.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important}

5 [24] یک مدل مقدار اقتصادی حمل26با حالات تخفیف بر روی ارسال ایجاد کرده است که به طور همزمان مقدار و وسیله حمل را تعیین می نماید.
ایرتر و فرین [25] یک شرط اصلی جهت توافق بین خریدار، فروشنده و حمل کننده که می تواند برای همگی سودآور باشد معرفی کرده است.
تعیین یک سیاست بهینه برای مشخصات موجودی بسیار مشکل است. همچنین اغلب تخمین هزینه حمل موجودی در سیستم توزیع حدودی است زیرا آن ها به عنوان بخش کمی از مجموع هزینه های توزیع بررسی می شود.
ون بیک27 [26] بر روی استراتژی های مختلف برای جایابی موجود در یک سیستم توزیع دو سطحی که شامل یک مرکز تولید کارخانه به عنوان مرکز توزیع و 4 مرکز توزیع محلی است.
هدف این مدل تعیین بهترین استراتژی توزیع که مجموع هزینه های نگهداری و سفارش موجودی را مینیمم می کند می باشد.
داویس و داویدسن28 [27] یک تفاوت معنی دار بین هزینه های فروش سفارش و فروش باقی مانده در انبار در موجودی محصول تمام شده برای صنایع اتومبیل در نقاط مختلف جهت کم شدن موجودی در مقیاس وسیع نشان داده اند.
راجاگو پالن و کومار29 [28] ایده فراهم آوردن نیاز مشتری از گزینه خرید از موجودییا بوسیله جایگزینییک سفارش و پیدا کردن مقدار بهینه موجودی جهت نگهداری توسط خرده فروش با هدف کاهش موجودی بررسی کرده اند. مسئله اصلی این طراحی و در شبکه تولید و توزیع بوسیله پیوند بین تامین و تقاضا در محل خروجی سیستم و اقتصادی ترین روش است.
خیلی از مدل های ریاضی بر روی طراحی شبکه به صورت اجزا جدا از هم شبیه جایابی انبار تاکید کرده اند. این مدل ها ترکیب هزینه های موجودی به عنوان یک ترکیب با تابع هدف، هدف را نادیده گرفته اند.
پرل و سیریسوپنسیلپ30 [29] ترکیب بین تصمیم گیری جایابی، حمل و نقل و موجودی ارائه کرده اند در این مقاله، طرح شماتیک بین تصمیمات جایابی تسهیلات، حمل و نقل و موجودی ارائه شده است.
وایدیاناتن جایارمن31 [30] تصمیم های جایابی مرکز توزیع، تعداد انبار و تخصیص مشتری به انبارهای باز و تخصیص انبار به کارخانجات را ارائه کرده اند.

2-2-3- مدل های تولید-توزیع زنجیره تامین
راندولف32 [31] در مقاله خود مقدار سفارش اقتصادی33 و مقدار تولید اقتصادی34 ترکیب کرده است، در این تحقیق تصمیم گیری مشترک بر روی(EOQ) و (EPQ) در شرایط مختلف به عمل آمده است که به عنوان ترکیب مدل تامین-تولید مطرح شده است.
بررسی بر روی ترکیب مدل های تولید-توزیع از زمان مطالعات سیلور و پیترسون [32] و واگنر [26] آغاز شده است.
بعضی از مقالات به طور مشخص بر روی ترکیب تولید و توزیع تمرکز داشته اند که شامل تحقیقات بلمن فیلد [33] برنز[34] و هاهم [35] می باشد، در این مقالات مقدار موجودی در مبدا و مقصد براساس مدل EOQ و همچنین ترکیب با برنامه های تولید به صورت پیوسته و گسسته را بررسی می کنند.
ارنگ و همکاران35 [36] طراحی شبکه زنجیره تامین را به عنوان یک مسئله تصمیم گیری استراتژیکی برای مدل های تولید-توزیع مطرح کرده اند در این تصمیم گیری تعداد مکان های تامین کنندگان مواد خام، تولیدات، موجودی میان فرآیند و تسهیلات توزیع براییک بازه زمانی تعیین می کنند.
ویدال36 و همکاران [37] مدل های استراتژیک تولید-توزیع را بررسی کرده اند، و تمرکز اصلی بر روی مدل های برنامه ریزی عدد صحیح مختلط است.
در ادامه این مقالات می توان به کار مارتین37 [38] اشاره کرد که یک گزارش موفقیت آمیز از کاربرد برنامه ریزی ریاضی جهت ترکیب سیستم های تولید-توزیع شامل 4 کارخانه، 40 مرکز تقاضا و 200 محصول می باشد.
