جدول شماره (۱۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسیاجتماعی……………………………۱۲۲
جداول دوبعدی
جدول شماره (۱۹-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون………………………..۱۲۴
جدول شماره(۲۰-۴)آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……..۱۲۵
جدول شماره (۲۱-۴) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….۱۲۶
جدول شماره (۲۲-۴) آزمون تفاوت میانگین انسجاماجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………….۱۲۷
جدول شماره (۲۳-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی……………………………………………………..۱۲۸
جدول شماره (۲۴-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………..۱۲۸
جدول شماره (۲۵-۴) آزمون تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون…………………………………۱۲۹
جدول شماره (۲۶-۴) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین شبکههای اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون….۱۳۰
جدول شماره(۲۷-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسی اجتماعی……………………………………….۱۳۱
جدول شماره(۲۸-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهیهای سیاسیاجتماعی خانوادهها………………………………………………۱۳۱
جدول شماره(۲۹-۴) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….۱۳۲
جدول شماره(۳۰-۴) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………..۱۳۳
جدول شماره(۳۱-۴) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………..۱۳۴
جدول شماره(۳۲-۴) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی…………………………………………………………………………۱۳۴
جدول شماره (۳۳-۴) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی……………………………………………………………………….۱۳۵
جدول شماره(۳۴-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون..۱۳۶
جدول شماره(۳۵-۴) توزیع فراوانی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی…………………………………….۱۳۶
جدول شماره (۳۶-۴) رابطه بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی……………………………………………….۱۳۷
جدول شماره (۳۷-۴) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکههای سیما………………………………………………………….۱۳۸
جدول شماره(۳۸-۴) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول شماره (۳۹-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت…………………………………………………………..۱۴۰
جدول شماره (۴۰-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….۱۴۱
جدول شماره (۴۱-۴) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال………………..۱۴۲
جدول شماره (۴۲-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت………………………………………………………….۱۴۳
جدول شماره (۴۳-۴) رگرسیون خطی؛ بررسی همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته………………………………………………۱۴۴
جدول شماره (۴۴-۴) نتایج تبیینی فرضیههای تحقیق در یک نگاه………………………………………………………………………………۱۴۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (۱-۲) ارتباط متقابل انواع سرمایه…………………………………………………………………………………………۳۰
نمودار شماره (۲-۲) سطوح سهگانه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………….۳۷
نمودار شماره (۳-۲) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۴۳
نمودار شماره (۴-۲) ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۵۱
نمودار شماره (۵-۲) تشکیل سرمایه اجتماعی بر اساس دیدگاه وبر……………………………………………………………….۵۵
نمودار شماره (۶-۲) مدل سرمایه اجتماعی نانلین………………………………………………………………………………………۶۵
نمودار شماره (۷-۲) مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸۶

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.