پیوست۱-پرسشنامه مقایسات زوجی
سنجش اثر بخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران
پرسشنامه‌ی طرح پژوهشی (پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد)
پاسخگوی گرامی
با اهدای سلام
پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، در راستای انجام پژوهشی در خصوص سنجش اثر بخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران، طراحی و تدوین شده است. مدیریت دانش فرآیندی است شامل: خلق دانش،کسب دانش،ذخیره دانش،به اشتراک گذاری دانش ،به کارگیری دانش و ارزیابی دانش مناسب که در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان برای دست‌یابی به اهداف سازمانی صورت می‌پذیرد. منظور از اثر بخشی مدیریت دانش نیز برآورده کردن اهداف مدیریت دانش و رضایتمندی از آن است. از طرفی دیگر چون دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیت‌های مربوط به دانش را انجام می‌دهد،این پژوهش در نظر دارد دانشکده‌های دانشگاه مازندران را از لحاظ اثر بخشی مدیریت دانش با یکدیگر مقایسه کند.
در همین راستا ، با توجه به محدود بودن جامعه آماری این پژوهش از نظر تعدد خبرگان، از شما به عنوان کارشناس و خبره‌ی این حیطه صمیمانه درخواست می‌شود به سوالات این پرسشنامه پاسخ دهید. بدیهی است اطلاعات شما محرمانه تلقی شده و نتایج این مطالعه، در صورت تمایل شما، در اختیارتان قرار خواهد گرفت. پیشاپیش قدردان دقت، حوصله و وقتی که به این منظور صرف می‌نمایید، بوده و از پاسخ‌های صادقانه‌ی شما سپاسگزاری می‌شود.
با تقدیم احترام
حکیمه درویشی [۱۲۱]
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش تحول دانشگاه مازندران
اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگو
* مرتبه علمی: استادیار دانشیار استاد
پایه:
* رشته تحصیلی:
* تخصص:

Email:
در صورت تمایل به دریافت نتایج این پژوهش، لطفاً آدرس پست الکترونیک خود را مرقوم بفرمایید
تمامی سوالات این پرسشنامه از نوع سوالات مقایسه زوجی می‌باشند. انجام مقایسات زوجی به منظور مشخص نمودن درجه ارجحیت عوامل نسبت به یکدیگر می‌باشد.
توجه: تعاریفی از مؤلفه‌های پرسشنامه و مدل به کار گرفته شده در این تحقیق ارائه داده شده است، در صورت لزوم مراجعه فرمایید.
لطفاً به سوالات این بخش از پرسشنامه با توجه به طیف زیر و مثال ذکر شده پاسخ دهید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

وضعیت مقایسه iنسبت بهj
ترجیح یکسان
کمی مرجح
ترجیح قوی
ترجیح خیلی قوی