پورتس

توانایی کنشگران در تأمین فواید حاصل از عضویت در شبکههای اجتماعی یا دیگر ساختارهای اجتماعی.

کلمن

سرمایهاجتماعی از طریق کارکردش تعریف میشود. آن، هستی واحدی نیست بلکه از هستیهای متعددی تشکیل شده است که دو ویژگی مشترک دارند که عبارتند از اینکه اولاً جنبهای از ساختار اجتماعی را تشکیل میدهند و ثانیاً؛ کنشهای معینی را برای افراد در درون ساختار اجتماعی تسهیل میکنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فوکویاما

توانایی افراد برای کار کردن با یکدیگر در گروهها و سازمانها به منظور تحقق اهداف مشترک.

اینگلهارت

فرهنگ اعتماد و مدارا که به واسطه آن شبکههای گستردهای از انجمنهای داوطلبانه اجازه بروز و ظهور پیدا میکنند.

پاتنام

ویژگیهای سازمان اجتماعی چون شبکهها، هنجارها و اعتماد اجتماعی که هماهنگی و تعاون را برای تحقق نفع متقابل تسهیل میکنند.

توماس

امکانات و فرآیندهای داوطلبانهای که در درون جامعه مدنی بسط و توسعه مییابند و مروج توسعه در کل جامعه هستند.

لوری

روابط و مناسبات اجتماعی که به طور طبیعی در بین افراد محقق میشوند و دستیابی به مهارتها و دیگر ویژگیهای ارزشمند در بازار کار را برای افراد به دنبال دارند.

شیف

مجموعهای از عناصر ساختار اجتماعی که موثر بر روابط بین افراد است و نیز دادهها یا استلزاماتی که بر تابع تولید یا بهرهوری تاثیر گذار هستند.

ولکوک

اطلاعات، اعتماد و هنجارهای متقابل که ذاتی شبکههای اجتماعی هر فرد هستند.

منبع: غفاری، ۱۳۹۰، صص ۴۰-۳۹
تعاریف مختلف ارائه شده از سرمایه اجتماعی نقیض یکدیگر نیستند، بلکه متمم و مکمل یکدیگر محسوب میشوند. وجود مفهوم سازیهای مختلف از سرمایه اجتماعی ناشی از زمینههای نظری و سطوح تحلیلی متفاوتی است که صاحبنظران مختلف در کار خود از آن استفاده کردهاند. اشتراک تعاریف متعدد ارائه شده از سرمایه اجتماعی در این است که تمامی آن ها روابط اجتماعی را که مولد خیر و فایده در مقیاسهای فردی و جمعی هستند، به عنوان هسته اصلی تعریف از سرمایه اجتماعی پذیرفته اند.
نظریه سرمایه اجتماعی در حقیقت در دو واژه ساده خلاصه میشود: روابط مهم است. با ایجاد ارتباط با همدیگر و تلاش برای حفظ و تداوم آن، مردم قادر خواهند بود تا با همدیگر کار کرده و به اهدافی دست یابند که اگر به تنهایی کار میکردند، یا موفق نمیشدند یا به سختی به موفقیت میرسیدند. مردم از طریق یکسری از شبکهها به هم وصل میشوند و تمایل دارند تا با اعضای دیگر این شبکهها در ارزشهای مشترک سهیم شوند و آن هم به این دلیل که این شبکهها منابعی را تأسیس میکنند که گویی سرمایه ای را تشکیل میدهند. (محمدی، ۱۳۸۴،ص ۹) لازم به ذکر است که اکثریت جامعهشناسان در چندین شاخص موجود در سرمایه اجتماعی اتفاقنظر دارند. از جمله اعتماد بین مردم و اجتماع، احساس تعلق، احساس هویت، افزایش تواناییهای فردی برای کنش، ارتباطات آزاد و مشارکتی، تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضمانتهای اجرایی موثر، ظرفیت بالقوه اطلاعات، پیوندهای اجتماعی و… .