داسکی و کاتر38 [39] یک مدل برای سیستم تامین-توزیع براساس کاربرد توابع پیوسته جهت ارائه هزینه توزیع و تقاضای مشتری طراحی کرده اند.
بوک بیندر39 و همکاران [40] ترکیب برنامه ریزی موجودی و حمل و نقل (تولید-توزیع) را در مسئله توزیع کاغذ با موجودی احتیاطی مورد بررسی قرار داده اند.
لیندا 40[41] یک مطالعه موردی در زمینه تبادل هزینه های جا به جایی، هزینه موجودی و هزینه حمل و نقل (تولید-توزیع) انجام داده اند. در مدل آن ها نیازهای موجودی احتیاطی تخمین زده شده و براساس اطلاعات واقعی گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، تصمیم گیری در زمینه موجودی احتیاطی مستقل از تصمیمات جایابی-تخصیص نی باشد و موجودی احتیاطی با تقاضای تخصیص داده شده به هر مرکز توزیع محاسبه می شود.
یانگ41 و همکاران [42] با در نظر گرفتن لایه های مختلف برای تولید-توزیع یک مدل ترکیبی ایجاد کرده اند، آن ها مجموعه از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان را به عنوان مجموعه مورد بررسی قرار داده اند و با فرض تکمیل یک محصول در چند مرحله تولید در هر کارخانه و سپس توزیع آن ها در یک شبکه توزیع تا رسیدن به دست مشتری مدل خود را توسعه دادند و همچنین یادآوری کرده اند که امکان ساخت یک مدل یکپارچه برای تامین-توزیع وجود دارد.
اسکوت42 و همکاران [43] بر روی ترکیب توابع حمل و نقل و انبارداری (تولید-توزیع) در زنجیره تامین براساس مدل شبیه سازی توسعه داده اند.
2-3-تاریخچه زنجیره تامین معکوس
در چند سال اخیر افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و رشد فرصت‌های مناسب برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منابع و یا افزایش درآمد از طریق محصولات برگشتی، باعث ترغیب محققان به بررسی لجستیک معکوس شده است. در زمینه طراحی شبکه‌های لجستیک که شامل مدل‌های مختلف بهینه‌سازی و مکانیابی تسهیلات بر پایه برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته است، کارهای زیادی در سراسر دنیا انجام شده است که در ادامه به برر
س
ی مدل‌های ارائه شده می‌پردازیم.
مدل‌های لجستیک معکوس ارائه شده، از سه منظر زیر قابل بررسی هستند:
مدل‌سازی برای استفاده مجدد
مدل‌سازی برای بازیافت
مدل‌سازی برای تولید مجدد
مدل‌سازی برای استفاده مجدد: کرون43 و همکارش یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای محصولات قابل استفاده مجدد ارائه کردند. مدل ارائه شده یک مدل جایابی بدون محدودیت ظرفیت کلاسیک می‌باشد که برای مطالعه موردی جعبه‌های حمل و نقل قابل استفاده مجدد طراحی شده است [44].
مدل‌سازی برای بازیافت: باروس44و همکاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یک زنجیره دو رده‌ای با محدودیت ظرفیت برای بازیافت سنگ ارائه کردند. مدل ارائه شده با استفاده از یک رویکرد ابتکاری، تعداد و همچنین ظرفیت بهینه انبارها را مشخص می‌کند [45].
مدل‌سازی برای تولید مجدد: جایارامن45و همکاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه کردند که هدف از آن در این تحقیق، حداقل‌سازی هزینه می‌باشد. در این مقاله، تنها به فعالیت‌های مربوط به احیای محصولات برگشتی پرداخته شده است که هدف از آن، طراحی یک سیستم کششی بر اساس تقاضای مشتریان است [46].
کریکه46 و همکاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی آمیخته را برای یک شبکه لجستیک معکوس دو رده‌ای برای یک تولیدکننده دستگاه‌های کپی ارائه کردند. در این مدل، هزینه‌های پردازش محصولات برگشتی و موجودی در تابع هدف مورد توجه قرار گرفته است [47].
جایارامن و همکاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه دادند. مدل ارائه شده که در سطوح استرتژیک پایه‌گذاری شده است، مشخص می‌کند کدام یک از مراکز بازتولید با توجه به محصولات برگشتی، احداث
شوند [48].
