۱۰۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۲۲-۲۷

تندرستی

۱۱۱۸۱۹

انگیزش یادگیری

۲۰ـ۲۱ـ۲۳ـ۲۴ـ۳۰

حافظه

۱۲۲۶۲۷۳۷

یادداشت کردن

۴۱۴۴۴۵

۳-۶ شیوه جمعآوری اطلاعات
از منابع کتابخانهای که به صورت چاپی شامل کتاب ها و مقالات مجلات که در پایگاههای اطلاعاتی مانند مگایران، نورمگ و غیره بوده است .
۳-۷ شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص می‌کند. آمار توصیفی اطلاعاتی دربارهی مثلاً متوسط درآمد پاسخگویان فراهم می‌آورد یا نشان میدهد که سطح تحصیلات بر الگوی رأی دادن افراد نمونه موثر است یا نه. کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده دارد یا نه (دواس۱۳۸۱، ۱۳۷و۱۳۸). در آمار استنباطی، نیز با توجه به این که سعی بر این است که سطح سنجش اکثر متغیرها فاصله‌ای باشد، از آمارهی رگرسیون استفاده شده است. با تحلیل رگرسیون، می‌توان با اطلاع از نمرهی متغیر مستقل (بهطور مثال، سطح تحصیلات افراد) نمره متغیر وابسته (بهطور مثال، مقدار درآمد) را
پیش‌بینی کرد. هم‌چنین میتوان با تحلیل رگرسیون مقدار تأثیر هر واحدِ تغییر در متغیر مستقل را بر متغیر وابسته تعیین کرد (دواس ۱۳۸۰) برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از، نرمافزار spss استفاده شده است.
برای توصیف دادهها از آمارههای میانگین، فروانی، انحراف معیار و … استفاده شده است. برای آمار استنباطی نیز با توجه به نوع سئوالهای مطرح شده در پرسشنامه از آزمونهای مان ویتنی وOne-Sample Test استفاده شده است
۳-۸ اعتبار و پایایی
اعتبار و پایایی در علوم اجتماعی بسیار مهم بوده، چون اغلب سازه‌ها در علوم‌اجتماعی مبهم، نامفهوم و بطور مستقیم دیدنی و اندازه‌گرفتنی نیست و دستیابی به اعتبار و پایایی بدون عیب و نقص، تقریباً کاری ناممکن به نظر می‌رسد(منصوریان۱۳۸۱، ۸۰). در کاربرد متعارف، واژه اعتبار اشاره به این نکته دارد، که یک سنجهی تجربی تا چه حد «معنای واقعی» مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می‌کند
(ببی ۱۳۸۵: ۱ ۲۸۲). بنابراین، در محاسبه اعتبارِ تحقیق، سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می‌کند، چنین است: آیا شخص در حال اندازه‌گیری درست آن چیزی هست، که در اندیشه اندازه‌گیری آن است؟ (ساروخانی۱۳۸۰، ۱۳۸). آیا شاخص‌ها واقعاً آن‌چه را که می‌‌خواهیم اندازه بگیریم، اندازه می‌گیرند(طالقانی۱۳۸۰،۵۷).
«منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص‌ها یا معرف‌های پژوهش است از طریق مراجعه به داوران. وفاق آنان در مورد بررسی شاخص‌ها، دلیلی بر اعتبار آنان است. عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معنای عدم اعتبار صوری آنست»(ساروخانی۱۳۸۰، ۱۳۹). ). در این تحقیق، از اعتبار صوری استفاده شده استاز آنجایی که پرسشنامه نگرش خواندن، پرسشنامه‌ای استاندارد بوده و در سطح بین المللی بارها مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته، از سطح روایی مطلوبی برخوردار است. همچنین جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه پژوهشگر- ساخت عادات خواندن، از نظرات چندنفر از متخصصان و اعضای هیأت علمی استفاده شده است. لذا در خصوص مطلوب بودن وضعیت روایی محتوایی پرسشنامه‌ها، اطمینان حاصل شده است.
پایایی با اعتمادپذیری، یک شاخص سر و کار دارد. اگر پژوهشگران در پژوهش‌های خود از یک معرف یا شاخص قابل اعتمادپذیر برخوردار باشند، هر بار که همان چیز را می‌سنجند، همان نتایج پیشین را بدست می‌آورند (منصوریان۱۳۸۱، ۸۱). اگر وسیله سنجش، معتبر (دارای اعتبار) باشد، الزاماً قابل اعتماد
(دارای ثبات) [پایایی]، نیز هست. اما عکس آن صحت ندارد. مقیاسی ممکن است در دفعات و توسط افراد مختلف نتیجه یکسان دهد، اما قابلیت اعتبار آن کم یا خیلی پایین باشد(طالقانی۱۳۸۰، ۵۸) به‌‌‌طور کلی منظور از پایایی، ‌حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است(ساروخانی۱۳۸۰، ۱۴۶).
ضریب آلفای کرونباخ به عنوان، یکی از ضرایب پایایی یا قابلیت اعتماد شناخته می‌شود. این ضریب از عمومی‌ترین ضرایبی است که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (قاسمی۱۳۸۴،۱۵۷)
در این تحقیق برای این منظور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول شماره ۳-۳ جدول آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ردیف متغیر ضریب پایایی