5 [24] يک مدل مقدار اقتصادي حمل26با حالات تخفيف بر روي ارسال ايجاد کرده است که به طور همزمان مقدار و وسيله حمل را تعيين مي نمايد.
ايرتر و فرين [25] يک شرط اصلي جهت توافق بين خريدار، فروشنده و حمل کننده که مي تواند براي همگي سودآور باشد معرفي کرده است.
تعيين يک سياست بهينه براي مشخصات موجودي بسيار مشکل است. همچنين اغلب تخمين هزينه حمل موجودي در سيستم توزيع حدودي است زيرا آن ها به عنوان بخش کمي از مجموع هزينه هاي توزيع بررسي مي شود.
ون بيک27 [26] بر روي استراتژي هاي مختلف براي جايابي موجود در يک سيستم توزيع دو سطحي که شامل يک مرکز توليد کارخانه به عنوان مرکز توزيع و 4 مرکز توزيع محلي است.
هدف اين مدل تعيين بهترين استراتژي توزيع که مجموع هزينه هاي نگهداري و سفارش موجودي را مينيمم مي کند مي باشد.
داويس و داويدسن28 [27] يک تفاوت معني دار بين هزينه هاي فروش سفارش و فروش باقي مانده در انبار در موجودي محصول تمام شده براي صنايع اتومبيل در نقاط مختلف جهت کم شدن موجودي در مقياس وسيع نشان داده اند.
راجاگو پالن و کومار29 [28] ايده فراهم آوردن نياز مشتري از گزينه خريد از موجودييا بوسيله جايگزينييک سفارش و پيدا کردن مقدار بهينه موجودي جهت نگهداري توسط خرده فروش با هدف کاهش موجودي بررسي کرده اند. مسئله اصلي اين طراحي و در شبکه توليد و توزيع بوسيله پيوند بين تامين و تقاضا در محل خروجي سيستم و اقتصادي ترين روش است.
خيلي از مدل هاي رياضي بر روي طراحي شبکه به صورت اجزا جدا از هم شبيه جايابي انبار تاکيد کرده اند. اين مدل ها ترکيب هزينه هاي موجودي به عنوان يک ترکيب با تابع هدف، هدف را ناديده گرفته اند.
پرل و سيريسوپنسيلپ30 [29] ترکيب بين تصميم گيري جايابي، حمل و نقل و موجودي ارائه کرده اند در اين مقاله، طرح شماتيک بين تصميمات جايابي تسهيلات، حمل و نقل و موجودي ارائه شده است.
وايدياناتن جايارمن31 [30] تصميم هاي جايابي مرکز توزيع، تعداد انبار و تخصيص مشتري به انبارهاي باز و تخصيص انبار به کارخانجات را ارائه کرده اند.

2-2-3- مدل هاي توليد-توزيع زنجيره تامين
راندولف32 [31] در مقاله خود مقدار سفارش اقتصادي33 و مقدار توليد اقتصادي34 ترکيب کرده است، در اين تحقيق تصميم گيري مشترک بر روي(EOQ) و (EPQ) در شرايط مختلف به عمل آمده است که به عنوان ترکيب مدل تامين-توليد مطرح شده است.
بررسي بر روي ترکيب مدل هاي توليد-توزيع از زمان مطالعات سيلور و پيترسون [32] و واگنر [26] آغاز شده است.
بعضي از مقالات به طور مشخص بر روي ترکيب توليد و توزيع تمرکز داشته اند که شامل تحقيقات بلمن فيلد [33] برنز[34] و هاهم [35] مي باشد، در اين مقالات مقدار موجودي در مبدا و مقصد براساس مدل EOQ و همچنين ترکيب با برنامه هاي توليد به صورت پيوسته و گسسته را بررسي مي کنند.
ارنگ و همکاران35 [36] طراحي شبکه زنجيره تامين را به عنوان يک مسئله تصميم گيري استراتژيکي براي مدل هاي توليد-توزيع مطرح کرده اند در اين تصميم گيري تعداد مکان هاي تامين کنندگان مواد خام، توليدات، موجودي ميان فرآيند و تسهيلات توزيع براييک بازه زماني تعيين مي کنند.
ويدال36 و همکاران [37] مدل هاي استراتژيک توليد-توزيع را بررسي کرده اند، و تمرکز اصلي بر روي مدل هاي برنامه ريزي عدد صحيح مختلط است.
در ادامه اين مقالات مي توان به کار مارتين37 [38] اشاره کرد که يک گزارش موفقيت آميز از کاربرد برنامه ريزي رياضي جهت ترکيب سيستم هاي توليد-توزيع شامل 4 کارخانه، 40 مرکز تقاضا و 200 محصول مي باشد.
