مدیریت عملیات:کیفیت، زمان انجام کار، موجودی کالا، بهره وری،کارایی، حداقل سازی ریسک،کانال‌های توزیع
مدیریت مشتری: شکایات مشتری، حل شکایت، ساعات اختصاص داده به مشتری، نسبت محصولات به مشتری، بخش بندی بازار
نوآوری: تعداد محصولات جدید،تحقیق و توسعه، اختراعات ثبت شده، فرصت‌های جدید، تنوع محصول و خدمت
مقررات و اجتماعی: امنیت و سلامت کارکنان، محیط، نظم دهنده، هدایا، پاداش

فرآیندهای داخلی

سرمایه انسانی:گردش، جذب و بهکارگیری، رضایت، متوسط سن نیروی کار، تحصیلات، آموزش کارکنان
سرمایه اطلاعاتی: تسهیم دانش، زیر ساخت IT، سرعت پاسخ سیستم، زمان بیکاری
سرمایه سازمانی: توسعه و بهبود فرهنگی، کار تیمی، کارایی رهبری

رشد و یادگیری

رشد درآمد، هزینهها، حاشیه سود، سودآوری، جریان نقدی، بازده سرمایه، بازده حقوق صاحبان سرمایه، ارزش افزوده اقتصادی

مالی

۲-۳-۳-۲جهت یاب اسکاندیا
اسکاندیا یک شرکت سرویسهای مالی سوئدی است که در محاسبه و اندازهگیری دانش سازمانی مشهور است. این شرکت متدهای زیادی در زمینه سرمایه فکری بکار برده و نهایتاً متد مخصوص به خود را ابداع کرده است. در این روش هر واحد کاری میبایستی شاخصهای سرمایه فکری خود را که برای توسعه آینده مهم است، خلق نماید.همچنین از افراد مدیریت کلان به صورت مجزا درباره توسعه مدیریت پرسشگری میشود و همچنین جلسات جمعی نیز وجود دارد. ترازنامه، مقدار سرمایه فکری را با آنالیز ۱۶۴ شاخص اندازهگیری (۹۱ عدد مبتنی بر سرمایه فکری و ۷۳ عدد بر سرمایه سنتی مالی) محاسبه مینماید. این شاخصها بر پنج وادی متمرکز میشود. این حوزهها عبارتند از مالی، مشتری، فرآیند، انسانی و تجدید و توسعه. اندازهگیریهای انجام شده برای هر وادی از پنج حوزه فوق، به صورت محلی در هر واحد سازمان تعریف میشود. شاخصها و اطلاعات مربوط به عملکرد پیشین شرکت بر اساس حوزه مالی، عملکرد جاری بر اساس انسان، مشتری و فرایند و آینده بر اساس تجدید و توسعه سنجیده میشود.
بر اساس این مدل سرمایه فکری به دو بخش عمده سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم میشود. سرمایه انسانی یک سرمایه تجمیع شده ناشی از سرمایهگذاری در آموزش کارکنان، رقابت و مطالعات آیندهنگری و همچنین شامل رقابت کارکنان و امکانهای ارتباطی میباشد. سرمایه ساختاری شامل ارزشی است که اگر تمامی کارکنان سازمان را ترک کنند، باقی میماند (ادونسون،۱۹۹۷). علاوه بر آن جهت یاب اسکاندیا قادر به ارزیابی عوامل پویای پنهان برای سرمایه انسانی، مشتری و ساختاری است که زیر بنای جنبههای قابل مشاهده و محصولات شرکت است، بنابراین به صورت دقیق‌تری ارزش شرکت را بازتاب میدهد (رابینسون و همکاران[۹۰]،۲۰۰۵). ولی به دلیل اینکه شاخصهای هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت است نمی‌توان از آن برای مقایسه شرکتها استفاده نمود. جدول(۲-۳) برخی از این شاخصها را نشان میدهد. (رانجیت[۹۱]،۲۰۰۴).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول۲-۳ : شاخصهای جهت یاب اسکاندیا
حوزه شاخص
مالی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، درآمدها از مشتریان جدید/کل درآمدها، هزینههای تحقیق و توسعه، درآمد هر کارمند و هزینههای هر کارمند
مشتری