سنجش عملکرد مدیریت دانش
سطح دوم
نسبت درآمد به قیمت
قیمت سهام
مخارج D&ِR
سطح سوم
خلق
دانش
ذخیره
دانش
تسهیم
دانش
به کار گیری
دانش
درونی سازی
دانش
سطح چهارم
سازمان مورد نظر
رقیب ۱
رقیب ۲
رقیب ۳
شکل۲-۸-مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش (هانگ و همکاران،۲۰۰۷)
– وی و اچ سو[۱۱۴])۲۰۰۷) به ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در صنعت اتوبوس‌رانی تایوان و بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد شرکتهای اتوبوس‌رانی با استفاده از شاخص عملکرد مدیریت دانش پرداختهاند. در صنعت اتوبوس رانی کشور تایوان ۳۷ شرکت اتوبوس‌رانی به ارائه خدمات در این خصوص میپردازند. پنج پرسشنامه بین مدیران واحدهای سازمانی آن شرکتها توزیع شد که طیف لیکرت ۷ تایی در پرسشنامه ۴۴ سوالی این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج بدست آمده از ۲۲ شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه ۰٫۰۷۲۷ الی۸۹۶۴ . ۰ نشان میدهد.
– وو و ونگ[۱۱۵](۲۰۰۶)، موفقیت سیستم مدیریت دانش را به طور مستقیم اندازهگیری نمیکنند بلکه آن را مفهومی چند وجهی میدانند که با استفاده از چند متغیر جایگزین قابل ارزیابی است. این دو محقق که در مطالعه خود از نتایج تحقیقات موجود در حوزه سیستمهای اطلاعاتی الگوبرداری نمودهاند. مطابق مدلی که در شکل(۲-۹) نمایش داده شده است از پنج متغیر به عنوان فاکتورهای جایگزین برای موفقیت سیستم مدیریت دانش استفاده میکنند. در این مدل، ارتباطات متقابل مابین متغیرها بر اساس تحلیل آماری بر روی نتایج یک نظرسنجی که از تعدادی شرکت بزرگ در کشور تایوان پذیرفت، تعیین شده است.
 
شکل۲-۹-مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت دانش
برای اندازهگیری مقدار متغیرهای مدل فوق، پرسشنامهای هم طراحی کردند که برای پاسخگویی به آن از مقیاس هفت گزینهای لیکرت استفاده شده است. در واقع مدل مذکور موفقیت سیستم مدیریت دانش را از پنج بعد مختلف مورد تحلیل قرار میدهد. در این مدل کیفیت سیستم و کیفیت دانش یا اطلاعات آن به عنوان متغیرهای مستقلی که دارای تأثیر مستقیم بر میزان رضایت کاربر هستند، شناخته شده است.
اونگ و لای[۱۱۶] در سال ۲۰۰۶، با توجه به ضرورت تدوین معیاری برای اندازهگیری اثربخشی سیستمهای مدیریت دانش در سازمانها، یک مقیاس چند بُعدی با نام ([۱۱۷]USKMS) را به منظور سنجش میزان رضایت کاربر از سیستم مدیریت دانش توسعه دادهاند. آن‌ها ابزار مذکور را با اعتقاد بر این امر ابداع نمودهاند که روشهای موجود برای ارزیابی میزان رضایت کاربر از سیستمهای اطلاعاتی، در خصوص سیستمهای مدیریت دانش قابل تعمیم نیست. این مقیاس شامل چهار بعد با عنوان محتوا، سهولت استفاده، سازگاری با نیازهای شخصی کاربر و سهولت در مشارکت گروهی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامهای متشکل از شانزده آیتم اندازهگیری و پاسخ هر پرسش با استفاده از مقیاس لیکرت هفت گزینهای ارزیابی میشود. در تحقیق مذکور، وجود ارتباط مستقیم مابین رضایت کاربر و تمایل او برای بکارگیری سیستم مدیریت دانش از یک سو و تمایل او برای توصیه برای دیگران درباره استفاده از سیستم مدیریت دانش از سوی دیگر، توسط دو فرضیه آماری بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.
– لی و همکاران (۲۰۰۵) برای ارزیابی عملکرد یک سازمان در اجرای مدیریت دانش، معیاری با عنوان شاخص عملکرد مدیریت دانش(KMPI) ارائه دادند که شامل فرآیندهای خلق، ذخیره، تسهیم، بهکارگیری و درونیسازی دانش میباشد. سپس برای اندازهگیری مدیریت دانش در بازار (KOSDAQ[118])کره و بررسی ارتباط سطح عملکرد مدیریت دانش با عملکرد شرکت، از آن استفاده کردند. جمعآوری دادهها هم از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد ۲۵۰ شرکت صورت گرفت. نتایج بدست آمده از ۱۰۱ شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه ۰٫۲۶الی۰٫۵۱نشان میدهد.
