۰٫۰۱۴۲۱۳۴۵۹

درونیسازی دانش

۰٫۰۵۹۹۷۹۰۶۶

۰٫۰۹۰۱۳۱۸۶

۰٫۰۷۰۶۳۴۷۸۳

KMOWI

۰٫۲۷۱۷۱۱۱۲۳

۰٫۴۰۸۳۰۶۲۹۷

۰٫۳۱۹۹۸۲۵۸۱

مقادیر نرمال شده KMOWI

۳

۱

۲

رتبه

جدول(۴-۲۱): تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش از طریق پنج جزء فرآیندهای چرخه دانش
فصل پنجم:
نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
هدف از انجام هر تحقیق و پژوهشی، ارائه جواب به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص فرضیههای تحقیق میباشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع تحقیق و مسأله پژوهشی به نتیجهگیری پرداخت. فصل حاضر با مرور بر پژوهش و یافتههای آن در قالب جمعبندی به بحث و نتیجهگیری میپردازد. در پایان نیز پیشنهاداتی به مسئولین دانشگاه بر اساس نتایج بدست آمده و پژوهش‌های آتی مطرح می‌گردد.
۵-۲- جمع بندی
همان‌طور که بیان شد، پژوهش حاضر در پی سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران است تا بتواند برای افزایش آگاهی مسئولین امر در این خصوص، اطلاعات مفید و پیشنهاداتی را ارائه دهد. به همین منظور با مرور ادبیات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و شناسایی عوامل، شاخص و ابزارها و مقایسه آن‌ها، این مطالعه از مدل چن و همکاران (۲۰۰۹) برای سنجش میزان اثر بخشی مدیریت دانش در دانشکدههای دانشگاه مازندران استفاده کرده است. در مدل پژوهش، تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای برای میزان و مقایسه دانشکدهها و همچنین ابعاد کارت امتیازی متوازن را به عنوان شاخصهای اثربخشی و خلق، ذخیره، تسهیم، بهکارگیری و درونیسازی دانش را به عنوان فرآیندهای مدیریت دانش به کار گرفته است. در نهایت، با توجه به پیاده‌ سازی مدل و تجزیه و تحلیل دادهها، یافتههای این مطالعه بر اساس وزن‌های بدست آمده از روش ANPدر سطوح مختلف، در شکل (۵-۱) ارائه شده است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

رتبه گزینه‌ها وزن زیر معیارها