شکل (۲-۲): رابطه بین مؤلفه‌های اصلی در متدلوژی KP3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت
شاخصهای مربوط به هر یک از مؤلفه های این مدل در جدول(۲-۶) آمده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

جدول(۲-۶): شاخصهای متدلوژی KP3
عوامل شاخص
دانش دانش محصولی: دانش فرآیندی :
قابلیت رهبری دانش مربوط به تکنولوژی
قابلیت حل مسائل دانش مربوط به عملیات
قابلیت ارتباطی دانش مربوط به بازار محصول
قابلیت یادگیری
محصول محصولات نتیجه فعالیتهای زنجیرهای ارزشمند هستند
فرآیند توسعه محصول مدیریت تقاضا تکمیل(اجرای)سفارش
عملکرد مالی: درآمد، ارزش افزوده اقتصادی، سود
سازمانی: تعداد ایدههای جدید،تعداد محصولات جدید، سطح رضایت شغلی

۲-۳-۳-۶-شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI)
بر اساس این فرض که شرکت‌ها مایل به انباشت و بکارگیری دانش برای خلق ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی هستند، لی و همکاران (۲۰۰۵) یک معیار جدید (شاخص عملکرد مدیریت دانش ) برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش شرکت پیشنهاد کردند. آن‌ها یک تابع منطقی که شامل پنج عنصر بود را معرفی نمودند که‌ می‌تواند برای تعیین فرآیندهای چرخه دانش (KCP) مورد استفاده قرار گیرد :۱- خلق دانش ۲-ذخیره دانش ۳- تسهیم دانش ۴- بهکارگیری دانش ۵- درونی سازی دانش.
این شاخص برای اندازهگیری عملکرد شرکت در زمینه مدیریت دانش در مقطعی از زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اندازهگیری اثربخشی چرخه دانش،این شاخص اندازهگیری میشود. چرخه دانش از جمع جبری اثربخشی فرآیندهای تشکیل دهنده سیستم مدیریت دانش تشکیل شده است. شاخص KMPIبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود: