متن کامل رساله ی دکتری رشته :زیست شناسی

گرایش :ژنتيك و اصلاح نژاد دام

عنوان : نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانشكده علوم دامي و شيلات

 

رساله دكتري تخصصي ژنتيك و اصلاح نژاد دام

 

عنوان:

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

 

اساتيد راهنما:

دكتر سيد حسن حافظيان

پروفسور قدرت اله رحيمي ميانجي

 

استاد مشاور:

Prof. Leopoldo Iannuzzi

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول. 1
مقدمه و کلیات.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-1-1 گاو 4
1-1-2 گاوميش رودخانه اي.. 4
1-1-3 گوسفند. 5
1-1-4 بز. 6
1-1-5 اهداف.. 7
1-2 كليات.. 7
1-2-1 تاريخچه مطالعات سيتوژنتيك در دامپروري.. 7
1-2-2 منطق نقشه يابي ژن ها روي كروموزوم. 8
1-2-3 نقشه هاي لينكاژي.. 9
1-2-4 نقشه هاي فيزيكي.. 9
1-2-5 نقشه يابي مقايسه اي و اصلاح دام. 10
1-2-6 همولوژي.. 11
1-2-7 کشت سلول های خونی.. 11
1-2-7-1 تاریخچه. 11
1-2-7-2 اصول بنیادی.. 12
1-2-8 تکنیک های باندینگ (رنگ آمیزی) كروموزوم ها 12
1-2-8-1 تاریخچه. 12
1-2-8-2 اصول پایه ای.. 13
1-2-9- هيبريداسيون در محل فلورسنتي (FISH) 15
1-2-9-1 تاریخچه. 15
1-2-9-2 اصول بنیادی.. 15
1-2-9-3 استفاده از FISH در پژوهش های ستوژنتیک حیوانات اهلی.. 16
1-2-9-4 استفاده از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH براي تاييد صحت گردآوري هاي ژنوم موجودات.. 17
1-2-9-5 استفاده از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH براي اتصال نقشه هاي لينكاژي و RH روي كروموزوم ها 19
1-2-9-6 استفاده از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH در رهيافت كلونينگ موقعيتي ژن ها و QTLها 20
1-2-10 انواع پروب های کلون DNA ژنومی استفاده شده در FISH.. 21
1-2-11 ایمونوفلوروسنس… 21
1-2-12 ويژگي هاي متافاز ها و نقشه هاي سيتوژنتيك خانواده گاو سانان. 22
1-2-12-1 آتوزوم ها و نقشه هاي سيتوژنتيك… 22
1-2-12-2 كروموزوم هاي جنسي.. 26
1-2-13 بررسی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9. 27
1-2-13-1 ژن برولا (FecB) 27
1-2-13-2 ژن GDF9 (FecGH) 28
1-2-13-3 ژن BMP15 (FecX) 29
1-2-13-4 اثر متقابل بین جهش های موثر بر باروری.. 30
فصل دوم. 32
بررسي منابع. 32
2-1 سابقه مطالعات سیتوژنتیک و نقشه يابي ژن ها با تكنيك FISH در حیوانات مزرعه ای.. 33
2-2 سابقه مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در حيوانات مزرعه اي.. 37
فصل سوم. 40
مواد و روش ها 40
3- مواد و روش ها 41
3 – 1  تهیه نمونه های خون و کشت سلول های خونی.. 41
3 – 1- 1 تهیه ی نمونه های خون. 41
3 – 1- 2 کشت سلول های خونی با روش RB و انتخاب اسلاید های  مناسب برای FISH.. 41
3-2 انتخاب و سفارش كلون هاي BAC.. 42
3-2-1 شناسايي كلون هاي BAC حاوي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9. 44
3-2-1-1 ژن BMPR1B.. 45
3-2-1-2 ژن BMP15. 46
3-2-1-3 ژن GDF9. 47
3-3 كشت باكتري هاي حاوي كلون هاي BAC و استخراج DNA.. 48
3-4 نشاندارسازي DNA استخراج شده از كلون هاي BAC.. 51
3-5 تهيه كاريوتايپ گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز. 51
3-6 هيبريداسيون در محل فلورسنتي (FISH) 51
3-7 مراحل بعد از FISH.. 52
3-7-1 آشكار سازي سيگنال هاي FITC.. 53
3-7-2 RBPI- باندينگ… 53
3-8 بررسي ميكروسكوپي اسلايدها و رديابي سيگنال هاي FITC.. 53
3-9 تعيين محل دقيق (باند كروموزومي) ژن هاي مورد مطالعه روي كروموزوم ها 54
فصل چهارم. 55
نتايج.. 55
4- نتايج.. 56
4-1 كيفيت DNA استخراج شده از كلون هاي BAC.. 56
4-2 نتايج حاصل از كشت سلولي و كاريوتايپ هاي تهيه شده براي گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز با روش RBA- باندينگ    56
4-2-1 كاريوتايپ RBA- باندينگ گاو (BTA) 56
4-2-2 كاريوتايپ RBA- باندينگ گاو ميش رودخانه اي (BBU) 56
4-2-3 كاريوتايپ RBA- باندينگ گوسفند (OAR) 56
4-2-4 كاريوتايپ RBA- باندينگ بز (CHI) 57
4-3 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تكنيك FISH روي كروموزوم هاي RBPI- باندينگ گونه هاي مورد مطالعه. 57
4-3-1 جايگاه فيزيكي  ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو (BTA) 57
4-3-2 جايگاه فيزيكي  ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو ميش رودخانه اي (BBU) 57
4-3-3 جايگاه فيزيكي  ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گوسفند (OAR) 57
4-3-4 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در بز (CHI) 58
4-4 مقايسه جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز با انسان. 58
فصل پنجم. 96
بحث و نتيجه گيري.. 96
5- بحث.. 97
5-1 نقشه های ژنتیکی.. 97
5-2 تفاوت هاي نقشه هاي فيزيكي و لينكاژي.. 98
5-3 ژنومیکس مقایسه ای.. 99
5-4 نتيجه گيري نهايي.. 103
5-5 پيشنهادات.. 103
واژه نامه. 104
منابع و مآخذ. 106
Abstract 121
 
