جامعۀ آماری، «مجموعهای از افراد است که در یک یا چند صفت مشترک بوده و علاقهمندیم که نتایج تحقیق و پژوهش خود را به آنها تعمیم دهیم.» (دلاور، ۱۳۸۳، ص ۱۲۰)
جامعه آماری این تحقیق کلیه خانواده های ساکن شهر تهران می باشد.طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، تعداد کل خانواده های ساکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۲۲۴۵۶۰۱ خانواده می باشد. (amar.org.ir)
۴-۳ – واحد مشاهده
واحد مشاهده در این تحقیق فرد (عضوی از خانواده) میباشد.
۵-۳- واحد تحلیل
واحد تحلیل عبارتست از فرد، گروه، طبقه یا پدیدۀ اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. به بیان دیگر، در تعیین واحدهای تحلیل این سؤال مطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چه چیزی یا چه کسی است؟ صفت مورد بررسی، صفت فرد است یا صفت گروه یا صفت طبقه و… . در واقع، واحد تحلیل همان موصوف است. «در پیمایش همواره لازم نیست که افراد محور (واحد تحلیل) مطالعه باشند، بلکه گروه یا سازمان یا حتی کل جامعه را میتوان محور مطالعه قرار داد.» (نجفی، ۱۳۸۴، ص۴۶) واحد تحلیل در این تحقیق، خانواده میباشد و سطح تحلیل میانه است.
۶-۳- روش نمونهگیری
مشاهده تمام کنشها و کنشگرانی که مرتبط با پدیده مورد مطالعه هستند هرگز امکانپذیر نیست. هر نمونهای زیر مجموعه خاصی از یک جمعیت است که برای استنباط ماهیت کل آن جامعه مورد مشاهده قرار میگیرد.(ببی، ۱۳۸۴، ص ۴۷) امکان بررسی یک موضوع در میان همه عناصر جمعیت امکانپذیر نیست. با بوجود آمدن روشهای نمونهگیری عاقلانه آنست که این عمل را با نمونهگیری انجام دهیم. نمونهگیری، یعنی« انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه.» (دلاور، ۱۳۸۳، ص۱۲۰)
با توجه به گستردگی جامعه آماری مناسبترین روش نمونهگیری استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است . در این تکنیک کسب نمونه نهایی متضمن انتخاب چند نمونه مختلف است و به گونهای انجام میشود که هزینه مصاحبه نهایی به حداقل برسد. روش کار به این صورت است که ابتدا از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ، ۵ منطقه از شمال(منطقه ۱)، جنوب(منطقه ۱۶)، شرق(منطقه ۸)، غرب(منطقه ۲) و مرکز(مناطق ۶ و ۱۱) انتخاب میشود، با توجه به اینکه هر منطقه از تعدادی بلوک تشکیل شده است، در مرحله بعد با استفاده از نمونهگیری تصادفی ، چند بلوک را از هر منطقه انتخاب میکنیم و چون فهرست خانوارهای هر بلوک مشخص است، با استفاده از نمونهگیری تصادفی تعداد خانوارهای مورد نیاز را انتخاب میکنیم.
۷-۳- حجم نمونه و روش محاسبه آن
در مطالعات گسترده از آنجا که عناصر جامعه مورد مطالعه بیشمار است و امکان بررسی همه آنها وجود ندارد و از سوی دیگر به منظور صرفهجویی در هزینهها و دقت و سرعت بیشتر در عملیات و پژوهش از نمونه گیری استفاده میکنند.
تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول:
:N حجم جامعه آماری
:Z عدد استاندارد برای میزان اطمینان که برابر با ۹۵٫/. می باشد
:d میزان خطای استاندارد که برابر با ۵ درصد است
P و q: نسبت واحدهای دارای صفت مورد نظر و فاقد صفت مورد نظر در جامعه آماری که هر کدام ۵/. می باشند
: برابر است با حاصلضرب p در q
۸-۳- روش گردآوری اطلاعات
پرکاربردترین ابزار گردآوری دادهها در روش پیمایش « پرسشنامه » است ، پرسشنامه شیوه بسیار ساختمندی برای گردآوری دادههاست که در آن هر پاسخگو به مجموعه یکسانی از پرسشها پاسخ میدهد. ضمن آنکه از دیگر فنون روش پیمایش مانند مصاحبه نیز بهره خواهیم برد.
۹-۳- تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی در واقع پایین آمدن از نردبان انتزاع است. به طوری که بتوان یک مفهوم را تا آنجا که ممکن است ملموس و مشهود کرد.
۱-۹-۳- سرمایه اجتماعی
برای سنجش متغیر وابسته تحقیق یعنی «سرمایه اجتماعی» از ۶۰ گویه استفاده شده است. سرمایه اجتماعی دارای سه بخش اعتماد اجتماعی، شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی میباشد؛ اعتماد اجتماعی نیز از چهار بخش اعتماد بنیادی، اعتماد فردی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تشکیل یافته است. جدول زیر معرفهای متغیر سرمایه اجتماعی و سطح سنجش آن را مشخص میکند.
جدول(۱-۳) اجزای سرمایه اجتماعی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

عنوان متغیر معرف درجه(۱) معرف درجه(۲) سطح سنجش
سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی -اعتماد بنیادی
-اعتماد فردی
-اعتماد عمومی
-اعتماد نهادی
ترتیبی