مین47 و همکاران یک مدل شبکه لجستیک چندکالایی، چند رده‌ای ارائه کردند که در آن از رویکرد «لاگرانژین ریلکسیشن» استفاده شده است [49].
مین و همکاران یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته را با هدف حداقل‌سازی هزینه‌ها ارائه کردند. برای حل مدل ارائه شده، از یک رویکرد باینری در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است [50].
کیم48 و همکاران یک چارچوب کلی را برای تولید مجدد ارائه کردند، به صورتی که مدل ریاضی ارائه شده، با هدف حداکثر سازی سود حاصل از صرفه‌جویی منابع، بتواند به تصمیم‌گیری در این‌باره بپردازد که چه تعداد قطعه از تأمین ‌کننده خریداری شود و چه تعداد قطعه از محصولات استفاده شده در هر مرکز تولید استفاده شود[51].
اوستر49و همکاران یک شبکه نیمه یکپارچه را طراحی کردند که در آن، فقط
مراکز برگشت و احیا در لجستیک معکوس مکانیابی می‌شوند اما جریان مستقیم و
معکوس همزمان بهینه می‌گردند. در این مقاله، یک روش حل دقیق بر مبنای روش تجزیه ارائه شده است [52].
فروتا نتو50 و همکاران چارچوبی را برای طراحی و ارزیابی شبکه‌های پایدار لجستیک معکوس بر اساس <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C/" title="تحلیل پوششی“>تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی چندهدفه ارائه کردند. آنها در انتها به منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده، این مدل را در صنعت کاغذ و خمیر اروپا پیاده نمودند. در مدل دوهدفه ارائه شده در این مقاله، کمینه‌سازی هزینه‌ها و اثرات زیست محیطی، به عنوان دو هدف، در طراحی شبکه لجستیک در نظر گرفته شده است [53].
پاتی 51و همکاران مدلی را بر اساس برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته آرمانی برای حل مسأله و بررسی روابط اهداف در یک شبکه توزیع بازیافت کاغذ ارائه کردند. یکی از اهداف این مدل، کاهش هزینه‌های لجستیک معکوس می‌باشد [54] (مدل‌سازی برای بازیافت ).
همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، اکثر تحقیقات گذشته، تنها به یکی از فرایندها و عملیات اصلی لجستیک معکوس پرداخته‌اند. لذا از آنجا که در تمامی‌ مدل‌های لجستیک معکوس، فعالیت‌های تولید مجدد و استفاده مجدد، مرمت و تعمیر و نیز بازیافت از فعالیت‌های عمده به شمار می‌روند، به نظر می‌رسد ارائه مدلی که شامل بازیافت برای استفاده از مواد و محصولات بازیافتی و تولید مجدد برای به‌کارگیری مجدد قطعات در امر تولید باشد، مفید است. بنابراین:
لی52 و همکاران یک شبکه لجستیک معکوس سه رده‌ای را با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح ارائه کردند که هدف از آن، کمینه‌سازی هزینه‌های لجستیک معکوس است [55].

2-3-مزایا و مشکلات استفاده از زنجیره تامین معکوس
2-3-1-مزایا استفاده از زنجیره تامین معکوس
در واقع، هزینه های قابل توجه و منافع بالقوهRSCM باعث شده مورد توجه زیادی قرار بگیرد. به عنوان مثال، پردازش کل هزینه ها و توجه به محصولات بازگشتی، برای تامین کنندگان در ایالات متحده بیش از 100 میلیارد دلار در سال بازگشت سرمایه داشته است[56]بنابراین، نادیده گرفتن این مسئله بازگشت محصول می تواند بسیار پر هزینه باشد. بازگشت محصول هیولت پاکارد به عنوان یک مشکل سطح پایین موضعی رفع شد تا تجزیه و تحلیل دقیق نشان داد که کل هزینه بازگشت محصول معادل 2٪ از کل فروش خروجی است [57]دوره نقاهت محصولات مورد استفاده برای بازسازی و بازیافت در سال 1960 پدید آمده است واجرا کردن آن توسط تولید کنندگان متخصص در بازیافت و یا کسانی که ساخت , بازسازی و بازیافت محصولات خود را بر عهده دارند انجام شد [58]
جدیدترین اصطلاحات بکار رفته برای این موضوع در حال ظهور در چند سال گذشته عبارتند
از حلقه بسته زنجیره تامین، لجستیک معکوس, زنجیره تامین معکوس, زنجیره تامین سبز و سازگار با محیط زیست، بیشتر این تحقیقات بسیار عملیات گرا است [59].ضمنا ، RSCM بعلت تعدادی از دلایل به طور فزاینده اهمیت یافته است . بیشتر توجه، تغییر در قوانین مربوط به مدیریت زباله های صنعتی است. بسیاری از صنایع نیازمندند که محصولات خود را یک بار به صورت معکوس از انتها مرتب کنند ، به ویژه اگر آنها حاوی مواد خطرناک باشند. با توجه به اهمیت رو به رشد به محیط زیست برای اغلب کشورها و مصرف کنندگان در این رابطه قوانین ، می تواند سختگیرانه تر نیز شوند. ضمنا، امروزه بیشتر مشتریان تحصیل کرده هستند و توان تحمل محصولات معیوب را ندارند[60].
