تشابه و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق چن و همکاران (۲۰۰۹) آن است که این محققان، برای ارزیابی مقایسهای عملکرد مدیریت دانش مدلی پیشنهاد دادند که تحقیق حاضر نیز از آن استفاده کرده است با این تفاوت که چن و همکاران، از این مدل برای مقایسه عملکرد مدیریت دانش یک دانشگاه خصوصی با سه رقیب اصلی آن استفاده کردند در حالی که تحقیق حاضر اثربخشی مدیریت دانش دانشکدههای مختلف یک دانشگاه را مورد بررسی قرار داد.
همچنین در این پژوهش نتایج نشان داده است که بُعد فرآیندهای داخلی و مالی در بین شاخصهای اثربخشی از جایگاه ویژهای برخوردار است در حالی که نتایج مطالعه‌ی چن و همکاران (۲۰۰۹) اهمیت ابعاد کارت امتیازی متوازن را در دو بُعد نوآوری و یادگیری و فرآیندهای داخلی را نشان میدهد. همچنین این مطالعه از نظر تأکید بر فرآیند بهکارگیری با مطالعه چن و همکاران (۲۰۰۹) مطابقت دارد.
۵-۴-پیشنهادات
۵-۴-۱- کاربردی
با توجه به جدول (۴-۲) بعد نوآوری و یادگیری اولویت سوم را در سنجش اثر بخشی مدیریت دانش کسب کرده است ولی با نقشی که این بُعد در مدیریت دانش دارد باید به آن نیز تاکید ویژهای نمود. همچنین طبق نتیجه نهایی پژوهش، دانشکدههای علوم انسانی و علوم مهندسی در مقایسه با دانشکدههای علوم پایه سطح اثربخشی پایینتری دارند که دلیل آن کم توجهی به بعد مالی باشد که نمودار (۱-۵) آن را نشان میدهد. به همین علت میتوان به مسئولین این دانشکدهها پیشنهاد داد تا به تخصیص بودجه و امکانات خود در فرآیندها، توجه بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر ، وضعیت فرآیندها در هر یک از این دانشکدهها یکسان است یعنی ترتیب فرآیندها از بیشترین به کم‌ترین به صورت فرآیند بهکارگیری، خلق، درونی سازی، تسهیم و ذخیره دانش است. همچنین این ترتیب تقریباً با اهمیت آن‌ها مشابه است. بنابراین با مقایسه آن‌ها در هر فرآیند طبق نتایج نمودار (۲-۵) میتوان به پیشنهاداتی را به مسئولین دانشگاه و دانشکدهها ارائه داد:
– دانشکدههای علوم انسانی باید به فرآیند تسهیم و بهکارگیری دانش توجه بیشتری کنند که برای تسهیم دانش میتوانند از اقداماتی نظیر ایجاد قوانینی به منظور ملزم نمودن افراد به تبادل دانش خود با سایرین؛ ارزیابی عملکرد اساتید در سازمان بر مبنای دانش تولید شده و تسهیم شده؛ و بررسی ساختار و شرایط محیط آموزشی در جهت ایجاد روحیه مشارکتی افراد به منظور تسهیم دانش و تدوین سیاستهای تشویقی به منظور طرح ایدههای جدید در زمینه بهکارگیری دانش استفاده کنند.
-دانشکدههای علوم مهندسی نیز برای بهبود اثربخشی مدیریت دانش خود، باید فرآیند خلق و درونی سازی خودشان، از طریق فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای تبدیل دانش ضمنی افراد به دانش آشکار؛ تخصیص بودجه کافی به فعالیتهای پژوهشی دانش بنیان و نظارت بر آن‌ها و تدوین سیاستهای لازم برای تشویق روحیه پژوهشگری در جهت کسب دانش جدید، نیاز سنجی و برگزاری دورههای آموزشی منظم برای افزایش سطح دانشی افراد تقویت نمایند.
-دانشکدههای علوم پایه هم به ذخیره دانش بیشتر نیاز دارد و برای بهبود این فرآیند با تخصیص منابع مورد نیاز برای ذخیره و مستند سازی دانش؛ بهبود فناوریهایی نظیر انواع بانکهای اطلاعاتی، مدیریت اسناد الکترونیکی اقدام نمایند.
۵-۴-۲- تحقیقات آتی
اهمیت و گستردگی موضوع اثربخشی مدیریت دانش زمینه‌های متعددی را پیش روی محققان قرار می‌دهد. در راستای بهبود و ارتقا مدیریت دانش سازمان‌ها موضوعات ذیل برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد:
-قرار دادن شاخصهای مربوط به هر یک از فرآیندهای چرخه دانش در مدل و محاسبهی میزان اهمیت آن‌ها.
– انجام پژوهش حاضر با استفاده از مجموعههای فازی و مقایسه نتایج آن با تست خبره کنونی.
– استفاده از این مدل برای مقایسهی سازمانهای پژوهشی در فعالیتهای دانش محور.
-استفاده از این مدل برای مقایسه دانشکدههای چند دانشگاه.
منابع :
-آذر، عادل؛ رجب زاده، علی(۱۳۸۱). تصمیم گیری کاربردی.تهران: نشر نگاه دانش.
ابراهیمیان، سید یاسر؛ ابراهیمیان، سید روح الله؛ ابراهیمیان، سید محمود (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی مدیریت دانش (با مروری بر توانمندی‌ها و فرآیند مدیریت دانش توسعه سازمانی پلیس، شماره۴۱، صص۱۰۴-۸۹٫
اسلامی کرم شاهلو، وحید(۱۳۸۹). ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، هفتمین کنفرانس مدیریت استراتژیک.
اصغرپور، محمد جواد (۱۳۸۲). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات. دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
افرازه، عباس (۱۳۸۶). مدیریت دانش(مفاهیم ،مدل‌ها،اندازه گیری و پیاده سازی)، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
اکبر زاده، زینالعابدین (۱۳۸۹). ارزیابی مقایسهای عملکرد استراتژی‌های زنجیره‌ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک با رویکردی ترکیبی از تکنیک‌های ANP و DEMATEL (مورد مطالعه: شرکت کاله).پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی واداری، دانشگاه مازندران.
امین پور ،فرزانه (۱۳۸۵). مدیریت دانش ،کنفرانس مدیریت تحول، اصفهان.
انوری رستمی،علی اصغر؛ شهائی، بهنام (۱۳۸۸). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده:تحلیل بر نقش مستندسازی دانش و تجربه. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات. سال اول شماره ۲ . صص۱۸-۳٫
الوانی، سید مهدی و تقوی، میر علی (۱۳۸۱). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریات، فصلنامه مطالعات مدیریت و بهبود تحول، شماره۳۳و۳۴، صص۲۶-۳٫
بردبار، غلامرضا؛ کنجکاو منفرد، امیر رضا (۱۳۹۰). ارزشیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد). نامه آموزش عالی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز ۱۳۹۰ ، صص۳۲-۹٫
جعفری، سید مصطفی؛ ابن الرسول، سید اصغر؛ اخوان، پیمان (۱۳۸۶). مطالعه تطبیقی رویکردهای اندازه گیری دارائی‌های دانش. پنجمین کنگره بین‌المللی مهندسی صنایع.
حسن بیگی، محسن (۱۳۸۹). ارایه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
حمیدی زاده، علی .(۱۳۸۷) بررسی روابط بین سبک رهبری و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب شهر قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
خاکی، غلامرضا (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ اول، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، صص۶۸٫
خوش سیما، غلامرضا؛ ابراهیمی نژاد ،مهدی؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا (۱۳۸۴). بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره ۱۰، صص ۴۳-۲۵٫
داونپورت، توماس؛ پروساک، لارنس (۱۳۷۹). مدیریت دانش (حسین رحمانی سرشت،مترجم) تهران: نشر ساپکو، چاپ اول، صص ۲۵-۲۴٫
دری، بهروز؛ حمزه‌ای، احسان (۱۳۸۹). تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی).نشریه مدیریت صنعتی.دوره۲،شماره ۴،صص۹۲-۷۵٫
دهقان نجم، منصور (۱۳۸۸). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شهریور۸۸ ۱۳ ، شماره۱۰٫
رادینگ،آلن(۱۳۸۳). مدیریت دانش و موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات،مترجم: محمد حسین لطیفی، انتشارات سمت، چاپ اول.
ربیعی، ساره ؛ شاهنده، علی (۱۳۹۰). گسترشی بر مدل کارت امتیازی متوازن، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، بهار،جلد ۲۲، شماره۱، ص۴۳٫
رجایی پور،سعید ؛ رحیمی، حمید (۱۳۸۷). بررسی رابطه فرآیند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان.پژوهش نامه مدیریت. سال هشتم ، شماره۴، صص۷۶-۵۹٫
رعیت، علی (۱۳۹۰). بررسی و نبین عوامل موفقیت در اجرای مدیریت دانش در دانشگاه مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی واداری، دانشگاه مازندران.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.