داسکي و کاتر38 [39] يک مدل براي سيستم تامين-توزيع براساس کاربرد توابع پيوسته جهت ارائه هزينه توزيع و تقاضاي مشتري طراحي کرده اند.
بوک بيندر39 و همکاران [40] ترکيب برنامه ريزي موجودي و حمل و نقل (توليد-توزيع) را در مسئله توزيع کاغذ با موجودي احتياطي مورد بررسي قرار داده اند.
ليندا 40[41] يک مطالعه موردي در زمينه تبادل هزينه هاي جا به جايي، هزينه موجودي و هزينه حمل و نقل (توليد-توزيع) انجام داده اند. در مدل آن ها نيازهاي موجودي احتياطي تخمين زده شده و براساس اطلاعات واقعي گذشته مورد بررسي قرار گرفته است، تصميم گيري در زمينه موجودي احتياطي مستقل از تصميمات جايابي-تخصيص ني باشد و موجودي احتياطي با تقاضاي تخصيص داده شده به هر مرکز توزيع محاسبه مي شود.
يانگ41 و همکاران [42] با در نظر گرفتن لايه هاي مختلف براي توليد-توزيع يک مدل ترکيبي ايجاد کرده اند، آن ها مجموعه از توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مشتريان را به عنوان مجموعه مورد بررسي قرار داده اند و با فرض تکميل يک محصول در چند مرحله توليد در هر کارخانه و سپس توزيع آن ها در يک شبکه توزيع تا رسيدن به دست مشتري مدل خود را توسعه دادند و همچنين يادآوري کرده اند که امکان ساخت يک مدل يکپارچه براي تامين-توزيع وجود دارد.
اسکوت42 و همکاران [43] بر روي ترکيب توابع حمل و نقل و انبارداري (توليد-توزيع) در زنجيره تامين براساس مدل شبيه سازي توسعه داده اند.
2-3-تاریخچه زنجیره تامین معکوس
در چند سال اخير افزايش توجه به مسائل زيست محيطي و رشد فرصت‌هاي مناسب براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها و منابع و يا افزايش درآمد از طريق محصولات برگشتي، باعث ترغيب محققان به بررسي لجستيك معكوس شده است. در زمينه طراحي شبكه‌هاي لجستيك که شامل مدل‌هاي مختلف بهينه‌سازي و مكانيابي تسهيلات بر پايه برنامه‌ريزي عدد صحيح آميخته است، كارهاي زيادي در سراسر دنيا انجام شده است كه در ادامه به برر
س
ي مدل‌هاي ارائه شده مي‌پردازيم.
مدل‌هاي لجستيك معكوس ارائه شده، از سه منظر زیر قابل بررسي هستند:
مدل‌سازي براي استفاده مجدد
مدل‌سازي براي بازيافت
مدل‌سازي براي توليد مجدد
مدل‌سازي براي استفاده مجدد: كرون43 و همكارش يك مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را براي محصولات قابل استفاده مجدد ارائه کردند. مدل ارائه شده يك مدل جايابي بدون محدوديت ظرفيت كلاسيك می‌باشد كه براي مطالعه موردي جعبه‌هاي حمل و نقل قابل استفاده مجدد طراحي شده است [44].
مدل‌سازي براي بازيافت: باروس44و همكاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یک زنجیره دو رده‌ای با محدودیت ظرفیت برای بازیافت سنگ ارائه کردند. مدل ارائه شده با استفاده از يك رويكرد ابتكاري، تعداد و همچنين ظرفيت بهينه انبارها را مشخص می‌کند [45].
مدل‌سازي براي توليد مجدد: جايارامن45و همكاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه کردند که هدف از آن در این تحقیق، حداقل‌سازی هزینه می‌باشد. در این مقاله، تنها به فعالیت‌های مربوط به احیای محصولات برگشتی پرداخته شده است که هدف از آن، طراحی یک سیستم کششی بر اساس تقاضای مشتریان است [46].
كريكه46 و همكاران یک مدل برنامه‌ریزی خطی آمیخته را برای یک شبکه لجستیک معکوس دو رده‌ای برای یک تولیدکننده دستگاه‌های کپی ارائه کردند. در این مدل، هزینه‌های پردازش محصولات برگشتی و موجودی در تابع هدف مورد توجه قرار گرفته است [47].