علاوه بر این، عمده فروشان و خرده فروشان نیز تحت فشارهستند تا کمتر کردن ریسک بازگشت را تضمین کنند. با توجه به رقابت شدید جهانی، این بدان معنی است که اغلب تولید کنندگان باید برای هر فروش از جمله محصولات آسیب دیده، تاریخ انقضا گذشته ، یا محصولات منسوخ شده و فروخته شده خود ضمانت نامه یا گارانتی ارائه دهند. کوتاه تر شدن <a href="https://100daraje.ir/search/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87+%D8%B9%D9%85%D8%B1/" title="چرخه عمر“>چرخه عمر محصول ، معرفی مکرر محصولات جدید،لیزینگ محصولات و به روز کردن انتخاب ها از جمله دلایل افزایش ارزش استفاده از زنجیره تامین معکوس است. . تخمین زده می شود که 6٪ از همه خرید های خرده فروشی در ایالات متحده توسط مشتریان برگردانده شده است. این بدان معنی است که ارزش کالاهای بازگشتی سالانه حدودا برابر با 52 میلیارد دلار است[61]
برخی شرکت ها از قبیل زیراکس و کداک ، بازسازی و بازیافت را در <a href="https://100daraje.ir/search/%D9%85%D8%AF%D9%84+%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1/" title="مدل کسب و کار“>مدل کسب و کار خود دخیل کرده اند و حتی <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" title="سرمایه گذاری“>سرمایه گذاری در فن آوری به آنها اجازه می دهد که کارایی موثرتری داشته باشند.آنها یافته اند که بسیار مهم خواهد بود که قادر به بازیابی و مرتب کردن محصولات خود بصورت کارآمد باشند. در نهایت، مدل کسب و کار جدید مانند کاتالوگ و سفارش <a href="https://100daraje.ir/search/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/" title="کالا“>کالا بوسیله پست و به خصوص کسب و کار الکترونیکی بیشتر تاثیر قابل توجه زنجیره تامین معکوس را بیان میکندWehkam. [62] ، بزرگترین شرکت پست الکترونیکی در هلند 28% محصول بازگشتی دارد یعنی در حدود 10000 مورد در هر روز[63]صفحه اصلی شبکه خرید اینترنتی در حدود 32 میلیون بسته در سال است که 6.4 میلیون از آنها برگشتی هستند که این موضوع آن را چالش واقعی برای پیگیری هر دو جریان رو به جلو و معکوس محصولات کرده است [64]به طور متوسط​​، 20٪ از محصولات فروخته شده توسط خرده فروشان بازگشتی هستند که این رقم برای برخی از محصولات مانند لباس تا 35% نیز بالا میرود [65]
با توجه به چنین تغییراتی در محیط عملیاتی، شرکت ها خود را برای مقابله با تعداد فزاینده ای از محصولاتی که بصورت ناخواسته، استفاده شده، تاریخ انقضا گذشته ، ناقص، یا منسوخ شده آماده میکنند. هنوز مدیریت این مشکل آسان نیست ، به تازگی این مشکل و غیر قابل پیش بینی بودن آن در طبیعت به رسمیت شناخته شده است.[66]جریان بازگشتی محصول از نظر کمیت، زمان، نوع و وضعیت آن نامشخص و غیر قابل پیش بینی و بکار بردن آن بسیار چالش برانگیز است. [67]
روند اجرای RSCM را می توان در 5 گام پشت سر هم توضیح داد: استفاده از محصول، لجستیک معکوس، بازرسی و تغییر وضعیت، تعمیر مجدد، و توزیع و فروش[68]
سه منبع غالب برای به دست آوردن محصول از مشتری وجود دارد: از زنجیره تامین به جلو، از بازگشت محصولات معیوب و یا آسیب دیده، از استفاده از RSC ، به نام سیستم های مبتنی بر


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *