متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

عنوان : مقايسه تاثير حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل های گلوکزامين و کوندراتين در زنان 40 تا 60 سال مبتلا به بيماری استئوآرتريت زانو (آرتروز زانو) 


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

امروزه شرکت در فعاليت بدنی در پيشگيری از بيماری های مزمنی همچون استئوآرتريت پيشنهاد می شود. گلوکزامين از مکمل های غذايی محسوب می شود که امروزه بطور گسترده ای توسط بيماران استئوآرتريت استفاده می شود اما نتايج درمانی قطعی اين مکمل همچنان ناشناخته است. هدف پژوهش حاضر، مقايسه بين حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل گلوکزامين و کندراتين بر بهبود درد و عملکرد زنان مبتلا به استئوآرتريت است.45 زن مبتلا به استئوآرتريت خفيف تا متوسط با ميانگين سن(58/87±4/43)، قد(164/46±2/95) و وزن(76/08±3/15) به صورت در دسترس هدفمند به عنوان آزمودنی انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه حرکت درمانی در آب، دارودرمانی وکنترل تقسيم شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه جهانی (WOMAC)برای عملکرد و پرسشنامه ديداری (VAS) برای درد استفاده شد. نمونه های گروه حرکت درمانی در آب، برنامه تمرينی ورزش در آب را به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته به مدت30 – 45 دقيقه زير نظر مربی حرکت درمانی در آب انجام دادند و نمونه های گروه مکمل به مدت 8 هفته، روزانه 750 ميلی گرم مکمل گلوکزامين و کندراتين مصرف کردند.گروه کنترل هيچ مداخله ای نداشت. برای تجزيه و تحليل داده ها از روش آماری تحليل واريانس برای اندازه گيری های مکرر در بسته نرم افزاری SPSS در سطح معنی داری(P<0/05) استفاده گرديد.درد زانو و عملکرد آزمودنی ها در هر دو گروه حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل گلوکزامين و کندراتين پس از اجرای پروتکل به ميزان معنی داری بهبود يافته بود، ولی بهبود در گروه حرکت درمانی در آب بيشتر از گروه مکمل گلوکزامين و کندراتين بود.نتايج نشان داد که برنامه تمرينی ورزش در آب می تواند به عنوان يک روش تمرينی ايمن و موثر در بهبود درد و عملکرد زنان مبتلا به استئوآرتريت زانو مورد توجه قرار گيرد.
کليد واژه ها: استئوآرتريت، زانو، حرکت درمانی در آب، مکمل گلوکزامين و کندراتين.

