان و توسعه زیرساخت‌ها زمینه ساختار جذب متخصصین، حفظ، آموزش و انگیزش کارکنان میباشد و این فاکتورها منجر به بهبود مستمر فرایندها و شناسایی موانع موفقیت خواهد شد که این امر سبب تسریع در رسیدن به اهداف دانشگاه از بکارگیری سیستم مکانیزه آموزش، که تهیه گزارشهای سریع، دقیق و قابل اعتماد حوزه خدمات آموزشی، سهولت دسترسی، دقت در محاسبات، امنیت اطلاعات است، میگردد.
-میرفخرالدینی و همکاران (۱۳۸۸) از مدل ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش که ون (۲۰۰۹) با استفاده از گروههای کانون، فرآیند سلسله مراتبی و پرسشنامه برای توسعه یک مدل برای ارزیابی ارائه کرده است برای ارزیابی و رتبه بندی اثر بخشی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط استفاده کردند. جامعه آماری پژوهش مجموعه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی استان فارس انتخاب کردند و نمونهگیری با استفاده از تکنیکهای آماری و به صورت تصادفی ساده انجام گرفت (۴۰ شرکت). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و از روشهای کمی و کیفی با کمک نرم افزار spss. برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشانگر میزان اثر بخشی این شرکتها و الویت بندی آنها بر اساس نمره اثربخشی مدیریت دانش و با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. نتایج آزمون، مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش را اولویتبندی نموده و رتبهبندی شرکتهای مورد مطالعه را از نظر نمره اثربخشی مدیریت دانش در چهار سطح نشان میدهند.
– لطیفی و موسوی ( ۱۳۸۷ ) برای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم دانش در شرکتهای نرم افزاری ایران از شاخص عملکرد مدیریت دانش که توسط لی و همکاران (۲۰۰۵) انجام شده استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم پروژههای فناوری اطلاعات در دست اجرا شرکتهای نرمافزاری که دارای رتبه ۱و۲و۳ اعلام شده توسط شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و پشتیبانی نرم افزار سفارش مشتری هستند، تشکیل داده شده است. روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهای متناسب با حجم و در داخل هر طبقه به صورت تصادفی ساده می‌باشد . نمونه آماری از ۱۸ شرکت و ۱۶۳عضو پروژه تشکیل شده و برای جمعآوری داده هم از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با بهکارگیری شاخص عملکرد مدیریت دانش، تحلیل عاملی،آزمون میانگین در مقایسه با عدد ثابت، تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. نتایج بدست آمده از ۱۸ شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها برابر با ۰٫۵ نشان میدهد که با حد وسط شاخص ارزیابی یکسان است.
-خدیور و همکاران (۱۳۸۶) در مقالهای با مرور تحقیقات انجام شده در حوزه اندازهگیری سرمایههای ناملموس یا دانشی ضمن معرفی اکثر روشهای موجود در اندازهگیری سرمایههای معنوی و دانش سازمانی ،۲۰ روش به عنوان نمونه بررسی و در سه رویکرد اندازهگیری دانش در محصول و فرآیند، اندازهگیری ارزش دانش درون سازمان و مبتنی بر اندازهگیری جایگاه سازمان از نظر فرآیندهای مدیریت دانش طبقهبندی شده‌اند. همچنین به منظور مقایسه بین مدلهای معروف اندازهگیری دانشی ، شاخصهایی با نظر ۳۳ نفر خبره که در زمینه داراییهای معنوی سازمان ، مدیریت دانش ، اقتصاد یا حسابداری صاحب نظر بودند استخراج شده است .این شاخص‌ها شامل پوشش سه حوزه مدیریت دانش(انسان، ساختار، تکنولوژی)، امکان مونیتورینگ مداوم، اقتضایی بودن، قابلیت پیش بینی و سناریوسازی، تحلیل هزینه، مبتنی بودن بر مدل، پیشنهادسازی برای بهبود، قابلیت عمومی و جهانی شدن هستند. در ادامه با طراحی پرسشنامه ۱۱ سوالی که در آن هر شاخص از طریق یک یا چند سوال مورد پرسش قرارگرفته بود بین همان افراد خبره توزیع شد. سر انجام این مدلها با هم بر اساس شاخصها، مقایسه و نقاط قوت و ضعف مربوط به آن‌ها پس از انجام تحلیلهای آماری تعیین شد و همچنین سه رویکرد شناسایی شده توسط آنالیز امتیازات به دست آمده تایید شد. نتایج این تحقیق به مدیران در انتخاب روش مناسب اندازهگیری برای سازمان خود کمک میکند.
-خوش سیما و همکاران (۱۳۸۴) در بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای فرآیندهای مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند، سپس به اندازهگیری فرآیندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا (برونی سازی، درونی سازی، اجتماعی سازی و ترکیب) و اثربخشی آن پرداخته‌اند. در نهایت هم ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی آن را با استفاده از رگرسیون گام به گام و همبستگی تفکیکی مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این تحقیق دانشگاه ولی عصر (عج)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه اسلامی کار رفسنجان و نمونه آن اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاهها بودند و تعداد پاسخ دهندگان به ۲۲۵ نفر رسید که پرسشنامه همراه با مصاحبه تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در دانشگاههای سطح شهر رفسنجان، از بین فرآیندهای مدیریت دانش، عاملهای برونی سازی، درونیسازی و اجتماعی سازی برای خلق دانش مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین فرآیندهای درونی‌سازی، برونی سازی و ترکیب بر اثربخشی مدیریت دانش در این دانشگاهها تأثیر دارد.
-صمیمی و آقایی (۱۳۸۴) بر مبنای بررسی تعدادی از آخرین تحقیقات مرتبط با ارزیابی مدیریت دانش، مدلی در زمینه نحوه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش از طریق تعریف شاخصهای عملکرد و تبیین ارتباط متقابل ما بین آن‌ها پیشنهاد کردهاند.
 
شکل۲-۱۲-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن
این پژوهش به اثبات روابط مدل پیشنهادی نپرداخته است، بلکه بر اساس مطالعه جدیدترین پیشرفتهای نظری در خصوص عملکرد سیستم مدیریت دانش، به مرور تعدادی از مهمترین مطالعات موجود در ادبیات موضوع که به اندازهگیری متغیرهای مدل و همچنین تعیین ارتباط ما بین آن‌ها اختصاص یافته است، پرداخته‌اند. پیشنهاد دادهاند که حل معادلات ساختاری مدل پیشنهادی میتواند تأثیر کیفیت سیستم مدیریت دانش و کارایی دانش را بر میزان اثربخشی سیستم و همچنین میزان تأثیر موفقت سیستم بر رضایت کاربر و بهبود عملکرد شرکت را مشخص نماید .
مطالعات فوق را می‌توان در جدول ذیل خلاصه نمود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جدول۲-۱۱-پژوهش‌های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش
شرح مختصر تحقیق عنوان سال محققان ردیف
با مرور بر ادبیات سنجش عملکرد مدیریت دانش هشت ابزار را معرفی و مقایسه نمودند و سپس پنج ویژگی را برای یک ابزار مناسب سنجش معرفی کردند.