-فرصت آموزشی
-درجه یادگیری سازمانی

۲-۳-۳-۷-سیستم مبتنی بر رضایت کاربر[۹۹] (USBS)
اعتقاد بر این است که مدیریت دانش برای سازمانها سودمند است وقتی که آن به نفع کاربران دانش باشد، لو و چاین[۱۰۰] سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت دانش مبتنی بر رضایت کاربر را توسعه دادند. کاربردهای سیستم مبتنی بر رضایت کاربر شامل شناسایی معیارهای ارزیابی است که این معیارهای ارزیابی از ارزشهای اصلی بر مبنای رضایت کاربر، عوامل حیاتی موفقیت و مراحل فرآیند دانش نشأت گرفته است (لو و چاین،۲۰۰۹)، (جدول۲-۸). سازمانها میتوانند با استفاده از آن نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت دانش و عملکردشان را ارزیابی کنند و سپس حوزههای پیشرفت را شناسایی کنند. برای اطمینان از دقت ارزیابی همچنین از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش امتیازدهی منطقی استفاده میشود تا از فعالیتهای تصمیمگیری چندگانه که نامطمئن هستند، حمایت شود (چاین و همکاران،۲۰۱۰).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول(۲-۸): شاخص سیستم مبتنی بر رضایت کاربر
عوامل شاخص
ارزش درونی USBS ۱-تعالی(برتری) کاربران دانش (k – user) 4-یادگیری فردی و سازمانی
۲-رهبر الهام بخش مدیریت دانش ۵-صمیمیت با مشتری و تأمین کننده دانش
۳-ارزش گذاری به کارکنان مدیریت دانش ۶-مدیریت نوآوری
۷-تمرکز بر نتایج و ایجاد رقابت پذیری
عوامل حیاتی موفقیت ۱-گرایش به کاربران دانش (k – user) 2-رهبر مدیریت دانش
۳-برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش ۴-رابطه با مشتری و تأمین کننده دانش
۵-زیربنای سیستم مدیریت دانش ۶-دانش محوری و فرهنگ یادگیری مستمر
۷-تمرکز بر پرسنل مدیریت دانش ۸-مدیریت فرآیندهای دانشی
فرآیند مدیریت دانش ۱-مرحله انتظارات کاربران دانش از مدیریت دانش ۲-مرحله طراحی مدیریت دانش
۳-مرحله ارائه مدیریت دانش ۴-مرحله برداشت کاربران دانش از مدیریت دانش
۵-مرحله شناسایی انتظارات کاربران دانش