جدول شماره (۹-۲) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک…………………………………………..۵۵
جدول شماره (۱۰-۲) تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….۷۱
جدول شماره (۱۱-۲) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………۷۳
جدول شماره (۱-۳) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….۹۲
جدول شماره (۲-۳) شاخصههای سرمایهاجتماعی، گویهها و سطحسنجش………………………………………۹۳
جدول شماره (۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………۹۷
جدول شماره (۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………۱۰۱
جدول شماره (۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………۱۰۲
جدول شماره (۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………….۱۰۳
جدول شماره (۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….۱۰۴
جدول شماره (۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….۱۰۵
جدول شماره (۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی……………………………………………۱۰۶
جدول شماره (۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره (۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانهروز……………………………۱۰۸
عنوان صفحه
جدول شماره (۹-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامههای تلویزیون…………………………… ۱۰۹
جدول شماره (۱۰-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………..۱۱۰
جدول شماره (۱۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون…………………………………۱۱۲
جدول شماره (۱۲-۴) توزیع فراوانی انواع اعتماد………………………………………………………………………..۱۱۴
جدول شماره (۱۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی………………………………………………۱۱۵
جدول شماره (۱۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجاماجتماعی……………………………………………….۱۱۶
جدول شماره (۱۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی………………………………………….۱۱۸
جدول شماره (۱۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایهاجتماعی………………………………………۱۱۹
جدول شماره (۱۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی…………………………………..۱۲۱
جدول شماره (۱۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسیاجتماعی……………………………۱۲۲
جداول دوبعدی
جدول شماره (۱۹-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون………………………..۱۲۴
جدول شماره(۲۰-۴)آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……..۱۲۵
جدول شماره (۲۱-۴) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….۱۲۶
جدول شماره (۲۲-۴) آزمون تفاوت میانگین انسجاماجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….۱۲۷
جدول شماره (۲۳-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی……………………………………………………..۱۲۸
جدول شماره (۲۴-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………..۱۲۸
جدول شماره (۲۵-۴) آزمون تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون…………………………………۱۲۹
جدول شماره (۲۶-۴) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون….۱۳۰
جدول شماره(۲۷-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسی اجتماعی……………………………………….۱۳۱
جدول شماره(۲۸-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسیاجتماعی خانوادهها………………………………………………۱۳۱
جدول شماره(۲۹-۴) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….۱۳۲
جدول شماره(۳۰-۴) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………..۱۳۳
جدول شماره(۳۱-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………..۱۳۴
جدول شماره(۳۲-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی…………………………………………………………………………۱۳۴
جدول شماره (۳۳-۴) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………………………….۱۳۵

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.