«شیف»[۴۲] به طور مبسوطتر سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف میکند: مجموعهای از عناصر ساختار اجتماعی که بر روابط میان مردم اثر میگذارند و نهادههای تابع تولید و یا توابع محدودیت را تشکیل میدهند.(Schiff, 1992,161)
«برت»[۴۳] سرمایه اجتماعی را دوستان، همکاران و تماسهای کلیتر که از طریق آنها فرصتهای استفاده از سرمایه مالی و انسانی به دست میآید، میداند. ( burt, 1992, 92)
«پورتز»[۴۴] (۱۹۹۸) نیز با تأکید بر کارکرد سرمایه اجتماعی در شرایط و موقعیتهای مختلف، در تعریف آن مینویسد: توانایی کنشگران برای تضمین مزایا و منافع بواسطه عضویت در شبکههای اجتماعی یا دیگر ساختارهای اجتماعی، این فرآیند جامعهپذیری، به نوبه خود به درونیشدن مجموعه خاصی از ارزشها و هنجارها منجر میشود که دیگران میتوانند از امتیازات و منافع آنها برخوردار شوند. (شارع پور، ۱۳۸۵، ص۴۰)
جدول ذیل تعاریف سرمایه اجتماعی را از دیدگاه اندیشمندان مختلف این حوزه به صورت مختصر نشان میدهد:
جدول (۲-۲) تعاریف سرمایه اجتماعی از نظر اندیشمندان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

صاحبنظر تعریف سرمایه اجتماعی
بیکر سرمایه اجتماعی منبعیاست که کنشگراناز ساختارهای اجتماعی معینی به دست میآورند و از آن در جهتعلایق و منافعشاناستفاده میکنند. سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط بین کنشگران حاصل میشود.
بلی و همکاران سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه شخصی هر فرد و پیوستگیهای نهادی نخبگان.
بوردیو مجموع منابع بالفغل و بالقوهای که با داشتن شبکه پایدار، مناسبات و روابط کموبیش نهادی شده حاصل از آشنایی یا شناخته یودن، پیوند دارد.
سرمایه اجتماعی، ساخته شده از تعلقات (اتصالات) اجتماعی است که در شرایط معین قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی بوده و ممکن است به شکل مواردی چون؛ عنوان و نجیبزادگی نهادینه شود.
باکسمن و همکاران سرمایه اجتماعی به معنای تعداد افرادی که فرد میتواند انتظار کمک از آنها را داشته باشد و نیز منابعی که آنها در اختیار دارند، است.
بارت سرمایه اجتماعی شامل؛ دوستان، همکاران، تماسها و روابط عمومیتری میشود که به واسطه آنها فرد امکان و فرصت استفاده از منابع مالی و سرمایه انسانی خود را پیدا میکند
فرصتهای عاید و فراهم شده در یک شبکه را سرمایه اجتماعی میگویند.
نوکه فرایندی که به واسطه آن کنشگران اجتماعی شبکه اتصالاتشان را در درون و بین سازمانها برای دستیابی به منابع دیگر کنشگران اجتماعی ایجاد و بسیج میکنند.
بریم و راهن شبکه روابط جمعی بین شهروندان که حل مشکلات کنش جمعی را تسهیل میکند.