=J تعداد ستون‌ها
بردارهای ارجحیت باید برای تمام ماتریسهای مقایسه بدست آید. سپس مقدار ویژه مربوطه محاسبه، وزن اهمیت هر یک از عناصر موجود در ماتریس مربوطه بدست آورده می‌شود. (ساعتی،۲۰۰۱، به نقل از ربیعی و شاهنده،۱۳۹۰).
گام سوم. تشکیل سوپرماتریس
در تکنیک ANP برای نشان دادن تعاملات و وابستگیهای میان سطوح تصمیمگیری، تعیین اهمیت نسبی معیارها و اولویتبندی آلترناتیوهای مسئله تصمیمگیری از سوپر ماتریس استفاده میشود. یک سوپر ماتریس در حقیقت یک ماتریس جزء بندی شده است که در آن هر بخش از ماتریس، رابطه میان ۲گره (سطح تصمیمگیری) را در کل مسئله تصمیمگیری نشان میدهد. فرم استاندارد یک سوپر ماتریس که توسط آقای ساعتی در سال ۱۹۹۶ معرفی شده است، در زیر قابل مشاهده است (شکل۲-۶) که C بیانگر گرهها وe بیانگر عناصر درون گرهها است. بردارهایW درون ماتریس نیز بردارهای وزنی حاصله از مقایسات زوجی عناصر گرهها با یکدیگر است.
 
شکل(۲-۶)-فرم استاندارد سوپر ماتریس (دری و حمزه‌ای،۱۳۸۹)
تمامی روابط و تعاملات میان عناصر سطوح تصمیمگیری به وسیله مقایسات زوجی در روش سوپر ماتریس ارزشیابی میشوند (دری و حمزه‌ای،۱۳۸۹). در سوپرماتریس اولیه ممکن است بعضی از ستونها به صورت ستونهای احتمالی نبوده یا به عبارت سادهتر حاصل جمع عناصر ستونها برابر یک نباشد. در این حالت نمیتوان گفت که تأثیر نهایی ملاک کنترلی مورد نظر بر تمامی عناصر به درستی نشان داده شدهاند، برای جلوگیری از این حالت، سوپر ماتریس اولیه را در ماتریس اوزان خوشه‌ها نظیر به نظیر ضرب شده و ماتریس حاصله را سوپرماتریس موزون یا تصادفی مینامیم که در واقع از نرمال سازی سوپرماتریس اولیه به دست میآید. با استفاده از سوپرماتریس تصادفی به دست آمده، میتوان سوپرماتریس نهایی[۱۱۱] را محاسبه کرد و اولویتهای نهایی هر گزینه را به دست آورد. برای محاسبه سوپرماتریس نهایی، کافی است سوپر ماتریس تصادفی را به توان بی نهایت (یا عدد خیلی بزرگی) رساند. به این علت که، هنگام رسم شبکهای از عناصر و دستهها بعضی از تأثیرات به صورت مستقیم و آشکارا بوده ولی بسیاری از تأثیرات پنهان در شبکهای از وابستگیها وجود دارد که به خاطر عدم وجود ارتباط مستقیم رسم نمیگردند از قابلیتهای بسیار مهم یک روش تحلیل شبکهای این است که از این تأثیرات شبکهای چشم پوشی نمینماید. لذا بایستی بر روی سوپرماتریس موزون تغییراتی داد تا بتوان همه این تأثیرات را آشکار ساخت و به عبارت دیگر تعدیل نمود. مثلاً، در حالتی که معیار a مستقیماً b را تحت تأثیر قرار میدهد و b نیز معیار c را تحت تأثیر قرار میدهد؛ تأثیر a بر c در سوپرماتریس موزون موجود نیست. برای به دست آوردن یک چنین تأثیر غیرمستقیمی با واسطهگری یک معیار کافی است سوپرماتریس موزون را به توان دوم برسانیم.
