جدول شماره(۳۴-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون..۱۳۶
جدول شماره(۳۵-۴) توزیع فراوانی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی…………………………………….۱۳۶
جدول شماره (۳۶-۴) رابطه بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی……………………………………………….۱۳۷
جدول شماره (۳۷-۴) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکههای سیما………………………………………………………….۱۳۸
جدول شماره(۳۸-۴) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول شماره (۳۹-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت…………………………………………………………..۱۴۰
جدول شماره (۴۰-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….۱۴۱
جدول شماره (۴۱-۴) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال………………..۱۴۲
جدول شماره (۴۲-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت………………………………………………………….۱۴۳
جدول شماره (۴۳-۴) رگرسیون خطی؛ بررسی همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته………………………………………………۱۴۴
جدول شماره (۴۴-۴) نتایج تبیینی فرضیههای تحقیق در یک نگاه………………………………………………………………………………۱۴۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (۱-۲) ارتباط متقابل انواع سرمایه…………………………………………………………………………………………۳۰
نمودار شماره (۲-۲) سطوح سهگانه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………….۳۷
نمودار شماره (۳-۲) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۴۳
نمودار شماره (۴-۲) ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۵۱
نمودار شماره (۵-۲) تشکیل سرمایه اجتماعی بر اساس دیدگاه وبر……………………………………………………………….۵۵
نمودار شماره (۶-۲) مدل سرمایه اجتماعی نانلین………………………………………………………………………………………۶۵
نمودار شماره (۷-۲) مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸۶
نمودار شماره (۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………….۱۰۱
نمودار شماره (۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………..۱۰۲
نمودار شماره (۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………………………….۱۰۳
نمودار شماره (۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………….۱۰۴
نمودار شماره (۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………….۱۰۵
نمودار شماره (۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی…………………………………………………………..۱۰۶
نمودار شماره (۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………………………..۱۰۷
نمودار شماره (۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون در شبانهروز……………………………….۱۰۸
نمودار شماره (۹-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………………………۱۱۲
نمودار شماره (۱۰-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون………………………………………………۱۱۳
نمودار شماره (۱۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی…………………………………………………………..۱۱۶
نمودار شماره (۱۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجام اجتماعی………………………………………………………….۱۱۷
نمودار شماره (۱۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی……………………………………………………….۱۱۹
نمودار شماره (۱۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی…………………………………………………………۱۲۰
نمودار شماره (۱۵-۴) توزیع خانوادهها بر حسب رضایت اجتماعی……………………………………………………………۱۲۲
نمودار شماره (۱۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب آگاهی سیاسیاجتماعی…………………………………………………۱۲۳
۱- فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی اگر چه پیشینهای به قدمت جامعهشناسی کلاسیک در اروپا دارد، اما معنا و مفهوم بسیط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثی چون جامعهمدنی، توسعه، مشارکت همگانی و نهادهای مدنی به دست آورده است. اگر چه این مباحث چندی است که در جامعه ما به صورت نظری از سوی صاحبنظران و اندیشمندان مطرح شده است؛ اما رکن اساسی این مباحث که همان سرمایه اجتماعی است، چندان مورد بحث قرار نگرفته است.
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفههای رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزههای پژوهش علوم اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است.اعتماد، هنجارها، شبکهها و منابع، سازنده عناصر سرمایه اجتماعی هستند که در نهایت به ساختاری از روابط کنشگران میانجامد که باعث همبستگی و همکاری برای منافع متقابل، تسهیل روابط افراد و در نهایت دستیابی گروه به اهداف میشود. هر چه سرمایه اجتماعی در گروهی از افراد به لحاظ کمی و

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کیفی از سطح مطلوبی برخوردار باشد، کنشگران برای سازماندهی اجتماع خویش بر حسب آرمانهای جمعی تواناتر خواهند بود. گستردگی سرمایه اجتماعی در لایههای مختلف جامعه و در انحصار قرار نگرفتن آن در دست اقلیتی از افراد، نشان از روند مطلوب سرمایههای ارتباطی است که افراد بدون توجه به شاخصهای تمایز بخش میتوانند از آن در جهت رسیدن به اهداف فردی و جمعی بهره برند.
بیهیچ شبهه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و میراث ملی و اسلامی ماست که وظیفه داریم آن را سالم و توانمند به نسلهای بعد منتقل سازیم. دین، دولت و خانواده ارکان سهگانه حیات تاریخ ایرانیان بودهاند و همواره خواهند بود. با وجود همه حوادث، هنوز هم خانواده در تشکیل شخصیت نسل بعد تأثیری عمیق و بیرقیب دارد. بنابراین، شناخت اهمیت و جایگاه خانواده، میتواند برای ارتقاء و تعالی بخشیدن به آرمانهای فرهنگی- اجتماعی یک ملت بسیار مفید واقع گردد.