جايارامن و همكاران يك مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته را برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه دادند. مدل ارائه شده كه در سطوح استرتژيك پايه‌گذاري شده است، مشخص مي‌كند كدام يك از مراكز بازتوليد با توجه به محصولات برگشتي، احداث
شوند [48].
مين47 و همكاران يك مدل شبكه لجستيك چندكالايي، چند رده‌اي ارائه کردند که در آن از رويكرد «لاگرانژين ريلكسيشن» استفاده شده است [49].
مين و همكاران يك مدل برنامه‌ریزی غيرخطی عدد صحیح آمیخته را با هدف حداقل‌سازي هزينه‌ها ارائه کردند. براي حل مدل ارائه شده، از يك رويكرد باينري در الگوريتم ژنتيك استفاده شده است [50].
كيم48 و همكاران يك چارچوب كلي را براي توليد مجدد ارائه کردند، به صورتي كه مدل رياضي ارائه شده، با هدف حداكثر سازي سود حاصل از صرفه‌جويي منابع، بتواند به تصميم‌گيري در این‌باره بپردازد که چه تعداد قطعه از تأمين ‌كننده خريداري شود و چه تعداد قطعه از محصولات استفاده شده در هر مركز توليد استفاده شود[51].
اوستر49و همكاران یک شبکه نیمه یکپارچه را طراحی کردند که در آن، فقط
مراکز برگشت و احیا در لجستیک معکوس مکانیابی می‌شوند اما جریان مستقیم و
معکوس همزمان بهینه می‌گردند. در این مقاله، یک روش حل دقیق بر مبنای روش تجزیه ارائه شده است [52].
فروتا نتو50 و همكاران چارچوبی را برای طراحی و ارزیابی شبکه‌های پایدار لجستیک معكوس بر اساس تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی چندهدفه ارائه کردند. آنها در انتها به منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده، این مدل را در صنعت کاغذ و خمیر اروپا پیاده نمودند. در مدل دوهدفه ارائه شده در این مقاله، کمینه‌سازی هزینه‌ها و اثرات زیست محیطی، به عنوان دو هدف، در طراحی شبکه لجستیک در نظر گرفته شده است [53].
پاتي 51و همكاران مدلی را بر اساس برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته آرمانی برای حل مسأله و بررسی روابط اهداف در یک شبکه توزیع بازیافت کاغذ ارائه کردند. یکی از اهداف این مدل، کاهش هزینه‌های لجستیک معکوس می‌باشد [54] (مدل‌سازي براي بازيافت ).
همان‌طور كه بررسي‌ها نشان می‌دهند، اکثر تحقیقات گذشته، تنها به يكي از فرايندها و عمليات اصلي لجستيك معكوس پرداخته‌اند. لذا از آنجا که در تمامی‌ مدل‌های لجستیک معکوس، فعالیت‌های تولید مجدد و استفاده مجدد، مرمت و تعمیر و نیز بازيافت از فعالیت‌های عمده به شمار می‌روند، به نظر می‌رسد ارائه مدلی كه شامل بازيافت براي استفاده از مواد و محصولات بازیافتی و توليد مجدد براي به‌کارگیری مجدد قطعات در امر تولید باشد، مفید است. بنابراين:
لي52 و همكاران یک شبکه لجستیک معکوس سه رده‌ای را با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح ارائه کردند که هدف از آن، کمینه‌سازی هزینه‌های لجستیک معکوس است [55].

2-3-مزایا و مشکلات استفاده از زنجیره تامین معکوس
2-3-1-مزایا استفاده از زنجیره تامین معکوس
در واقع، هزینه های قابل توجه و منافع بالقوهRSCM باعث شده مورد توجه زیادی قرار بگیرد. به عنوان مثال، پردازش کل هزینه ها و توجه به محصولات بازگشتی، برای تامین کنندگان در ایالات متحده بیش از 100 میلیارد دلار در سال بازگشت سرمایه داشته است[56]بنابراین، نادیده گرفتن این مسئله بازگشت محصول می تواند بسیار پر هزینه باشد. بازگشت محصول هیولت پاکارد به عنوان یک مشکل سطح پایین موضعی رفع شد تا تجزیه و تحلیل دقیق نشان داد که کل هزینه بازگشت محصول معادل 2٪ از کل فروش خروجی است [57]دوره نقاهت محصولات مورد استفاده برای بازسازی و بازیافت در سال 1960 پدید آمده است واجرا کردن آن توسط تولید کنندگان متخصص در بازیافت و یا کسانی که ساخت , بازسازی و بازیافت محصولات خود را بر عهده دارند انجام شد [58]
جدیدترین اصطلاحات بکار رفته برای این موضوع در حال ظهور در چند سال گذشته عبارتند
از حلقه بسته زنجیره تامین، لجستیک معکوس, زنجیره تامین معکوس, زنجیره تامین سبز و سازگار با محیط زیست، بیشتر این تحقیقات بسیار عملیات گرا است [59].ضمنا ، RSCM بعلت تعدادی از دلایل به طور فزاینده اهمیت یافته است . بیشتر توجه، تغییر در قوانین مربوط به مدیریت زباله های صنعتی است. بسیاری از صنایع نیازمندند که محصولات خود را یک بار به صورت معکوس از انتها مرتب کنند ، به ویژه اگر آنها حاوی مواد خطرناک باشند. با توجه به اهمیت رو به رشد به محیط زیست برای اغلب کشورها و مصرف کنندگان در این رابطه قوانین ، می تواند سختگیرانه تر نیز شوند. ضمنا، امروزه بیشتر مشتریان تحصیل کرده هستند و توان تحمل محصولات معیوب را ندارند[60].
