سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی

مطالعات اولیه در زمینه نگرشهای مربوط به کار ، از پیش از جنگ جهانی اول شروع گردید و به گونه فعال در انگلستان ، اروپا و آمریکا دنبال گردید . پدیده اشتغال از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده می باشد . هریک از اندیشمندان به نوعی درمورد این مسئله سخن گفته­اند. جامعه شناسان و روانشناسان در قرون اخیر ، نظرات متفاوتی درمورد­ی کار و شغل ارائه نموده­اند . جنبه های گوناگون کار اعم از نابرابری در کار ، رضایت شغلی ، انگیزه ی کار و بالا بردن بهره­وری سازمانهای کاری ، هر کدام به نحوی مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان علم مدیریت ، جامعه شناسی ، اقتصاد و روانشناسی قرارگرفته می باشد (سفیری، 1377) .

2-16-1- مطالعه های روانشناسان : جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی مانند بسیاری از متخصصان ، کار را مورد توجه قرار داده اند . در آغار بعضی از جنبه های کمی و کیفی کار را مورد مطالعه قرار دادند . نمونه خاص این نوع مطالعات را بایستی بررسیهای تیلور[1] دانست . او مطالعاتش را مطالعات حرکت و زمان [2]نام نهاد .

پس از او ژیلبرت[3] همین نوع مطالعات را به همراه همسرش با نام مطالعات زمان – کار به انجام رسانید . این قبیل بررسیها از زمینه خاص اجتماعی منبعث گردیده که با عنوان « لیبرالیسم کلاسیک» مشخص می گردد . در این زمینه ی خاص ، سرمایه ­داری  عصر طلایی خود را می گذرانید و سرمایه بر حیات همه­ی انسانها حاکم بود . در قرن بیستم از نظر پرودن و مارکس [4] «کار» جزئی از وجود آدمی شناخته گردید . این موضوع پذیرفته گردید که هر چند انسانها برای روزی و معاش به کار می پردازند ، اما تنها کارکردها ، اصل نیست و ارضای روانی با مفید بودن ، احساس خلاقیت با دیدن حاصل کار خویش ، مورد توجه قرار گرفت و نتیجه کارجزیی از شخصیت بشر به حساب می آمد . مایو[5]نیز برای نشان دادن ابعاد کیفی کار و پیوندهای ذهنی بشر و کارش ، زمینه ی روانشناسی کار را مورد مطالعه قرار داد . مطالعات او و همکارانش در هاتورن نشان داد که با محاسبات کمی ، که پایه اندیشه های تیلور و پس از او تیلورگرایی می باشد، نمی توان به افزایش کمی و ارتقای کیفی کار دست پیدا نمود. استراحت در بین ساعات کار، تامین هزینه های بهداشتی ، در نظر داشتن فراغت سالم نیروی کار ، تصحیح روابط کارگر- کارگر(کارمند-کارمند) و کارگر-کارفرما (کارمند- رئیسی) و بهبود شرایط محیطی کار ، همگی شبکه ای از عوامل موثر بر کار را می رساند (سفیری ، 1377) .

2-16-2- مطالعات جامعه شناختی (1858-1917) : امیل دورکیم یکی از پایه گذاران جامعه شناسی می باشد . در آرای خود به اهمیت کار توجه نموده می باشد . اندیشه ی او در مقابله با کسانی می باشد که برای هر چیز ریشه روانشناختی آن را مطالعه می کردند و اهمیت فرد را در برابر جامعه بزرگ می نمودند. کار او برخلاف این گروه، در نظر داشتن مطالعه جامعه شناختی موضوعات اجتماعی و اهمیت دادن به جامعه و روح جمعی بود و موجب گردید گرایش او را «کل گرایی» ، «جمع گرایی» یا « جامعه گرایی» بنامند ( میردریکوندی ، 1379) .

[1]Taylor

[2]Time and Motion Studies

[3]Gilbert

[4]Proudhon & Marx

[5]Mayo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد