سرمایه اجتماعی

نظریهپرداز

مارکس

شولتز

بوردیو

لین / کلمن

بوردیو، کلمن، پاتنام

تبیین

روابط اجتماعی: استثمار کارگران توسط سرمایهداران (بورژوازی)

انباشت ارزش اضافی توسط کارگران

بازتولید نمادها و معانی(ارزشهای) مسلط

دسترسی و استفاده از منابع نهفته در شبکههای اجتماعی

همبستگی و بازتولید گروه

سرمایه

الف- بخشی از ارزش اضافی بین ارزش استفاده (در بازار مصرف) و ارزش مبادله کالا (در بازار تولید – کار)
ب- سرمایهگذاری در تولید و گردش کالاها

سرمایهگذاری مهارتها و دانش فنی

درونی کردن یا درک نادرست از ارزشهای مسلط

سرمایهگذاری در شبکههای اجتماعی

سرمایهگذاری در تأیید و پذیرش متقابل

سطح تحلیل

ساختاری (طبقات)

فرد

فرد / طبقه

فرد

گروه / فرد

منبع: توسلی و موسوی، ۱۳۸۴، ص۴
۲-۲-۲- مفهوم سرمایه و ابعاد آن
سرمایه به هر نوع دارایی که قابلیت تولید ایجاد میکند، اطلاق میگردد. سرمایه یک مفهوم اقتصادی است و تعاریف مختلفی از آن در علم اقتصاد ارائه شده است. برای نمونه «جان بلاک[۲۳]» میگوید: «سرمایه، وسایل تولید ساخت بشر است»، در تعریف دیگری آمده: «سرمایه، مالی است که از آن عایدی به دست میآید» ولی این تعاریف فقط به بخشی از تعاریف سرمایه نظر دارد. سرمایه در یک تقسیمبندی کلی به سرمایه مرئی و ملموس، سرمایه مالی و سرمایه نامرئی تقسیم میشود. در اقتصاد کلاسیک، بیشتر سرمایه مرئی و ملموس مانند کار، زمین، ماشین و ابزارآلات مدنظر بود. چنانکه تعریف جان بلاک به این نوع سرمایه اشاره دارد. این مفهوم سرمایه، تنها در عرصه اقتصاد محدود نمانده و با تغییر اندک در سایر عرصههای اجتماعی نیز وارد شده است. در اقتصاد نئوکلاسیک، به سرمایههای مالی اعم از وجوه نقد، اوراق قرضه، سهام و اسناد بهادار نیز توجه شده است. چنانکه تعریف دوم به این معنا اشاره دارد. در اقتصاد جدید اعم از اقتصاد نهادگرا و پساصنعتی، سرمایههای نامرئی و ناملموس مانند سرمایههای انسانی، سیاسی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی اهمیت بیشتری دارند. با توجه به رویکردهای سهگانه فوق میتوان برای سرمایه شش بعد را در نظر گرفت.
۱-۲-۲-۲- سرمایه مادی (طبیعی)[۲۴]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir