ساداتی، عبدالرحیم (۱۳۸۹). بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی شرق مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی واداری، دانشگاه مازندران.
ساعی، اشرف السادات؛ جعفری، سید مصطفی؛ ابن الرسول، سید اصغر (۱۳۸۹). ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد کارت امتیازی متوازن ، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس حجازی، الهه (۱۳۸۴). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، ص۵۳٫
شائمی برزکی، علی (۱۳۸۴). شاخص‌های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. شماره ۳۳و۳۴ ، صص۲۶-۳ .
صادقی آرائی، زهرا ۱۳۸۷) ). بررسی وضعیت مدیریت دانش در آموزش عالی با بهرهگیری از معیارهای مدلEFQM (دانشگاه یزد پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت.
صمیمی، یاسر؛ آقایی، عبد الله (۱۳۸۴). ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های مدیریت‏ دانش، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره ۱۰، صص ۲۴-۱٫
عابدی، احمد؛ شواخی، علیرضا (۱۳۸۹). مقایسه روش شنا سی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری. فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره،۵۴ بهار ۱۳۸۹، صص ۱۶۸-۱۵۳٫
علیاحمدی، علیرضا؛ سعیدنهایی، وحید (۱۳۸۶). توصیفی از روشهای تحقیق: پارادایمها، استراتژیها، طرح‌ها رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی، تهران: نشر تولید دانش.
قریشی، فاطمهالسادات؛ احمدی، پروین(۱۳۸۷). نقش مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی. نشریه مدیریت فردا، شماره۲۰، صص۲۴-۱۷٫
لطیفی، فریبا؛ موسوی، پرستو (۱۳۸۷). ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در شرکت‌های نرم افزاری ایران، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
مهرگان، محمدرضا؛ دهقان نیری، محمود (۱۳۸۸). رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر دانشگاه‌های استان تهران نشریه مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۲، بهار و تابستان۱۳۸۸، صص ۱۵۳ تا ۱۶۸٫
موسیخانی، محمد؛ نادی، فرانک (۱۳۹۰). ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس کارت امتیازی متوازن و با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی(مورد مطالعه: وزارت راه و ترابری)، مدیریت فناوری اطلاعات، دروه۳ شماره۹، صص۱۶۲-۱۳۹٫
مؤمنی، منصور؛ شریفی سلیم، علیرضا (۱۳۹۰). مدلها و نرم افزارهای تصمیمگیری چند شاخصه، تهران: انتشارات مؤلفین، چاپ اول، صص۴-۳٫
میر فخر الدینی، سید حیدر؛ حاتمی نسب، حیدر؛ طالعی فر، رضا (۱۳۸۸). ارزیابی و رتبه بندی اثر بخشی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
نعمتی، محمد علی .(۱۳۸۴)مدیریت دانش و آموزش عالی: مفاهیم و رهیافتها، نامه آموزش عالی، شماره۱۲٫
نهاوندی، بیژن؛ فرهی، رضا؛ کزازی، سید علیرضا؛ جعفری نژاد، نوید (۱۳۹۰). تعیین و اولویت بندی معیارهای مؤثر بر اثربخشی مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی ایران با رویکرد تطبیقی (فازی و قطعی)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره۳ شماره۷، صص۱۹۲-۱۶۹٫
نیازی، عیسی (۱۳۸۹). ارائۀ مدلی برای ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاهها، نامۀآموزش عالی، سال سوم، دوره جدید، شماره نهم، بهار۱۳۸۹ ، ص۱۳۹٫
Adenfelt, M., Lagerstro, K. )2005.( enabling knowledge Creation and Sharing in Transnational Projects”International Journal of Project Management, available online at: sciencedirect.com.
Ahmed, P.K., Lim, K.K. and Zairi, M. (1999). Measurement practice for knowledge.
Ahn JH, Chang SG (2004). “Assessing the contribution of knowledge to business performance: the KP3 methodology”. Decis Support Syst, 36: 403-416.
Alavi, M and Leidner D.E, ) ۲۰۰۰٫( “Review knowledge management and knowledge management system: Conceptual foundations and research IssuesOrganization studies, Vol.4,No14, and pp: 335-338.
Alavi, M. K. (2006). “An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices“. Journal of Management Information Systems , ۲۲(۳), ۱۹۱–۲۲۴٫
Alea M. Fairchild, ‘’ Knowledge management Metrics Via a Balanced Score Card Methodology’’ (۲۰۰۲). ۳۵th Hawaii International Conference On System Science.
Apostolou, D. (2003). “Experiences from knowledge management implementations in companies of the software sector”. Business Process Management Journal, 9(3), 354–۳۸۱٫
Asoh, D., Belardo, S., & Neilson, R. (2002). Knowledge management: Issues,
Available at: www.insighting.co.uk.
Barney, J. (1999). “Firm resources and sustained competitive advantage”.Journal of management, (17)1: 99–۱۲۰٫
Blackler, F. (1999).” the knowledge, knowledge work and organization: An overview and interpretation”, Organization studies, Vol.6, No.16, pp: 1021-1025.
Booker LD, Bontis N, Serenko A. (2008). The relevance of knowledge management and intellectual capital research. ” Knowledge Process Manage. 15: 235-246.
Bontis N, Dragonetti NC, Jacobson K, Roos G (1999). The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources. Eur. Manage. J., 17(4): 391-404.
Bontis, N. (2002). “The rising star of the chief knowledge officerIvey Business JournalVol. 66, No. 4, pp. 20-5.
Bose, R.(2004). “Knowledge management metrics”. Industrial Management & Data SystemVol. 104, No. 6, pp. 457-468.
Changchit C, Holsapple CW, Viator RE (2001). ” Transferring auditors internal control evaluation knowledge to managementExpert Syst. Appl., 20: 275-291.
Chen MY, Huang MJ, Cheng YC (2009). Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: an empirical study”.Expert System. Appl.36) 4):8449-8459.
Chen, M.Y. and Chen, A.P. (2006). “Knowledge management performance evaluation: a decade review from 1995 to 2004”, Journal of Information Science, ۳۲(۱): ۱۷-۳۸٫
Chen AP, Chen MY (2005). “A review of survey research in knowledge management performance measurement: 1995-2004”. J. Universal Knowl. Manage, 1: 4-12.
Chin KS, Lo KC, Leung JPF. (2010). Development of user-satisfaction based knowledge management performance measurement system with evidential reasoning approach”. Expert Syst. Appl., 37: 366-382.
Chourides, P., Longbottom, D., & Murphy, W. (2003). Excellence in knowledge management : An empirical study to identify critical factors and performance measures. Measuring Business Excellence, 7(2), 29–۴۵٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.