در حالتی که دو معیار به واسطه دو معیار دیگر به یک دیگر متصل شده باشند برای به دست آوردن این تأثیر سه مرتبهای کافی است سوپرماتریس موزون را به توان سه برسانیم و به همین ترتیب برای مراتب بالاتر ارتباطات غیرمستقیم، توانهای بالاتری از سوپرماتریس موزون لازم میباشد. لذا در این حالت دنبالهای از توانهای سوپرماتریس موزون را خواهیم داشت که هر یک مبین اوزان درجهای از ارتباطات بین ملاکها خواهند بود. مسلم است که هر چه سوپرماتریس موزون را به توان بزرگتری برسانیم اختلاف بین عناصر ستونها کمتر میشود. در این قسمت تصمیمگیرنده است که تعیین میکند چه توانی کفایت میکند. از آن جا که در نهایت برای تصمیمگیرنده وزنهای متعلق به گزینهها لازم است پس مرتبهای از توان که در آن عناصر تمامی ستونهای سوپر ماتریس با هم برابر شوند کفایت خواهد کرد (یاکسل و دگدوایرن، ۲۰۰۷؛ وو و همکاران، ۲۰۰۸). ساعتی با استفاده از ماتریسهای احتمالی و زنجیره مارکف اثبات میکند که وزن نهایی عناصر، از رابطه زیر بدست می آید (دری و حمزه ای،۱۳۸۹).
(۲-۵)
بهطورکلی، سوپر ماتریس نهایی از رابطه (۲-۶) محاسبه میشود:
(۲-۶)
K از مجموعه اعداد طبیعی بوده و مقدار آن می‌تواند بطور دلخواه افزایش یابد تا اینکه به همگرایی حاصل شود یعنی کلیه عناصر موجود در یک سطر (یا ستون) یکسان شوند.
گام چهارم. انتخاب بهترین گزینه
بردار اولویت گزینهها در سطر گزینه سوپرماتریس نهایی یافت میشوند. گزینهای که بیشترین وزن را کسب کرده به عنوان گزینهی مطلوب انتخاب میشود که توسط محاسبات و عملیاتهای ماتریسی به دست آمده است. (یاکسل و دگدوایرن، ۲۰۰۷؛ وو و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۵-دانشگاه مازندران:
دانشگاه مازندران هم اکنون، بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی دولتی استان به شمار میرود، دارای سابقه‌ای بالغ بر ۳۵ سال است که هسته اولیه آن را موسسه آموزش عالی اقتصادی و اداری – مدرسه عالی علوم کشاورزی- موسسه آموزشی کشاورزی گرگان- مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر(دانشگاه شمال) تشکیل دادهاند که در سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی یافته است.
این دانشگاه هم اکنون در آستانه ۳۵ سالگی دارای ۱۰ دانشکده علوم پایه، هنر و معماری، حقوق و علوم سیاسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم اقتصادی و اداری، فنی و مهندسی، علوم ریاضی، شیمی و الهیات و معارف اسلامی در مجموعهی پردیس است و حدود ۱۲ هزار دانشجو در ۸۵ رشته مقطع کارشناسی ، ۱۸۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در ۶۰ رشته گرایش و۵۰۰ دانشجو در مقطع دکترا در۳۰ رشته گرایش تحصیل می‌کنند.کار آموزش و تدریس دانشجویان را ۲۷۰ عضو هیأت علمی بر عهده دارند.
۲-۶-مروری بر تحقیقات انجام شده :
مرور ادبیات و بررسی مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت دانش نشان داده است روشها و مدلهای زیادی برای سنجش مدیریت دانش وجود دارد که برخی تحقیقات با توجه به موقعیت، از آن‌ها برای سنجش اثربخشی، موفقیت و عملکرد آن استفاده میکنند. در این قسمت به توضیح برخی تحقیقات انجام شده در این زمینه میپردازیم که تعدادی از تحقیقات به بررسی روشها و ابزارها و یا استفاده از آن‌ها پرداختهاند و تعدادی دیگر هم مدلهایی را در این زمینه ارائه دادهاند.
۲-۵-۱ تحقیقات خارجی:
– کواچ و وانگ (۲۰۱۱) در مقاله‌ای با عنوان “سنجش عملکرد مدیریت دانش” مروری بر ادبیات سنجش عملکرد مدیریت دانش داده‌اند و رویکردهای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش را در دو دسته کمی و کیفی طبقه بندی نمودند. سپس به معرفی و مقایسهی هشت ابزارهای سنجش عملکرد مدیریت دانش پرداختند. در نهایت هم پنج ویژگی را برای یک ابزار ارزیابی عملکرد مناسب، بیان کردند و رهنمودهایی را هم برای تحقیقات آینده پیشنهاد دادند. ویژگیها به صورت زیر است:.