فهرست جداول
جدول 3-1. مواد استفاده شده در كشت سلول هاي لنفوسيت خون در پژوهش حاضر. 43
جدول 3-2. مشخصات كتابخانه BAC ژنوم گاوي موسسه INRA فرانسه. 44
جدول 3-3. مشخصات كامل كلون هاي BAC استفاده شده در پژوهش حاضر.44
جدول 3-4. تركيبات محلول هاي P1، P2 و P3 استفاده شده در استخراج DNA.. 50
جدول 4-1. جایگاه های ژنی نقشه یابی شده، کلون های BAC شناسایی شده
فهرست شکل ها
شکل 2-1.  مقايسه ایمونوفلوروسنس مستقيم و غير مستقيم. 22
شکل 3-1. اطلاعات كلون  BtINRA-152G11استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMPR1B.. 45
شکل 3-2. اطلاعات كلون  BtINRA-745D07 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMPR1B. 46
شکل 3-3. اطلاعات كلون  BtINRA-320H10 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMP15. 47
شکل 3-4. اطلاعات كلون  BtINRA-748C10 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن BMP15. 48
شکل 3-5. اطلاعات كلون  BtINRA-544F11 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن GDF9. 49
شکل 3-6. اطلاعات كلون  BtINRA-444D9 استفاده شده به عنوان پروب در مكان يابي ژن GDF9. 50
شکل 3-7. مراحل نشاندار سازي DNA با روش Nick Translation. 52
شکل 4-1. نتايج حاصل از استخراج DNA از كلون هاي BAC استفاده شده در پژوهش حاضر. 60
شکل 4-2. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گاو (BTA) در پژوهش حاضر. 61
شکل 4-3. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گاو 62
شکل 4-4. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گاومیش رودخانه اي (BBU) در پژوهش حاضر. 63
شکل 4-5. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گاو ميش رودخانه اي.. 64
شکل 4-6. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گوسفند (OAR) در پژوهش حاضر. 65
شکل 4-7. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گوسفند. 66
شکل 4-8. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي بز (CHI) در پژوهش حاضر. 67
شکل 4-9. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 68
شکل 4-10. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 گاو (BTA) 69
شکل 4-11. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 70
شکل 4-12. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گاو (BTA) 71
شکل 4-13. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 72
شکل 4-14. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 7 گاو (BTA) 73
شکل 4-15. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش رودخانه اي (BBU). 74
شکل 4-16. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 7 گاو ميش رودخانه اي (BBU) 75
شکل 4-17. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش (BBU). 76
شکل 4-18. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گاو ميش رودخانه اي (BBU) 77
شکل 4-19. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش (BBU). 78
شکل 4-20. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 9 گاو ميش رودخانه اي (BBU) 79
شکل 4-21. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 80
شکل 4-22. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 گوسفند (OAR) 81
شکل 4-23. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 82
شکل 4-24. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گوسفند (OAR) 83
شکل 4-25. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 84
شکل 4-26. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 5 گوسفند (OAR) 85
شکل 4-27. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 86
شکل 4-28. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 بز (CHI) 87
شکل 4-29. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 88
شکل 4-30. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم شماره X بز (CHI) 89
شکل 4-31. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 90
شکل 4-32. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 7 بز (CHI) 91
شکل 4-33. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI). 92
شکل 4-34. جايگاه  فیزیکی ژن BMPR1B روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقايسه آن با انسان (HSA). 93
شکل 4-35. جايگاه  فیزیکی ژن BMP15 روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقايسه آن با انسان (HSA). 94
شکل 4-36. جايگاه  فیزیکی ژن GDF9 روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاوميش رودخانه اي (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقايسه آن با انسان (HSA). 95
 