-هالاوی[۱۱۹] (۲۰۰۵) پایان نامهی دکتری خود را با عنوان «موفقیت سیستمهای مدیریت دانش» انجام داده است. هدف این پژوهش، توسعهی مدلی در سازمانهای دانش محور است که بتواند برای سنجش موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور به کار برده شود، بود .سیستم مدیریت دانش موفق دارای متغیّرهای: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، تمایل به کاربرد و رضایت کاربر بود که موفقیت سیستمهای مدیریت دانش را میسنجید. یافته‌ها نشان داد که این مدل، پتانسیل کاربرد در مطالعات سیستمهای مدیریت دانش آینده دارد.
-چن و چن (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی عملکرد مدیریت دانش” با مرور بر ادبیات و بررسی مقاله‌ها در زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۴ توانستند آن‌ها را در هشت دسته طبقه بندی کنند که شامل: تجزیه و تحلیل کیفی، تجزیه و تحلیل کمی، تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی، تجزیه و تحلیل شاخصهای غیر مالی، تجزیه و تحلیل عملکرد داخلی، تجزیه و تحلیل عملکرد خارجی، تجزیه و تحلیل سازمان محور و تجزیه و تحلیل پروژه محور.
۲-۵-۲- تحقیقات داخلی :
ابراهیمیان و همکاران (۱۳۹۱) در مقالهای با عنوان بررسی اثربخشی مدیریت دانش پس از بررسی پنج اصل مدیریت دانش نشان دادند موفقیت و اثربخشی مدیریت دانش در سازمانها بستگی به تعهد کامل سازمان‌ها و کارکنان به پنج اصل مدیریت دانش دارد که این پنج اصل شامل تشخیص اهمیت و ارزش مدیریت دانش توسط سازمانها و تمامی کارکنان؛ برخورداری مدیریت دانش از ترکیب مناسب کارکنان و فناوری؛ ایجاد فرهنگ یادگیری، مبادله و تسهیم دانش؛ در نظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان فرآیندی مستمر و جدی؛ تأثیر مدیریت دانش بر بهبود کارکنان ، شرایط کاری و سازمانها میباشد. همچنین این مقاله به دنبال ترکیب و پیشنهاد توانمندیهای مدیریت دانش در فرآیندهای مختلف مدیریت دانش، به منظور اثربخشی مدیریت دانش الگوی مفهومی را به صورت شکل (۲-۱۰) ارائه دادهاند که میتواند در شناسایی عناصر شکلدهنده و توسعه دهنده توانمندیهای مدیریت دانش برای اثربخشی مفید باشد. بر اساس یافتههای تحقیق هر چه توانمندیهای مدیریت دانش(فناوری،ساختار، فرهنگ، تخصص، یادگیری و اطلاعات) تشویقکننده و حمایتکنندهی فرآیندهای مدیریت دانش (کسب،تولید،ذخیره وکاربرد) باشند اثربخشی مدیریت دانش بیشتر خواهد بود و سازمانها میتوانند به اهداف تعیین شده با اثربخشی بیشتری دست یابند.
 
شکل(۲-۱۰)-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش
نهاوندی و همکاران(۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان “تعیین و اولویت بندی معیارهای مؤثر بر اثربخشی مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی ایران با رویکرد تطبیقی (فازی و قطعی) “پس از مطالعه ادبیات موضوع و دریافت نظرهای متخصصان از طریق مصاحبهها عمیق و بررسی آنها، سنجههای تأثیرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش را در مراکز پژوهشی استخراج کردند. در این پژوهش دادهها، بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی توسعه یافته فازی، به عنوان یک فرآیند تصمیمگیری چند شاخصه تحلیل شدند. در مجموع ۳۴ زیر معیار در قالب ۶ معیار اصلی (منابع انسانی، مدیریت -ساختار، خلق و جمع آوری دانش، حفظ و بقا دانش، انتقال دانش، بهکارگیری و به روز رسانی دانش) جهت ارزیابی اثربخشی مدیرت دانش در مراکز پژوهشی مشخص شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که معیار”منابع انسانی” بیشترین اهمیت را در بین معیارها را دارد و در نهایت هم از این مدل برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش ۹ مرکز پژوهشی در ایران استفاده شد.
سنجش اثر بخشی مدیریت دانش
به کارگیری و به روز رسانی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است