۳-۸ اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
۴ـ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴ـ۲ یافتههای توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴ـ۳ پاسخ به پرسشهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۷۵٫
۴-۴ آزمون فرضیهها……………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
فصل پنجم:بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها
۵ـ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۵ـ۲ نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۵-۳پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۵-۴ محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۹۶
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
پیوستها و ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
چکیدهی انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فهرست جداول
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول۲ـ۱راهبردهای شناختی…………………………………………………………………………………………………….۲۴
جدول۲ـ۲ راهبردهای فرا شناختی………………………………………………………………………………………………۲۵
جدول۲-۳ تفاوت های صوری و مفهومی برای مطالعه و خواندن…………………………………………………..۲۶
جدول شماره ۳-۱زیر مقیاسهای محاسبه نگرش خواندن …………………………………………………………..۶۵
جدول شماره ۳-۲زیر مقیاسهای محاسبه عادت مطالعه ………………………………………………………………..۶۶
جدول۳-۳ جدول آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………۶۸
جدول۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………….۷۰
جدول۴-۲ توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………۷۱
جدول۴-۳ توزیع سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………..۷۲
جدول۴-۴-:سالهای محکومیت مددجویان………………………………………………………………………………..۷۳
جدول۴-۵- نوع بزه مددجویان…………………………………………………………………………………………………۷۴
جدول۴-۶ میانگین فراوانی و انحراف استاندارد نگرشهای نسبت به خواندن…………………………………۷۵
جدول۴-۷ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر نگرانی، سختی,و دشواری ………………………………………….۷۶
جدول۴-۸ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر چگونگی رویارویی با فعالیت خوا ندن…………………………۷۷
جدول۴-۹ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر لذت و سرگرمی………………………………………………………..۷۸
جدول۴-۱۰ میزان تمایل آزمودنی ها به متغیر ترغیب و تشویق از سوی دیگران……………………………..۷۹
جدول۴-۱۱ میانگین فراوانی و انحراف استاندارد عادت مطالعه به صورت کلی………………………………۸۰
جدول ۴-۱۲ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر وضعیت فیزیکی و تندرستی…………………………………….۸۱
جدول ۴-۱۳ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر توانایی خواندن………………………………………………………۸۲
جدول۴-۱۴ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر تقسیمبندی زمان………………………………………………………۸۳
جدول۴-۱۵میزان تمایل آزمودنیها به متغیر انگیزش و یادگیری…………………………………………………….۸۳
جدول۴-۱۶ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر حافظه……………………………………………………………………..۸۴
جدول۴-۱۷ میزان تمایل آزمودنیها به متغیر یادداشتبرداری……………………………………………………..۸۵
جدول۴-۱۸ معنیداری تفاوت میانگین نگرش خواندن بر حسب جنسیت با آزمون ویتنی مان…………۸۵
جدول۴-۱۹٫ معنیداری تفاوت میانگین نگرش خواندن بر حسب نوع جرم با آزمون مان-ویتنی……. ۸۶

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است