هنگام سختي ها به خدا پناه مي برد.
شايان ذکر است ابعادي که در اين پرسش نامه به دست آمده است ابعاد دين داردي را الزاما نمي سنجد بلکه ابعاد روي آوري به دين يا روي گرداني يک فرد را از مذهب يا ايمان فرد را به اعتقادات مذهبي مي سنجد . ضريب آلفاي کرونباخ کل آژمون برابر 816/0 و ضريب همساني دروني عامل پايبندي دروني 878/0
، ضريب همساني دروني عامل گذاري 678/0 و ضريب همساني دروني عامل ناپايبندي مذهبي 725/0 ، گزارش شده که همگني نشان دهنده اعتبار بالاي اين پرسش نامه است . همچنين براي محاسبه روايي ملاک ، نيز صورت اوليه اين آزمون قبل از تحليل عاملي با آزمون جهت گيري مذهبي آلپورت 47/0 گزارش شده است که در سطح (p< 001/0)معنا دار است.(جان بزرگي 1388،79-105).
3-6- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها
روش تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش ابتدا با استفاده از آمار توصيفي تعيين فراواني ، درصد، ميانگين


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *