۲-۳-۹-۳- شبکههای اجتماعی غیررسمی
از گویههای زیر برای سنجش این متغیر استفاده شده است:
-شبکههای مذهبی(شرکت در مراسم عزاداری مذهبی/جشن و سرور/ جلسات آموزش دینی و احکام/ برپایی مراسم عزاداری یا جشن در منزل/)
-شبکههای خیریه(شرکت در جشن عاظفهها/ کمک به مردم آسیب دیده زلزله،سیل/
-شبکههای سیاسی (شرکت در انتخابات مجلس در سال گذشته/ شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن/ شرکت در گفتگوهای سیاسی)
۴-۹-۳- آگاهیهای سیاسی- اجتماعی
برای سنجش این متغیر از چهار سؤال زیر استفاده شده است:
-رئیس سازمان صداوسیما را چه کسی انتخاب میکند؟
-وزیر امور خارجه ایران چه کسی است؟
-اعضای شورای شهر برای چه مدت انتخاب میشوند؟
-در صورت بروز مشکل بین مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان، مرجع رسیدگی کننده کدام است؟
۵-۹-۳- رضایت اجتماعی
در این تحقیق برای سنجش این متغیر از پنج گویه زیر استفاده شده است:
-رضایت از شغل خود
-رضایت از درآمد خود
-رضایت از خانواده خود
-رضایت از زندگی حود
-رضایت از محل زندگی خود
۶-۹-۳- اعتماد به تلویزیون
این متغیر با هشت گویه زیر سنجیده شده است:
-تلویزیون همواره با سانسورتوأم است.
-تلویزیون در شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی موفق بوده است.
-تلویزیون به علت جناحی عمل کردن نمیتواند در آگاهی بخشیدن به جامعه موثر باشد.
-استفاده از تلویزیون را به سایر رسانهها ترجیح میدهم.
-برنامههای تلویزیون تصویر درستی از جهان به انسان میدهد و انسان را از مسائل سایر کشورها آگاه میسازد.
-برنامههای تلویزیون با توجه و اهمیت به نظرات مخاطبان ساخته میشود.
-تلویزیون چیزی ازائه میکند که غیر از واقعیتهای جامعه است.
-دغدغه تلویزیون رسیدن به اهداف گروهی و خاص خود است.
۱۰-۳- پایایی[۸۶] تحقیق
پایایی ابزار اندازهگیری به این امر اشاره دارد که این ابزار در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. پایایی یعنی همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است. بنابراین دامنه ضریب قابلیت اعتماد معمولاً از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷، ۱۶۶) در این پژوهش هر چقدر مقدار آلفا بیشتر باشد به همان نسبت وسیله اندازهگیری دارای پایایی بیشتری است در تحقیقات علوم اجتماعی معمولاً آلفای کرونباخ اگر کمتر از ۶/. باشد به معنی ضعف پایایی بوده و قابل قبول نیست.
برای سنجش پایایی تحقیق پس از تهیه پرسشنامه ۳۰ پرسشنامه پیش-آزمون در جمعیت مورد تحقیق اجرا شد و آلفای کرونباخ برای گویههای تحقیق به شرح زیر بدست آمد:
جدول(۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شاخص تعداد گویهها تعداد افراد نمونه ضریب آلفای کرونباخ