فهرست منابع ۱۶۱
ضمایم ۱۶۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جداول یکبعدی
جدول شماره (۱-۲) نظریههای سرمایه………………………………………………………………………………………..۲۷
جدول شماره(۲-۲) تعاریف سرمایهاجتماعی از نظر اندیشمندان……………………………………………………..۳۴
جدول شماره (۳-۲) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………۳۸
جدول شماره (۴-۲) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی……………………………………………………..۳۹
جدول شماره (۵-۲) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی……………………………………۴۰
جدول شماره (۶-۲) سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن……………………………………………………………….۴۰
جدول شماره (۷-۲) میزان اعتماد بینشخصی (اعضای خانواده، خویشان و دوستان)………………………..۴۶
جدول شماره (۸-۲) اجزای اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………….۴۷
جدول شماره (۹-۲) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک…………………………………………..۵۵
جدول شماره (۱۰-۲) تعریف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….۷۱
جدول شماره (۱۱-۲) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………۷۳
جدول شماره (۱-۳) اجزای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….۹۲
جدول شماره (۲-۳) شاخصههای سرمایهاجتماعی، گویهها و سطحسنجش………………………………………۹۳
جدول شماره (۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………۹۷
جدول شماره (۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………۱۰۱
جدول شماره (۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………۱۰۲
جدول شماره (۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………….۱۰۳
جدول شماره (۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………….۱۰۴
جدول شماره (۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….۱۰۵
جدول شماره (۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی……………………………………………۱۰۶
جدول شماره (۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت…………………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره (۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانهروز……………………………۱۰۸
عنوان صفحه
جدول شماره (۹-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامههای تلویزیون…………………………… ۱۰۹
جدول شماره (۱۰-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون……………………..۱۱۰
جدول شماره (۱۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون…………………………………۱۱۲
جدول شماره (۱۲-۴) توزیع فراوانی انواع اعتماد………………………………………………………………………..۱۱۴
جدول شماره (۱۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی………………………………………………۱۱۵
جدول شماره (۱۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجاماجتماعی……………………………………………….۱۱۶
جدول شماره (۱۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکههای اجتماعی………………………………………….۱۱۸
جدول شماره (۱۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایهاجتماعی………………………………………۱۱۹
جدول شماره (۱۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی…………………………………..۱۲۱

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است