۳-۴روش تحقیق
روش بهشیوه گردآوری دادهها که در همه علوم یا بخشی از آن مشترک است، گفته
میشود. انتخاب یک روش خاص همواره بستگی به شرایط دارد. این شرایط عبارتند از: تواناییهای شخص محقق و امکانات او (از جمله پرسشگران توانا و صدیق) و شرایط مورد مطالعه ومحدودیتهای آن (رفیعپور۱۳۸۲،۱۷و۱۸)
روش پیمایشی یکی از متدوالترین روشهایی است که در تحقیقات اجتماعی به کار میرود. پیمایش جمعآوری اطلاعات بعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیشبینی و یا به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین برخی از متغیرهاست. روش تحقیق پیمایشی عبارت است از جمعآوری منظم اطلاعات درباره افراد، گروهها و اجتماعات از طریق مصاحبه (حضوری) و یا پستی (غیر حضوری) برای اخذ دادهها بطور مستقیم و تعبیر و تفسیر نتایج حاصله به طریق آماری، در روش پیمایش ممکن است برای تعمیم یافتهها به کل جمعیت آماری از نمونهی آماری، اطلاعات جمعآوری شود(طالقانی۱۳۸۰، ۱۱۸ ) . پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است .
۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزارهایی که در علوم‌اجتماعی معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، ابزارهایی مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحلیل‌محتوا هستند. برای یافتن بهترین ابزار و تکنیک گردآوری اطلاعات، بهترین روش آن است که با توجه به موضوع تحقیق و جامعهی ‌آماری، این ابزار را انتخاب گردد. پرسشنامه، نوعی مصاحبه است، لکن مصاحبه‌ای که در آن لزوماً مصاحبه‌کننده وجود ندارد و محقق اطلاعات مورد‌نیاز مطالعه را با نظم و ترتیب خاصی در برگه‌‌ای نوشته و آن را به فرد مورد نظر ارائه می‌کند (طالب۱۳۶۹، ۱۶۴). پرسشنامه از تعدادی پرسش یا سوال تشکیل میشود که ماهیت و ویژگی سوالات میتواند متفاوت باشند. گاهی محتوای سوال درباره اطلاع فرد مورد پرسش در مورد مطلبی است، یعنی میخواهد بداند آیا فرد مورد بررسی، درباره فلان موضوع اطلاعی دارد یا نه؛ مثلاً، نظر شما در مورد این جمله چیست؟ زمانی نیز سوال درپی بدست‌آوردن اطلاعاتی درباره کار و یا رفتاری است که فرد انجام میدهد؛ مثلاً، شغل شما چیست (طالب،۱۶۷و۱۶۸). مهم‌ترین موضوع در تهیهی پرسشنامه، ترتیب سوالها است (طالقانی۱۳۸۰، ۱۲۴).
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است پرسشنامه نگرش خواندن ASRA(اسمیت[۱۱۴] ۱۹۹۱)که شامل دقت و نگرش به خواندن و پرسشنامه[۱۱۵]PSSHI این پرسشنامه در هفت حوزه شامل تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی ، توانایی خواندن، یادداشتبرداری، انگیزش، یادگیری، حافظه وتندرستی،برگزاری امتحان[۱۱۶] است . این روش به ما اجازه میدهد تا در باره جمعیت آماری اطلاعات یکنواختی به دست آوریم و امکان مقایسه و مشاهده درست متغیرها را داشته باشیم
جدول۳ـ۱ زیر مقیاسهای محاسبه نگرش خواندن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

لذت وسرگرمی ۱-۳-۳-۱۴-۱۷-۲۳-۳۱-۳۳-۳۵-۴۰
نگرانی ،سختی، دشواری ۴-۶-۱۲-۱۶-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۶-۳۲-۳۴-۳۶-۳۷-۳۸
ترغیب و تشویق از سوی دیگران ۲-۵-۹-۲۸۲۹
چگونگی رویارویی با فعالیت خواندن ۱-۷-۸-۱۰-۱۱-۱۵-۲۲-۲۴-۲۵-۲۷-۳۰-۳۹

جدول۳ـ۲زیرمقیاس‌های محاسبه عادت مطالعه

تقسیم بندی زمان ۱۲۳۴-۲۸
وضعیت فیزیکی ۵۶۷-۸-۹-۳۱-۳۲– ۳۳-۳۴-
توانایی خواندن