۱- هم معیارهای کمی و هم معیارهای کیفی را مدنظر قرار دهد.
۲-اجرای آن آسان باشد.
۳-به صورت تجربی تست شود.
۴-نتایج باید واضح و معنادار باشد و گیج کننده نباشد.
۵-قادر به نشان دادن فرصتهایی برای بهبود جهتگیری آینده و پیش بینی نتایج بعد از بهبود باشد.
– وِن[۱۱۲] (۲۰۰۹) مدلی را با ۵ معیار اصلی کارکنان، داده، اطلاعات، دانش و خرد و ۳۰ زیر معیار برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش سازمانی ارائه داد(شکل۲-۷). این تحقیق علاوه بر بهکارگیری ادبیات مربوطه، از گروه‌های کانون، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل پرسشنامهای استفاده کرده است که این روشهای کیفی و کمی را یکپارچه کند تا وابستگی وزنها از سطوح و شاخصهای مختلف را بیابند. جامعه آماری آن در مجموع ۳۵۰ شرکت پیشرفته در صنعت گردشگری تایوان است. نمونه تجربی با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهبندی انتخاب شد. نتایج به دست آمده از روش (AHP) و ترکیب نظرات ۱۰متخصص ، رتبهبندی را به ترتیب اهمیت به صورت اطلاعات، کارکنان، خرد، دانش، داده است. اطلاعات و کارکنان در مدیریت دانش مهمترین معیارها بودند .نرخ جریان و بهکارگیری از شبکه مهمترین شاخص در اطلاعات بودند و نرخ تفکیک کارکنان مهم‌ترین شاخص در کارکنان بود.
سنجش اثر بخشی مدیریت دانش
خرد
دانش
کارکنان
داده
اطلاعات
شکل۲-۷-مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش (ون،۲۰۰۹)
– چن و همکاران (۲۰۰۹) در مقالهای با عنوان” سنجش عملکرد مدیریت دانش از دیدگاه رقابتی” رویکردی برای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش دانشگاه فناوری از دیدگاه رقابتی ارائه کرده است. این رویکرد فرآیند تحلیل شبکهای که یک تئوری برای تصمیمگیریهای چند معیاره است را با کارت امتیازی متوازن ترکیب کرده سپس با شاخصهای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش تطابق داده شده است. این مقاله، متدلوژی سنجش عملکرد مدیریت دانش سازمان را با توجه به رقبای اصلی آن، معرفی کرده است. این رویکرد برای ارائه اطلاعات اثربخش برای بهبود مدیریت دانش، افزایش کیفیت تصمیمگیری و به دست آوردن یک جهت یابی واضح در کسب مزیت رقابتی کسب و کار است. همچنین این روش میتواند به عنوان ابزاری برای اندازهگیری مدیریت دانش کل سازمان به کار گرفته شود. و نتایج آن نشان داد که در بین شاخصها بعد نوآوری و یادگیری و فرآیندهای داخلی از اهمیت بیشتری دارند و همچنین سازمان برای موفقیت خود در برابر رقبای خود باید فرآیند ذخیره و بهکارگیری دانش را بهبود دهد.
-هانگ و همکاران[۱۱۳] (۲۰۰۷) در مقالهای تحت عنوان “مقایسه با رقیب اصلی: مهم‌ترین وظیفه سنجش عملکرد مدیریت دانش” از تئوری تصمیمگیری چند معیاره استفاده کردهاند و با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای روشی را برای مقایسه عملکرد مدیریت دانش یک شرکت با رقبای اصلی آن ارائه دادهاند. سپس از آن روش برای سنجش عملکرد مدیریت دانش یک شرکت تولیدکننده دستگاههای خودکار با سه رقیب اصلی آن استفاده کردند. این مدل از سه سطح هدف، معیارها و گزینهها که همان رقبای اصلی هستند تشکیل میشود. نتایج این تحقیق نشان داد که این شرکت برای پیشی گرفتن و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش باید خلق و درونی سازی دانش خود را بهبود دهد.
سطح اول
سطح اول

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.