دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

با عنوان : بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

موضوع :

بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در شرایط شوری

استادراهنما:

جناب آقاي دكتر محمد مرادی

استادمشاور:

جناب آقاي دكتر مهدی پیرنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

آلودگی گیاهان به عوامل بیماریزای گیاهی ، سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت اقتصادی بسیار زیاد و همچنین وجود زهرابه ها در مواد خوراکی که برای انسان و دام مضرند می گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی درخت بارور و غیر بارور می گردد. چنانچه این قارچ در باغ مستقر شود در طی چند سال باعث از بین رفتن درختان و غیر اقتصادی شدن باغ می گردد. این بیماری به یکی از چالش های باغداران در امر تولید پسته تبدیل شده است. روشهای مختلفی از جمله فیزیکی، زراعی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی می تواند برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است که هر کدام از این روشها معایب و محاسن مخصوص به خود را دارد. استفاده از روشهای شیمیایی به لحاظ اینکه اکثر آنها برای انسان و دام خطرناک ، موجب از بین رفتن ارگانیسم های مفید، کنترل کوتاه مدت و آلودگی هایزیست محیطی برای مدت طولانی و بروز مقاومت عوامل بیماریزای گیاهی باعث شده است که محققین از روشهای دیگر برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده کنند که در این میان کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش دائمی و پایدار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تا کنون تحقیقات زیادی روی این موضوع صورت گرفته است و میکروارگانیسم های زیادی تحت شرایط باغی و مزرعه توسعه داده شده اند که در حال استفاده می باشند. از جمله نمایندگان موفق در این زمینه جدایه های باکتریایی خصوصا جنس سودوموناس می باشند. که به خوبی قادر به کنترل عامل بیماریزای گیاهی می باشد. از جمله محاسن دیگر این جنس کمک و تسریع رشد در گیاه می باشد. . لازم به تذکر است که مشکلات زیادی در زمینه ی استفاده از عوامل بیوکنترل گیاهی وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم سازگاری عامل باکتریایی با شرایط محیطی مکان مورد استفاده نام برد که در این تحقیق با توجه به جداسازی عوامل باکتریایی از خاک منطقه و همچنین تاثیر درنظرگرفتن تاثیر شوری های مختلف سعی در رفع این نقیصه با توجه به محیط کشت پسته در ایرا ن شده است .

1- تاريخچه

     پسته از ادوار باستان در زندگي ايرانيان حائز اهميت فراوان بوده است. نام اين درخت در پارسـي قديم پيستاکـا، در پارسي ميانه پيستاک و در پارسي متأخر پسته تلفظ شده است (ابريشمي، 1373). نام درخت پسته در زبانهاي يوناني و لاتين و ساير زبانهاي اروپايي و نيز زبانهاي عربي، تركي، روسي، ژاپني و غيره از وجه تسميه ايراني اين درخت گرفته شده است. در مورد زادگاه درخت پسته نظريه‌هاي متفاوتي وجود دارد. اين درخت به گفته¬اي بومي آسيـاي مرکزي و به گفتـه¬اي ديگر بومـي آسياي غربـي و آسياي صغيـر است (پناهي و همکاران، 1381). طبـق نظـر کارادو ، دانشمند فرانسوي پسته بومي ايران و سوريه است. هم اکنـون گونه¬هاي خودرويـي از پستـه در اغلب مناطق گرم و خشـک لبنان، فلسطيـن، سوريه، ايران، عراق، ترکيه، هند، جنوب اروپا و در نواحي آسياي مرکزي و آفريقاي شمالي کم و بيش ديده مي-شوند. قدر مسلم شناخت اوليه انسان از پسته پس از مشاهده درخت خودروي آن صورت گرفته است. بنابراين مبدأ اوليه اين درخت محدوده سرزميني است که رويشگاه¬هاي پستـه در آن واقع بوده است. مطابق مستندات تاريخي موجود، چنين محدوده¬اي در قلمرو فرهنگي ايران بوده و در شمال شرقي آن واقع شده است. سرزميني که بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفت رويشگاه اصلي و اوليه درختان پسته بوده است (ابريشمي، 1373).  

   انتقال درختان پسته از خراسان به ساير نواحي پسته خيز ايران و ساير مناطق جهان، بعد از اسلام انجام شده و در اين ميان ناحيه قم قديمي ¬ترين منطقه است. سابقه مستند پستـه¬کاري در نواحـي يزد، اردکان، اصفهان، نائين، نطنز، اردستان و کاشان متجاوز از 3 تا 4 قرن نمي‌باشد (ابريشمي، 1373). سابقه کاشـت پسته در قزويـن و دامغـان بيـن 1500- 900 سال و در استا ن کرمـان، 400-150 سال ذکـر شـده است (ابريشمي، 1373؛ پناهي و همکاران، 1381). کاشت درختان پسته در قزوين و دامغان در قرن پنجم هجري صورت گرفت و بعدها کاشت آن در نواحي کاشان، نطنز، اردستان، نائين، اردکان، يزد، سيرجان، نواحي کرمان، زرند و سپس در رفسنجان معمول گرديد (ابريشمي، 1373).

در ايران، پسته وحشـي در اسـتانـهاي کـردستـان، فـارس، سيستـان و بلوچستـان، لرستـان، کرمان، خـراسـان و اطـراف يـزد ديده مـي¬شـود و بـه طـور کلـي پراکنـدگـي اين گـونـه‌هـا شامـل حوزه درياي مديترانـه و آسيـاي شـرقـي مـي¬باشـد. اولين ارقـام پستـه در ايران از پـرورش دادن و اهلي نمودن درختـان پستـه وحشـي حاصـل شـده است کـه تعداد آنهـا بسيار محـدود بوده و از نظر شکل ظاهـري با محصـول پسته خودرو شباهـت داشتـه است. به تدريج در نتيجـه پيونـد و جابجـايـي اين ارقـام و توجـه باغداران به درشتـي دانه¬هاي پستـه، تاحدودي تحول ايجاد شده و ارقام جديدي به دست آمده است (پناهي و همکاران، 1381).

     تنوع در ارقام پسته ايران، از پسته گرگـاني آغاز شـد و سپس پسته سبـزواري، قمـي، سمناني، کـرماني وغيره به ابتکار باغداران ايراني به‌وجود آمد. خارج از قلمرو فرهنگي ايران، باسابقه¬ترين نواحي کشت و کار پسته سواحل آفريقايي مديترانه، سرزمين تونس و همچنين سرزمين شام يا سوريه است (ابريشمي، 1373 ).

   کشت پسته به صورت تجاري به غير از ايران، در کشورهاي آمريکا، ترکيه، يونان، سوريه و ايتاليا نيز انجام مي¬شود. آمريکا به عنوان دومين توليد کننده پسته دنيا محسوب مي¬شود (حاج عبداللهي، 1379). سابقه کاشت درختان پستـه در قاره آمريکـا و استراليا مربوط به قرن حاضـر است و مبدأ اصلـي آن کرمان بوده است (ابريشمي،1373). در سال 1973 سطح زيرکشت پسته کاليفرنيا3000 هکتار و در سال 1981، 4750 هکتار بوده است. امروزه ايالات متحده آمريکا بزرگترين رقيب پسته ايران مي¬باشد، به طوري که در 15 سال اخير پيشرفت¬هاي خارق العـاده¬اي در زمينه کاشت و پرورش پسته داشته است (فرگوسن ، 1378).

2-1- اهميت اقتصادي و سطح زير کشت

     در ايران، پسته به عنوان يک محصول استراتژيک، جايگاه خاصي را در بين توليدات کشاورزي دارا بوده و بخش عمده¬اي از صادرات غير نفتي را به خود اختصاص مي¬دهد. ارزش صادراتي پسته و مغز آن، طي سالهـاي اخير، در ايران افزايش چشمگيري را در مقايسه با ساير محصولات کشاورزي در برداشته است. درسال 1382، حدود 55% توليد و بيش از60% صادرات جهاني پسته در اختيار ایران و درآمد ارزي آن بيش از 400 ميليون دلار بوده است (پناهي و همکاران، 1382).                    

تعداد صفحه :129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 1
دسته‌ها: زیست شناسی