۲- شناسایی عادت مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به مطالعه
۱-۵ فرضیه‌های پژوهش

  1. بین نگرش مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به خواندن بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین نگرش مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به خواندن بر حسب نوع بزهکاری تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین عادت مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به مطالعه بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
  4. بین عادت مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به مطالعه بر حسب نوع بزهکاری تفاوت معناداری وجود دارد.
  5. بین نگرش خواندن و عادت مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرم آباد تفاوت معناداری وجود دارد.

 
پرسش‌های پژوهش
مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد چه «نگرش‏هایی» به خواندن دارند؟
مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد چه عادتهایی به مطالعه دارند؟
۱-۷ تعریف مفاهیم پژوهش
الف. تعاریف مفهومی
خواندن: یک فرآیند پیچیده شناختی متشکل از رمزگشایی نمادها به منظور ساخت معنا یا بیرون کشیدن آن از متن است. خواندن یک فرآیند تعاملی پیچیده بین متن و خواننده است که توسط دانش قبلی خواننده، تجربیات، نگرشها و جامعه زبانی که بر اساس محیط و فرهنگ ساخته می‏شود شکل می‏گیرد. این فرآیند نیازمند تمرین مداوم، تقویت و پالایش است (خواندن ۲۰۱۳،۱۳۶-۱۳۰).
نگرش نسبت به خواندن : برای این مفهوم نظری تعاریف مختلفی ارائه شده است که وجه اشتراک همه آنها مورد توجه قرار دادن سه بخش شناختی، عاطفی و واکنشی در انسان است. به عبارت دیگر نگرش‏ها نسبت به خواندن بهطور مستقیم از باورها و ارزش‏گذاری‌های شخصی، احساسات و عواطف فرد و –
کنشپذیری و نیات رفتاری وی اثر می‏پذیرد و باعث می‏شود با نگرش‏های مختلفی نسبت به خواندن اقدام کند (یاماشیتا[۱۸] ۲۰۰۴،۱۹-۱).
عادت مطالعه: استیگر[۱۹] (۲۰۰۹) معتقد است که عادت مطالعه را مانند خیلی دیگر از عادت‌ها می‌توان کسب کرد. عادت به کتابخوانی از نظر بیشتر افراد تحصیل کرده یک عادت پسندیده محسوب می‌شود که در فرد و جامعه اثر مطلوب دارد. عادت به مطالعه همانند بسیاری از عادت‌های دیگر در دوران کودکی شکل می‌گیرد و عادتی اکتسابی است. البته این بدان معنا نیست که در بزرگسالی نتوان آن را ایجاد یا اصلاح کرد، بلکه با کمی تلاش، تحمل و شناختن روش‌ها و عادت‌های صحیح مطالعه می‌توان عادت‌های نادرست مطالعه را تغییر داد و با توجه به این امر، باید در تغییر عادت‌های غیرمعمول دانشجویان تلاش نمود( اباذری و ریگی ۱۳۹۱، ۸۶۱)
ب. تعاریف عملیاتی
خواندن: در این پژوهش منظور از خواندن، خوانش متون در هر شکل، با هر اندازه و به هر قصدی است که می‏تواند در هر مکانی انجام بگیرد. شایان ذکر است که در پژوهش حاضر منظور از خواندن مطالعه نیست به دلیل اینکه اساساً مطالعه اعم بر خواندن است و فعالیت‏هایی از قبیل شنیدن، دیدن و حتی لمس کردن نیز مطالعه محسوب می‏شوند. این در حالی است که در بخشی گسترده‏ از پژوهش‏های انجام شده به جای واژه خواندن از واژه مطالعه استفاده شده البته به این معنی هم نیست که پژوهش‌های مربوط به مطالعه اصلا به خواندن نپرداخته باشند.
