امکان آشنایی بیشتر با وظایف، در طول انجام کار وجود دارد.
آگاهی کامل نسبت به وظایف وجود دارد.
دسترسی به اطلاعات و مصوبات جلسات بدون صرف وقت امکان پذیر است.
برای کسب اطلاعات مربوط به وظایف از سایت دانشگاه استفاده می‌شود.
آشنایی کامل نسبت به برنامه‌های کامپیوتری مورد نیاز برای انجام وظایف وجود دارد.
برای انجام بهتر وظایف، تمایل به یادگیری دانش جدید وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

– شناخت یا درک وظیفه
– شناخت اطلاعات

خلق دانش:
دانش هنگامی که افراد، روش‌های نوین انجام کارها را دریافته یا مهارت جدیدی کسب می‌نمایند،خلق می‌شود.گاهی اوقات دانش خارجی وارد سازمان می‌شود.

قبل از انجام وظایف جهت کسب اطلاعات به سایت دانشگاه مراجعه‌ می‌شود.
تخصص‌های مربوط به طراحی و توسعه وظایف جدید ذخیره‌ می‌شوند.
برای بدست آوردن دانش مورد نیاز جهت انجام وظایف می‌توان از سایت دانشگاه استفاده نمود.
سیاست‌ها و دستورالعمل‌های قانونی مربوط به وظایف ذخیره‌ می‌شوند.
کسب دانش لازم برای انجام وظایف و ذخیره آن جهت استفاده مجدد، به طور سیستماتیک انجام می‌شود.
دانش مورد نیاز برای انجام وظایف مستند می‌شود.
دانش حاصل از تجربیات، خلاصه و ذخیره‌ می‌شود.

– به کار گیری بانک‌های اطلاعاتی
– مدیریت سیستماتیک دانش مرتبط با وظایف سازمانی
– ظرفیت فردی برای ذخیره سازی دانش

ذخیره دانش:
دانش مفید و مناسب باید به شکلی منطقی در یک مخزن دانش،به گونه‌ای ذخیره شود که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

دانش و اطلاعات لازم در مورد وظایف به اشتراک گذاشته‌ می‌شود.
از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات به منظور بهبود انجام وظایف استفاده‌ می‌شود.
برای تسهیم دانش و اطلاعات ،سیستم‌های اطلاعاتی مثل اینترانت توسعه داده می‌شود
امکان به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات میان گرو های آموزشی مختلف وجود دارد.

– تسهیم دانش‌های کلیدی
– زیر ساخت های تسهیم دانش

تسهیم دانش:
انتشار، تبادل و به اشتراک گذاری دانش‌های خلق شده و کسب شده در سازمان از طریق جلسات بحث گروهی، سوال و جواب با نخبگان و یا حتی ارسال یک ایمیل به اعضای سازمان تعریف می‌شود.

بکارگیری اطلاعات و دانش وسیع سازمان سبب بهبود کار تیمی می‌شود.
به منظور تسهیل انجام وظایف از سیستم‌های اتوماسیون اداری استفاده‌ می‌شود.