۱ـ۸ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و مرور پیشینههای پژوهش
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲ـ۲ تعریف خواندن…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲ـ۳ نظریه های خواندن ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲ـ۴ اهداف خواندن………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲ـ۵ نگرش خواندن ………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲ـ۶ مدلهای خواندن …………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲ـ۶ـ۱ مدل بالابه پایین …………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲ـ۶ـ۲ مدل پایین به بالا ……………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲ـ۶ـ۳ مدل تعاملی………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲ـ۶ـ۴ مدل جبرانی تعاملی……………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲ـ۶ـ۵ مدل پیوندگرا …………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲ـ۶ـ۶ مدل متوازن ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲ـ۶ـ۷ مدل کارایی کلامی ……………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲ـ۷ تعریف مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲ـ۸ راهبردهای مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۹ تفاوت بین خواندن و مطالعه……………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱۰عادت مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲ـ۱۱ مولفههای عادت مطالعه…………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۲ روشهای جدید مطالعه ………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲ـ۱۲ـ۱ روش SQ3R……………………………………………………………………………………………………………………39
۲ـ۱۲ـ۲ روش SQ6R……………………………………………………………………………………………………………………40
۲ـ۱۲ـ۳روشSQ4R……………………………………………………………………………………………………………………..42
۲ـ۱۰ـ۴ روش SQ5R……………………………………………………………………………………………………………………42
۲ـ۱۲ـ۵ روش مردر ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲ـ۱۲ـ۶ روش آموزش دو جانبه …………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲ـ۱۲ـ۷ روش مطالعه مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲ـ۱۲ـ۸ روش پرسیدن دو جانبه ……………………………………………………………………………………………………۴۶
۲ـ۱۲ـ۹ روش خواندن انتقادی ……………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲ـ۱۳ پیشینههای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲ـ۱۳ـ۱ پیشینههای داخل ایران……………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲ـ۱۳ـ۲ پیشینههای خارج از ایران ………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۱۴ استنتاج از پیشینههای پژ.وهش…………………………………………………………………………………………….۶۱
فصل سوم: روش پژوهش
۳ـ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳ ۲جمعیت آماری……………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۳ نمونهی آماری و شیوه نمونهگیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………….۶۳
۳-۴روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۳ـ۵ ابزار جمعآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۶ شیوهی جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۷ شیوه تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………….۶۶