(رابطه۲-۱)
به طوری که در رابطه فوق، مقدارKCPt بر اساس در جه کارایی مراحل پنجگانه فرآیند گردش دانش در لحظه زمانی t و به صورت رابطه زیر محاسبه‌ می‌شود:
 
(رابطه ۲-۲)
در رابطه فوق اندیس های (KI),(KU),(KS),(KA),(KC) به ترتیب بیانگر فعالیتهای خلق دانش، جمعآوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و درونیسازی دانش است. در رابطه فوق، (RWE[97]) نشاندهندۀ ارزش نسبی مقدار ویژه مربوط به فعالیت مورد نظر و (AFV[98])مقدار متوسط امتیاز فعالیت را نشان میدهد. لی و همکاران، به منظور محاسبه مقدار AFV برای هر فعالیت پرسشنامه ویژه متشکل از ۳۳ آیتم تعبیه کردهاند.
از آنجا که فرآیندهای تشکیل دهندۀ سیستم مدیریت دانش در صنایع و سازمانهای مختلف متفاوت است اجزا تشکیلدهندۀ این شاخص میتواند متغیر باشد. همچنین شاخص عملکرد مدیریت دانش قادر است کیفیت تصمیمگیری برای سرمایه در منابع سیستم اطلاعات را بهبود داده، ایجاد نماید و فرآیندهای چرخه دانش را ارزیابی کند (لی و همکاران،۲۰۰۵). جدول(۲-۷) فرآیندها و شاخص ها را نشان می‌دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

جدول(۲-۷): شاخصهای عملکرد مدیریت دانش
فرآیند شاخص
خلق دانش -شناخت یا درک وظیفه – شناخت اطلاعات
ذخیره دانش -به کار گیری بانکهای اطلاعاتی
-مدیریت سیستماتیک دانش مرتبط با وظایف سازمانی
-ظرفیت فردی برای گردآوری یا ذخیره سازی دانش
تسهیم دانش – تسهیم دانشهای کلیدی
– زیر ساختهای تسهیم دانش
بکارگیری دانش -میزان استفاده از دانش سازمان
-فرهنگ سازمانی مطلوب برای استفاده از دانش
-ظرفیت موجود برای بومی سازی دانش مربوط به وظایف سازمانی
درونیسازی دانش