فصل اول

مقدمه و کليات

مقدمه

استئوآرتريت يک اختلال بافت نرم است که تمام ساختمانهای داخل و اطراف مفصل زانو را درگير می کند. اين اختلال يا به صورت اوليه و يا ثانويه به آسيب قبلی و يا عوارض بيومکانيکی پديدار می شود. استحاله غضروف و آسيب آن، قسمت اصلی اين بيماری است. تصور می شود که ورزش در آب به اين دليل موفق بوده است که نيروهای فشاری روی مفصل را کاسته و در نتيجه موجب کاهش درد می شود، احساس بی وزنی بوجود آمده در آب، بنظر ميرسد سفتی عضلات بدن (تون عضلانی که نقش محافظتی دارد ) را بر طرف يا به شدت کم می کند. اين اثر از اسپاسم عضلانی و درد که ممکن است از فعاليت های روزانه بيمار ناشی شده باشند می کاهد. ويژگی های خاصی ورزش در آب را از ورزش در خشکی متمايز می کنند و همين ويژگی ها سبب متداول شدن آن گشته اند. گلوکزامين از مکمل های غذايی محسوب می شود که امروزه بطور گسترده ای توسط بيماران استئوآرتريت استفاده می شود اما نتايج درمانی قطعی اين مکمل همچنان ناشناخته است.
بيان مسئله
آرتروز زانو[1] از عوامل شايع ايجاد درد در افراد بالاتر از چهل سال است . ميزان ابتلا در خانم‌ها نسبت به آقايان بيشتر است . آرتروز يک بيماری تخريبی در مفصل است که ازآن به بيماری مفصلی پيشرونده[2] ياد می‌شود . از اين بيماری به نام‌های استئوآرتريت و استئوآرتروز نيز ياد می کنند . تخريب پيشرونده مفصل در جامعه ما به نام آرتروز معروف است . با توجه به اينکه بيماری با افزايش سن پيشرفت می‌کند به آرتريت پيری نيز معروف است . علاوه برسن ، علل ژنتيکی ، نوع شغل و حرفه ، چاقی ، عوامل هورمونی و نژاد نيز می‌تواند در بروز اين بيماری دخيل باشند (هرتلينگ و کسلر[3] ، 2006).
مهمترين مشخصه آرتروز ، تخريب تدريجی غضروف مفصلی است . با شروع بيماری آرتروز زانو ، غضروف انتهای تحتانی استخوان فمور (ران) و غضروف قسمت فوقانی استخوان درشت‌ نی به تدريج دچار تغييرات تخريبی (دژنراتيو) می‌گردد . به همين ترتيب درگيری و آسيب غضروف کشکک به آرتروز اين ناحيه منجر می‌شود . درمان های متفاوتی برای استئوآرتريت يا سائيدگی مفصل زانو وجود دارد که بعضی از آنها ممکن است در بعضی از افراد تاثير بيشتری داشته باشد و در بسياری اوقات بيمار بايد با پزشک خود در انتخاب نوع درمان مشارکت فعال داشته باشد. مهمترين اهداف درمان کاهش درد و برگشت کارايی و فعاليت به زانو است. بيماری در ابتدا خفيف است ولی ممکن است با گذشت زمان پيشرفت کرده و شديدتر شود . درمان هم در مراحل ابتدايی بيشتر شامل درمان های غير جراحی است و در مراحل پيشرفته تر ممکن است عمل جراحی مورد نياز باشد(پورت و متفين[4] ، 2009).
داروهای متعددی در کنترل درد اين بيماران بکار برده مي شود . گلوکوزآمين و کندراتين سولفات[5] از دسته مکمل های خوراکی هستند و ممکن است در کاهش درد اين بيماران موثرباشند(منصوری،1390).
حرکت درمانی در آب[6] تلفيقی از تمرين در آب و فيزيوتراپی است . اين روش ، رويکرد درمانی جامعی است که از تمرينات آبی طراحی شده برای کمک به توانبخشی وضعيتهای گوناگون استفاده ميکند . هر برنامه تمرينی با اجزای ويژه ای سازماندهی ميشود : گرم کردن ، کشش ، قدرت و استقامت عضلانی و رهاسازی . هر جزء به درصد خاصی از زمان کلاس نياز دارد . حرکت درمانی در آب رويکردی بديع برای درمان در آب است که اتکا به نفس را در ميان بيماران افزايش ميدهد ، به زمان کاری کمتری نياز دارد و حداکثر استفاده را از استخر در مقايسه با برنامه های سنتی آن خواهد داشت . حرکت درمانی ميتواند دامنه حرکات زانو را افزايش داده و عضلات اطراف زانو را تقويت کند . اين حرکات چند هدف عمده را دنبال ميکنند ، در اولين مرحله سعی ميشود تا دامنه حرکات زانو توسط تمرينات کششی افزايش يابد . در مرحله بعد با انجام حرکات سعی در افزايش قدرت عضلات ران ميشود . با افزايش قدرت اين عضلات بخصوص عضله چهارسر ران درد زانو تا حد زيادی تخفيف ميابد (مهدوی نژاد و بهارلويی ، 1385).
امروزه تحقيقات زيادی در ارتباط با درمان بيماری آرتروز توسط مکمل ها و ورزش در جهان صورت گرفته است و به نتايج و دست آوردهای مختلفی رسيده اند ولی آنچه اينجا ضروری و جالب به نظر ميرسد مقايسه بين دو روش حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل ها ميباشد . تا کنون پژوهش های اندکی راجع به مقايسه روش های مختلف درمان اين بيماری صورت گرفته است. لذا پژوهشگر بر آن شد تا در تحقيق حاضر به مقايسه بين تاثير مکمل ها و ورزش در آب را بر روی کاهش درد و بهبود عملکرد بيماران مبتلا به آرتروز زانو بپردازد .
متخصصان با اطلاع از نتايج روش های مختلف درمانی ميتوانند به درمان بهتر اين بيماری مبادرت ورزند و با در دست داشتن نتايج اين تحقيق ميتوانند در روند درمان بهترين انتخاب را داشته باشند .
تعداد صفحه : 83
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1