چکیده
هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاه­هایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعه­ای شود. هدف مطالعه حاضر مكان يابي فيزيكي مقايسه اي كلون هاي BAC گاوي حاوي ژن هاي باروري فاکتور رشد تمایز یافته 9 (GDF9)، پروتئین ریخت زای استخوان 15 (BMP15) و گيرنده نوع يك آن (BMPR1B) با استفاده از تكنيك هيبريد سازي در محل فلورسنتي (FISH) براي اولين بار روي كروموزوم هاي R- باندينگ گاو (BTA, 2n=60)، گاو ميش رودخانه اي (BBU, 2n=50)، گوسفند (OAR, 2n=54) و بز (CHI, 2n=60) با توجه به استاندارد ISCNDB 2000 بوده است. براي تهيه كروموزوم هاي R- باند شده با وضوح زياد، نمونه هاي خون كامل از گونه هاي مورد مطالعه با وارد سازي دير هنگام BrdU و Hoechst33258 كشت شدند. كلون هاي BAC حاوي ژن هاي مورد نظر از روي آخرين سازه ژنوم گاوي با توجه به گردآوري هاي توالي ژنوم گاوي UMD_3.1 و Btau_4.6.1 شناسايي شده و سپس از كتابخانه BAC گاوي موسسه INRA تهيه شدند. پس از کشت کلون ها، استخراج DNA و نشاندار سازی آن با روش Nick translation، اسلایدهای متافازی در حضور COT-l DNA گاوي به مدت یک شب تحت تيمار FISH قرار گرفتند. مراحل رديابي سيگنال هاي FITC و تهيه متافازهاي RBPI- باندينگ به ترتيب با استفاده از سيستم آنتي بادي هاي FITC-avidin و anti-avidin و رنگ آميزي اسلايدها با پروپيديوم آيودايد انجام شد. تجزيه و تحليل FISH موقعيت دقيق فيزيكي و باندهاي كروموزومي مربوط به ژن هاي مورد مطالعه را روي متافازهاي گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز نشان داد. جايگاه دقيق فيزيكي ژن BMPR1B در گاو، گوسفند و بز يكسان بود (BTA/OAR/CHI6q15). در گاوميش رودخانه اي، ژن BMPR1B روي موقعيت BBU7q21 مكان يابي شد. ژن BMP15 در گاو و گاوميش رودخانه به ترتيب روي BTAXq31 و BBUXq36 و در موقعيت همولوگ (OAR/CHIXq24) در گوسفند و بز مكان يابي شد. براي جايگاه GDF9، موقعيت هاي كروموزومي BTA7q22.3، BBU9q24، OAR5q22.3  و CHI7q22.3 به ترتيب براي گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز شناسايي شدند. داده هاي حاصل شده از مطالعه حاضر علاوه بر توسعه نقشه هاي سيتوژنتيك گونه هاي مطالعه شده باعث توسعه اتصال نقشه هاي ژنتيكي روي باندهاي اختصاصي كروموزومي شده و همچنين مي تواند براي مطالعات ساختاري و عملكردي دقيق تر ژن هاي اخیر مخصوصاً در گاوسانان مورد استفاده قرار گيرد. انتظار می رود كه علاوه بر ردیابی دقیق موقعیت مکانی ژن ها روی کروموزوم ها، بتوان هر چه بیشتر از تکنیک های مبتنی بر سیتوژنتیک مولکولی در مطالعات مرتبط به شناسایی نواقص کروموزومی و امکان ارتباط آن ها با صفات اقتصادی، خصوصاً صفات تولید مثلی در دام های اهلی استفاده نمود. قابل ذکر است که شناسایی موقعیت مکانی ژن ها روی کروموزوم ها، منجر به این خواهد شد که ردیابی QTLها در حوالی این ژن ها هر چه سریع تر و با هزینه کمتر گیرد.
كلمات كليدي: BMPR1B، BMP15، GDF9، نقشه يابي با FISH، كلون هاي BAC، گاو، گاوميش رودخانه، گوسفند، بز.

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاه­هایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعه­ای شود. اگر چه نقشه های ژنتیکی که تا کنون برای حیوانات اهلی تهیه شده­اند برای ردیابی ژن ها و جایگاه های صفات کمی در فواصل 10-5 سانتی مورگان (cM) و شروع برنامه های MAS کفایت می کنند، اما شناسایی دقیق جایگاه فیزیکی ژن ها و سپس كلونينگ و ردیابی واریانس های ژنتیکی آن ها و در گام بعدی مطالعه ارتباط این واریانس ها با صفات اقتصادی در اکثر موارد به ویژه در نژادهای موجود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به پژوهش های بیشتری نیاز دارند. به کارگیری داده های ژنوتیپی در ارزیابی های ژنتیکی تجاری و استراتژی های انتخاب بهینه، از جمله چالش های اصلاح نژادی می باشند که قطعاً نیازمند پیشرفت های بیشتری هستند.
كاربرد سيتوژنتيك در دام هاي اهلي از تكنولوژهاي مفيد براي توسعه ژنتيكي دام هاي اهلي است. سيتوژنتيك مي تواند براي انتخاب حيوانات مولد فاقد نواقص كروموزومي مسئول نواقص فيزيكي (آنيوپلوئيدي)، باروري كمتر (نواقص بالانس كروموزومي) يا ناباروري (نواقص كروموزوم هاي جنسي) استفاده شود. همچنين سيتوژنتيك مي تواند براي بررسي آلودگي هاي محيطي با مطالعه حيوانات موجود در مناطق آلوده و استفاده از آن ها به عنوان شناساگرهاي بيولوژيكي استفاده شود (یانوزی، 2007).
مك كوسيك (1980) پيشنهاد داد كه ژنوم را به عنوان بخشي از آناتومي بايد مورد توجه قرار داد. آناتومي ژنوم هم از نگاه ساختاري و هم از نگاه عملكردي براي موجودات بسيار مهم است. آناليز ژنوم گونه هاي اهلي ما را قادر به شناسايي و فهم مكانيسم كنترل ژنتيكي صفات مهم اقتصادي مي كند. نقشه يابي ژن ها قدم اول در آناليز ژنوم موجودات است. با در دسترس قرار گرفتن نقشه هاي دقيق كروموزومي و توالي هاي DNA، يك پژوهشگر مي تواند در اكثر موارد با جستجو در بانك داده هاي نقشه يابي، روي يك ناحيه كانديد در ژن مورد نظر خود تمركز كند تا اينكه ساعت ها تا ماه ها زمان را صرف فعاليت هاي آزمايشگاهي وقت گير كند. با توجه به اشتباهات موجود در نقشه هاي لينكاژي و همچنين گردآوري هاي توالي ژنومی حيوانات، بهترين روش براي كاهش اشتباهات نقشه يابي ژن­ها استفاده همزمان از اطلاعات نقشه ها و توالي يابي براي تاييد ترتيب ژني در جايگاه هاي مورد نظر است (ویلسون و همکاران، 2001).
نقشه يابي مقايسه اي امكان دست يابي به حجم زيادي از اطلاعات را در نتيجه برنامه هاي ژنومي انسان فراهم آورده است. نقشه يابي ژن هاي انسان پايه و اساس كلونينگ موقعيتي- مقايسه اي ژن هاي كانديد براي جايگاه هاي صفات است. نقشه هاي مقايسه اي بر اساس نقشه يابي لوكوس هاي حفظ شده در حيوانات مختلف قرار دارد. نقشه يابي لينكاژي نمي تواند كمك زيادي به نقشه يابي مقايسه اي بكند زيرا جايگاه هاي حفظ شده اغلب به دليل فقدان تنوع آللي تابع نقشه يابي ژنتيكي نيستند. بنابراين نقشه يابي مقايسه اي عمدتاً بر پايه مكان يابي فيزيكي ژن ها و نشانگرها استوار است (فرایز و رووینسکی، 1999).
پژوهش هاي سيتوژنتيك و تجزيه و تحليل هاي كروموزومي در حيوانات مزرعه از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت است. بنابراين تمامي حيوانات مزرعه خصوصاً آن دسته از حيواناتي كه از تلقيح مصنوعي استفاده مي كنند به دليل امكان پخش سريع نواقص كروموزومي در گله، بايد تحت كنترل هاي سيتوژنتيك نگهداري شوند.
به عنوان مثال در كشور ايتاليا حدود 25 درصد از مشكلات توليد مثلي جمعيت گاوميش هاي ماده در اثر نواقص كروموزومي است كه به هيچ عنوان در فنوتيپ نمود پيدا نمي كنند و به طور مخفي باعث زيان اقتصادي مي شوند. اين نقايص تنها از طريق بررسي هاي سيتوژنتيك و تهيه كاريوتايپ حيوانات قابل شناسايي هستند (یانوزی و همکاران، 2003). شناسايي زود هنگام نواقص كروموزومي از طريق بررسي كاريوتايپ حيوانات مولد مي تواند منجر به حذف زود هنگام آن ها از گله و در نتيجه صرفه جويي در وقت و هزينه هاي صرف شده شود. از نواقص كروموزومي كه منجر به بروز مشكلات توليد مثلي و آسيب رساندن به صنعت دامپروري خواهند شد مي توان به نواقص كروموزوم جنسي از قبيل مونوسومي كروموزوم X، تريسومي كروموزوم X، سندرم جنسيت معكوس و فري مارتينيسم اشاره نمود كه در همه موارد حيوانات حامل اين نواقص به دليل آسيب هاي موجود در اندام هاي داخلي جنسي نابارور هستند (یانوزی، 2007).
اهمیت جهانی تولیدات دامی زمینه ساز تلاش های قابل توجهی برای رد یابی ژن های کنترل کننده واریانس های صفات مهم اقتصادی شده است. ردیابی این گونه واریانس ها به طور عمده ای با در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مرتب شده در طول کروموزوم ها آسان خواهد شد. در دهه های اخیر چندین نقشه ژنومی برای حیوانات اهلی تهیه شده­اند که اکثراً بر اساس نقشه های لینکاژی هستند که در تهیه آن ها فقط نشانگرهای چند شکل را می توان در نظر گرفت. در حالیکه نقشه های فیزیکی تهیه شده با روش های FISH و RH را می توان با استفاده از توالی های مونومورف نیز تهیه نمود. بنابراین نقشه های FISH و RH نسبت به نقشه های لینکاژی حاوی ژن های کد شونده بیشتری هستند که باعث تسهیل نقشه یابی مقایسه ای بین گونه ها و همچنین کمک به شناسایی بهتر و دقیق تر QTLهای موجود در اطراف این ژن ها می شوند (جان و همکاران، 2006).
اقتصاد غذايي جهان به طور فزاينده اي به توليدات دامي وابسته است. طي دهه هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه آسيايي كه در آن ها غالباً انفجار جمعيت رخ داده است ميزان مصرف گوشت، 4 درصد در هر سال و شير و لبنيات، 3-2 درصد در هر سال افزايش يافته است (فائو، 2012). در سال 2050 جمعيت جهان حدود 15/9 ميليارد نفر تخمين زده شده است. همچنين تخمين زده مي شود كه مقدار مصرف مرغ و ساير توليدات دامي به ترتيب 3/2 و 8/1-4/1 برابر سال 2010 خواهد شد. البته سهم بيشتر اين افزايش مصرف شامل كشورهاي در حال توسعه خواهد بود (فائو، 2011). بنابراين چالش 50 سال آينده افزايش محصولات دامي براي رفع نيازهاي جهان است.
حيوانات اهلي طيف وسيعي از نژادهاي اهلي شده پستانداران و پرندگان را شامل مي شوند كه سهم عمده اي را در تامين معيشت جوامع انساني و همچنين اقتصاد كشاورزي اكثر كشورهاي جهان بر عهده دارند. دام ها غذا، سوخت و جابجايي را فراهم مي آورند، در امنيت غذايي نقش دارند، توليد محصولات زراعي را افزايش مي دهند، سبب توليد نقدينگي براي روستائيان شده و اشتغال ايجاد مي كنند (فائو، 2007). به جرات مي توان گفت كه در توليد حيوانات مزرعه اي مهم ترين فاكتور توانايي توليد مثل آن هاست. گاوي كه به ندرت يك گوساله زنده يا سالم توليد مي كند ارزش نگهداري را ندارد.
تعداد صفحه : 136
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: زیست شناسی