نگرش خواندن: در این پژوهش منظور از نگرش خواندن، لذت و سرگرمی، نگرانی؛ سختی؛ دشواری، ترغیب و تشویق از سوی دیگران، چگونگی رویارویی با فعالیت خواندن با استفاده از ابزار پرسشنامه ASRA اسمیت ۱۹۹۲ و نیزمنظور از عادت مطالعه، تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان، مطالعه یک فصل، گوش کردن و یادداشت برداری، برگزاری امتحانها، انگیزه با استفاده از ابزار پرسشنامه PSSHI است .
۱-۸ متغیرهای پژوهش
متغیرمستقل: مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد
متغیر وابسته: نگرش‌خواندن، عادت مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری و مرور پیشینههای پژوهش
۲ـ۱ مقدمه
در فصل دوم به ادبیات تحقیق و بررسی تعاریف، دیدگاهها و نظرات جمعآوری شده در خصوص
متغیرهای پژوهش پرداخته شده است . بههمین منظور ابتدا در بخش مبانی نظری به تعاریفی چون خواندن، نظریههای خواندن، اهداف خواندن، نگرش خواندن، مدلهای خواندن، تعریف مطالعه، انگیزههاو انگیزشهای مطالعه، روشها و راهبردهای مطالعه آمده است. در ادامه، تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است سرانجام، در پایان این فصل مروری بر
جمعبندی کلی در خصوص ادبیات و استنتاج پژوهش بیان شده است .
۲ـ۲ تعریف خواندن[۲۰]
خواندن عملی که در آن دیدن، شناسایی کردن علائم نوشتاری، تبدیل علائم نوشتاری به صوتی، درک مجموعهی علائم و آواها و در نتیجه درک معنا از آن حاصل میشود؛ اما این درک بیهدف صورت
نمیگیرد و خواننده گاه بهقصد آموختن، زمانی با هدف آگاه شدن و در جایی هم بهقصد لذت بردن و پر کردن اوقات فراغت به آن روی میآورد که هر سه میتوانند با هم همراه باشند. چه کسی میتواند ادعا کند خواندن بهقصد لذت بردن نمیتواند آموزنده یا آگاه کننده هم باشد و آنگاه که فردی بهقصد آموختن و آگاه شدن میخواند نمیتواند از فرآیند آن لذت ببرد. مهم آن است که در هر لحظه برای خواندن دلیلی وجود دارد که عمده است و ممکن است دلایل دیگر خود به خود از فرآیند آن حاصل شود (قزل ایاغ ۱۳۸۸، ۲۱).
خواندن ترجمهی مستقیم نمادهای نوشتاری فکر یا گفتار است. بهعبارتی، خواندن مهارتی است که
بهوسیلهی آن میتوان از مطالب نوشتنی کسب اطلاع نمود. خواندن تفسیر معنادار نمادهای کلامی نوشته شده و یا چاپ شده است(علویمقدم، علیزاده ۱۳۸۹)
خواندن فعالیتی هدفمند و چندبعدی است که در آن خواننده دست به استنتاج میزند و دانش قبلی خود به مطالب جدید را پیوند میدهد. خواندن بهمعنای دریافت معنا از طریق نوشتار است و هدف اصلی خواندن، درکمطلب است. در واقع درکمطلب خواندن بهعنوان فرایند استنتاج و ایجاد معنا از طریق تعامل و درگیری با متن تعریف میشود( نادری، شعبانی و عابدی۱۳۸۹،۱۹).
۲ـ ۳نظریههای خواندن
باتلر[۲۱] خواندن را در ب

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

افت روانشناسی با هدف عطش در کسب اطلاعات، درک زیبایی و کسب تجربه دیده است ویژگی خواندن را فعالیت فکری قلمداد کرده است و بهعبارتی معنای فراگیری از راه خواندن را یک فعالیت فکری دانسته که ابعاد آن از اعمال متوازی ادراک حسی و بازتاب حافظه پدید آمده است .
(باتلر۱۹۳۳، به نقل از شعبانی، نادری ۱۳۸۹)
لندهیر[۲۲]خواندن را در بافت ساختارهای اجتماعی با هدف لذتآفرینی و تلاش برای کسب معرفت دیده است ویژگی خواندن را فعالیت اجتماعی قلمداد کرده و آن را برای رفع نیازهای روحی و عاطفی تاکید کرده است لندهیر چهار نوع خواندن[۲۳] را تعریف کرده است( لندهیر۱۹۵۷ بهنقل از شعبانی، نادری ۱۳۸۹)