مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

روشی برای رفع ایرادات معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی

ایراد اصلی معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی شرکت ها این می باشد که در خصوص دارایی های جاری، قابلیت نقد شدن و در مورد بدهی های جاری سرعت بازپرداخت بدهی ها مد نظر قرار نمی گیرد. برای رفع این ایراد به جای بهره گیری از این شاخص، می توانیم از مجموعه ای از شاخص هایی که به هم مرتبط هستند، بهره گیری کنیم. این نحوه اندازه گیری را معیارهای مرتبط نام گذاری می گنیم و جزییات آن به تبیین زیر می باشد:

نسبت جاری را به عنوان معیار اصلی نقدینگی در نظر می گیریم.

برای تعیین قابلیت نقد شدن مطالبات، دوره وصول مطالبات را محاسبه می کنیم.

برای تعیین قابلیت نقد شدن موجودی کالا دوره نگهداری موجودی کالا را محاسبه می کنیم.

برای تعیین زمان بازپرداخت بدهی های جاری دوره حساب های پرداختنی را محاسبه می کنیم(جهانخانی و طالبی،1378).

پس از محاسبه نسبت جاری ممکن می باشد به این نتیجه برسیم که شرکت در مقایسه با متوسط صنعت دارای مازاد نقدینگی، کمبود نقدینگی یا حد مناسب نقدینگی می باشد. این نتیجه گیری در این مرحله برای اظهار نظر کافی نیست برای اطمینان از اینکه اجزا تشکیل دهنده نسبت جاری مشابه صنعت هستند، دوره وصول مطالبات شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. اگر دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر یا کوتاه تر از متوسط صنعت باشد به این نتیجه می رسیم که کیفیت مطالبات شرکت با صنعت متفاوت می باشد اما اگر با محاسبه دوره وصول به این نتیجه می رسیم که دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر از صنعت باشد مناسب بدون نقدینگی شرکت زیر سوال می رود در مورد موجودی کالا نیز به همین روش اقدام می کنیم و دوره نگهداری موجودی کالای شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. در مورد حساب های پرداختنی نیز دوره حساب های پرداختنی شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. به هر حال طولانی تر بودن دوره نگهداری موجودی کالا نتایج حاصل از مقایسه نسبت جاری را تحت تاثیر قرار می دهد، البته دوره حساب های پرداختنی نیز اگر از متوسط صنعت بیشتر باشد، نقطه مثبتی در محاسبه و اظهار نظر در مورد نقدینگی شرکت به حساب نمی آید. زیرا دوره های طولانی تر حساب های پرداختنی نشان دهنده عدم توانایی و یا عدم تمایل شرکت در ایفای به موقع تعهدات می باشد مگر اینکه ثابت گردد که بستانکاران شرکت فرصت های طولانی تری در اختیار شرکت قرار داده اند.

دو ایراد اصلی به روش تحصیلی فوق وارد می باشد:

  • در اختیار نبودن بعضی از نسبت های متوسط صنعت
  • روش مطرح شده متکی بر مقایسه با متوسط صنعت بوده و همیشه متوسط صنعت ملاک مناسبی برای همه شرکت ها نیست و بایستی ملاحضات دیگری هم مورد توجه قرار بگیرد(سایمن[1] ،1988).

دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری کالا و دوره حساب های پرداختنی

متوسط حساب های دریافتنی / فروش = گردش حساب های دریافتنی[2]

متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = گردش موجودی ها[3]

این نسبت ها تعداد دفعاتی که حساب های به وجه نقد و یا به موجودی ها تبدیل می شوند را نشان می دهد. اگر این نسبت ها را به صورت روز بنویسیم دوره نگهداری موجودی کالا را نشان می دهد.

گردش حساب های دریافتنی / 365 = دوره وصول مطالبات[4]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گردش موجودی ها / 365 = دوره نگهداری موجودی کالا[5]

حساب های پرداختنی هم به صورت زیر می باشد:

متوسط حساب های پرداختنی / خرید = گردش حساب های پرداختنی[6]

گردش حساب های پرداختنی / 365 = دوره حساب های پرداختنی[7]

از آنجا که حساب های دریافتنی و موجودی ها، دارایی هستند و از طرفی حساب های پرداختنی غیر از بدهی ها می باشد، برای تعیین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین مالی به صورت زیر بر آورد می گردد:

(دوره حساب های پرداختنی ـ دوره نگهداری موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) = دوره تامین مالی مورد نیاز

هرچه دوره تامین مالی[8]  شرکت طولانی تر باشد، ریسک نقدینگی کوتاه مدت (ریسک عدم توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت) بیشتر می شوند(داموداران[9]‌،1997).

[1] Simon

[2] Receivable Turnover

[3] Inventory Turnover

[4] Average Collection Period

[5] Average Held Perid

[6] Payable Turnover

[7] Payable Period

[8] Financing Period

[9] Damodaran

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *