از نمودار جریان کار برای انجام وظایف استفاده‌ می‌شود.
از سیاست‌های مشوق به منظور طرح ایده‌های جدید در زمینه بکارگیری دانش استفاده‌ می‌شود.
بستر فرهنگی مناسب برای به اشتراک گذاری دانش وجود دارد.
به منظور تقویت به کارگیری دانش،برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ارائه‌ می‌شود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

– میزان استفاده از دانش سازمان
– فرهنگ سازمانی مطلوب برای استفاده از دانش

بکار گیری دانش:
این فرآیند یعنی استفاده واقعی از دانش که شامل مکانیسم‌های دست‌یابی سازمان به دانش مورد نیاز می‌باشد و به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری در سازمان صورت می‌گیرد.

امکان یادگیری درباره آنچه برای انجام وظایف جدید نیاز است،وجود دارد.
امکان استفاده از بهترین روش انجام کار وجود دارد.
امکان دست‌یابی به دانش انجام کار از طریق اینترنت وجود دارد.
وظایف با تسلط بالایی انجام می‌شود.
برای هماهنگی با وظایف جدید فرصت‌های آموزشی مناسبی در نظر گرفته‌ می‌شود.
جهت افزایش مهارت کارکنان در زمینه انجام وظایفشان دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.
استاندارد های سازمانی گسترده‌ای برای منابع اطلاعاتی وجود دارد.
دانش تخصصی و نرم افزار های مربوطه به خوبی و سیستماتیک مدیریت می‌شود.
دانش و اطلاعات سازمان همواره بروز و به خوبی نگهداری می‌شود.

– ظرفیت موجود برای بومی سازی دانش مربوط به وظایف سازمانی
– فرصت آموزشی
– درجه یادگیری سازمانی

درونی سازی دانش:
درونی سازی دانش در واقع تبدیل دانش تصریحی به دانش ضمنی سازمان است. یعنی عملی کردن مفاهیم و روش‌ها در مورد راهبردها ، تاکتیک‌ها ، نوآوری و ترقی و پیشرفت است.

سوال اول) با توجه به هدفمان یعنی«سنجش اثربخشی مدیریت دانش»، توجه به ‌کدام یک از ابعاد زیر دارای اهمیت بیشتری می‌باشند؟

سنجش اثربخشی مدیریت دانش کاملاً مرجح ترجیح خیلی قوی ترجیح قوی کمی مرجح ترجیح یکسان کمی مرجح