جزنی، نسرین، (۱۳۸۸)،”مدیریت منابع انسانی”،چاپ چهارم ،نشر نی ،تهران ، ۱۹۵ – ۱۸۳٫
جیریایی شراهی،حسن،(۱۳۹۰)،“بررسی عوامل موثر بر توفیق برون سپاری سخت افزارها و نرم افزارهای فناوری اطلاعات”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اراک.
حافظ نیا،محمد.رضا،(۱۳۸۳)، “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”،انتشارات سمت.
حافظ نیا،محمد.رضا،(۱۳۸۴)،“مقدمه ای بر روش تحقیق علوم انسانی” چاپ اول ، انتشارات سمت، تهران .
سحرخیز ، فاطمه ، (۱۳۸۹)”مجله فن آوری و توسعه صنعت”شماره ۶۲ ، ۱۹۸-۱۰۳٫
حسینی ، ابوالحسن ، هادی زاده ، مقدم اکرم ، جوادی ، هوشمند ، (۱۳۸۸) ، ” بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی مدیریت منابع انسانی ” پنجمین کنفراس توسعه منابع انسانی ، تهران.
خاکی،غلام.رضا(۱۳۸۳)،” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی”،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی.
خلیلی شورینی، سیاوش، (۱۳۸۶)،“روش های تحقیق در علوم انسانی”، انتشارات یادواره کتاب .
رضائیان ، علی،(۱۳۸۶)،“مدیریت رفتار سازمانى”،۲۱۹ انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
رضائیان ، علی ، (۱۳۷۹)،“مبانی سازمان و مدیریت”،چاپ اول،انتشارات سمت،تهران.
زارعی، متین ،(۱۳۸۲)،“مدیریت منابع انسانی”،چاپ اول،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم،۳۵٫
زمانی، محمدرضا ،(۱۳۸۹)،” ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در حوزه تعاملات اداری مورد کاوی سازمان بازرگانی استان مرکزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اراک.
دری ، بهروز ، (۱۳۸۱) ” نقش توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمان های دارای کلاس جهانی : ضرورتی راهبردی در چشم انداز توسعه کشور “ فرآیند مدیریت و توسعه ، شماره ۵۸ .
سرمقاله ،(۱۳۸۰) ،” نقش فن آوری در سازمانهای نو”، مجله تدبیر، شمار ه۱۱۱،۹۰٫
سعادت ، اسفندیار،(۱۳۸۳)،“مدیریت منابع انسانی”،چاپ هشتم،انتشارات سمت،تهران،۱۳۸۳٫
سلطانی ، ایرج ،(۱۳۸۲)،“نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی”،مجله تدبیر شماره ۱۳۸،۹۲-۸۳٫
سیدجوادین، رضا ،(۱۳۷۳)،“برنامه ریزی نیروی انسانی “- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – ۴۰٫
ا نصاری ، مهسا ، جهانشاه لو، محمدرضا ،(۱۳۸۳)،” مجله منابع انسانی“،شماره ۸۴ .
طالبیان ، احمد.رضا، (۱۳۸۳)،“برنامه ریزی انسانی”، تدبیر،شماره ۱۳۸،صفحات ۲۷ – ۲۲٫
ظهوری،قاسم،(۱۳۷۸)،”کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی درمدیریت”،جلد اول،انتشارات میر.
عسگریان،مصطفی،(۱۳۷۰)،“مدیریت نیروى انسانى”، انتشارات دانشگاهى تربیت معلم، چاپ اول، ص۳۹،۱۳۷۰٫
علاقه بند، علی ،(۱۳۸۳)،“مدیریت عمومی”، نشر روان ، چاپ دوم ، ۱۷-۱۶٫
فارسیجانی،حسن،عارف نژاد ،محسن، (۱۳۸۹)،”مجله چشم انداز مدیریت دولتی” ، شماره ۶ ،۹۴-۷۵٫
کاظمی، بابک ، ابطحی،سیدحسین، (۱۳۸۴)،”بهره وری”،انتشارات موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ، ۱۰-۹٫
مومنی،منصور، فعال قیومی، علی ، (۱۳۸۶)، “تحلیل های آماری با استفاده از spss” ، نشر کتاب نو.
نادری،عزت الله ، سیف نراقی ، مهرداد ، (۱۳۸۷)،“روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی”، دفتر تحقیقات و انتشارات .
واکر، جیمز ، ترجمه خدابخش داشگر زاده ،(۱۳۷۵)،“برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی “چاپ اول، نشر فرهنگی زند،تهران.
حاج باقری ، ادیب ، (۱۳۹۰) “بررسی میزان اثربخشی فاکتورهای اقتصادی و مذهبی در جهت حفظ و ارتقاء حرفه پرستاری در ایران ” ، انتشارات موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ، ۱۳٫
منابع لاتین:
Armstrong,(1993),“ M. A handbook of personnel management practice”, ۴th ed. London: Kogan Page3.
Bondarouka.T,(2009),“Rueal.H.e-HRM effectiveness in a public sector organization:” a multi stakeholder pperspective. The International Journal of Human Resource Management,Vol20,no 3, Pp578-590 .
Chadiha Letha .A& et al ,(2004)“Empowering African American Women Informal Caregivers” : A Literature synthesis and practice strategies . Social work.p64-93.
Christopher,(1995) “Mabey strategic human resource management”,first edition,black well publishing,Malden.
Ernst Biesalski, Andreas Abecker,(2005) “ Human resourse management with ontology, DaimlerChrysler AG, Werk Worth, Forschungszentrum Informatik (FZI), Karlsruhe.p.62 .
Ernst Biesalski, Andreas Abecker,(2005) “ human resourse management with ontology”, DaimlerChrysler AG, Werk Worth, Forschungszentrum Informatik (FZI)p.75, Karlsruhe.
Gary Dessler(2003), “OP.Cit”, P.19.
Hall, (1998), “R. Dennis Middlemist”, Michael A. Hitt, Charles R.Greer, Personnel, P.7 .
HallR.M.Noe,(1991) “OP.Ci t”, P.368 . R.W.Mondy 12 , 11, P.374.I bid,P.9 .
Hiromasa Ida,(2009),“Relationship between stress and performance in a japans nursing organization”,:Vol2,no1,Pp15-32.
Hernz Weihrich, (1998)“Management”, McGRAW-Hill, Ninth ,110000, Harold Koontz Edition ,P.44 . R.W.Mondy R.M.Noe, Personnel, The Management of Human.
Hill,(1990) , Saiyadain . Mirzas , “Human Resources management”, McGraw .
Huselid, M. (1995), “The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance”, Academy of Management Journal,Vol. 38, pp. 635-720.