علاوه بر این، عمده فروشان و خرده فروشان نیز تحت فشارهستند تا کمتر کردن ریسک بازگشت را تضمین کنند. با توجه به رقابت شدید جهانی، این بدان معنی است که اغلب تولید کنندگان باید برای هر فروش از جمله محصولات آسیب دیده، تاریخ انقضا گذشته ، یا محصولات منسوخ شده و فروخته شده خود ضمانت نامه یا گارانتی ارائه دهند. کوتاه تر شدن چرخه عمر محصول ، معرفی مکرر محصولات جدید،لیزینگ محصولات و به روز کردن انتخاب ها از جمله دلایل افزایش ارزش استفاده از زنجیره تامین معکوس است. . تخمین زده می شود که 6٪ از همه خرید های خرده فروشی در ایالات متحده توسط مشتریان برگردانده شده است. این بدان معنی است که ارزش کالاهای بازگشتی سالانه حدودا برابر با 52 میلیارد دلار است[61]
برخی شرکت ها از قبیل زیراکس و کداک ، بازسازی و بازیافت را در مدل کسب و کار خود دخیل کرده اند و حتی سرمایه گذاری در فن آوری به آنها اجازه می دهد که کارایی موثرتری داشته باشند.آنها یافته اند که بسیار مهم خواهد بود که قادر به بازیابی و مرتب کردن محصولات خود بصورت کارآمد باشند. در نهایت، مدل کسب و کار جدید مانند کاتالوگ و سفارش کالا بوسیله پست و به خصوص کسب و کار الکترونیکی بیشتر تاثیر قابل توجه زنجیره تامین معکوس را بیان میکندWehkam. [62] ، بزرگترین شرکت پست الکترونیکی در هلند 28% محصول بازگشتی دارد یعنی در حدود 10000 مورد در هر روز[63]صفحه اصلی شبکه خرید اینترنتی در حدود 32 میلیون بسته در سال است که 6.4 میلیون از آنها برگشتی هستند که این موضوع آن را چالش واقعی برای پیگیری هر دو جریان رو به جلو و معکوس محصولات کرده است [64]به طور متوسط​​، 20٪ از محصولات فروخته شده توسط خرده فروشان بازگشتی هستند که این رقم برای برخی از محصولات مانند لباس تا 35% نیز بالا میرود [65]
با توجه به چنین تغییراتی در محیط عملیاتی، شرکت ها خود را برای مقابله با تعداد فزاینده ای از محصولاتی که بصورت ناخواسته، استفاده شده، تاریخ انقضا گذشته ، ناقص، یا منسوخ شده آماده میکنند. هنوز مدیریت این مشکل آسان نیست ، به تازگی این مشکل و غیر قابل پیش بینی بودن آن در طبیعت به رسمیت شناخته شده است.[66]جریان بازگشتی محصول از نظر کمیت، زمان، نوع و وضعیت آن نامشخص و غیر قابل پیش بینی و بکار بردن آن بسیار چالش برانگیز است. [67]
روند اجرای RSCM را می توان در 5 گام پشت سر هم توضیح داد: استفاده از محصول، لجستیک معکوس، بازرسی و تغییر وضعیت، تعمیر مجدد، و توزیع و فروش[68]
سه منبع غالب برای به دست آوردن محصول از مشتری وجود دارد: از زنجیره تامین به جلو، از بازگشت محصولات معیوب و یا آسیب دیده، از استفاده از RSC ، به نام سیستم های مبتنی بر


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *