مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-دوره تبدیل وجه نقد[1]

دوره عملیاتی شرکت شامل چهار مرحله خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. شرکت کالا و مواد را خریداری می کند و تبدیل به کالای ساخته شده و حساب های دریافتنی می کند و نهایتا حساب های دریافتنی وصول می گردد. بخشی از این دارایی ها از بدهی هایی که ذاتا به صورت خود کار به وجود می آیند تامین خواهد گردید. دوره تبدیل وجه نقد، دوره زمانی خالص بین پرداخت بدهی ها و دریافت وجه نقد از محل وصول مطالبات می باشد. هر چه این دوره زمانی کوتاه تر باشد، نقدینگی شرکت بهتر می باشد. فرمول این شاخص به صورت زیر می باشد:

CC = QC – PP

CC = دوره تبدیل به وجه نقد

PP = دوره تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی

OC = دوره عملیات به صورت زیر می باشد:

OC = INVP – RP

RP = دوره وصول مطالبات

INVP = دوره نگهداری موجودی کالا

دوره حساب های پرداختنی(PP) به صورت زیر می باشد:

PP = PA/DCOGS

PA = مانده حساب های پرداختنی

DCOGS = قیمت تمام شده کالای فروش رفته روزانه (360/COGS).

دوره تبدیل به وجه نقد نشان می دهد که چه مدت طول می کشد تا وجه مصرف شده در عملیات به وجه نقد تبدیل گردد. هر چه این فاصله کمتر باشد، نشان دهنده این می باشد که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد(ریچارد و همکاران[2] ،1980).

در زمان بهره گیری از این شاخص بایستی به موارد زیر توجه کنیم.

برای محاسبه دوره تبدیل وجه نقد در پرداخت حساب های پرداختنی از دوره عملیات کم می گردد. هر چه دوره تاخیر در حساب های پرداختنی بیشتر باشد دوره تبدیل وجه نقد کوتاه تر می گردد، کوتاه تر بودن دوره تبدیل وجه نقد، وضعیت مناسب نقدینگی را نشان می دهد، در حالی که تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی ممکن می باشد به دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد. هر چه این تاخیر بیشتر باشد، وضعیت نقدینگی نامناسب تر می باشد اما زمانی که این رقم را در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد به کار می بریم نتیجه متفاوتی حاصل می گردد، یعنی تاخیرهای طولانی تر موجب کمتر شدن دوره وجه نقد شده و وضعیت نقدینگی مناسب می گردد. پس، تضاد احتمالی بایستی به نحوی برطرف گردد.

در این معیار به مانده وجه نقد توجهی نمی گردد، البته نیازی نیست که تمام موارد وجه نقد مد نظر قرار بگیرد اما مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

در معیارهای دوره تبدیل وجه نقد صرفا طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مد نظر می باشد و به مقدار آن توجه نمی گردد اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره وجه نقد آنها 2 ماه می باشد اما حساب های پرداختنی شرکت اول 90 درصد مجموع حساب های دریافتنی و موجودی کالا باشد و در شرکت دوم این نسبت 50 درصد باشد مسلما شرکت اول که حجم تعهداتش بیشتر می باشد در مقایسه با شرکت دوم وضعیت نقدینگی آن نامناسب می باشد که در شاخص دوره تبدیل وجه نقد به این مورد توجه نمی گردد(گلافر و همکاران[3]،1997).

[1] (Cash) Conversion Cycle

[2] Richard et al

[3] GAllapher et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *