تشکیل جلسات عمومی ، طرح موضوعات جدید و بارش افکار به منظور ایجاد خلاقیت و آماده کردن ذهن پرسنل برای اظهار نظر.
بهبود تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی در بیمارستان.
ایجاد شبکه ارتباطی در بین سایر مراکز و استفاده از تجربیات سایر همکاران.
تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی.
اعطای تسهیلات وامکانات ؛محول کردن مسئولیت به افراد برای انجام کار.
تلاش مدیران در افزایش تمایل پرسنل در مشارکت و کارگروهی.
استفاده از نظرات خرد جمعی پرستاران در تدوین خط مشی بیمارستان در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و درمانی.
بالابردن انگیزه کاری پرسنل با استفاده از ابزارهای مختلف مانند صدور تشویقی کتبی و یا تشویق مادی.
مدیریت بیمارستانها به صورت هیئت امنایی و داشتن اختیار عمل مدیران در الکترونیکی نمودن مدیریت منابع انسانی .
افزایش میزان رضایتمندی مراجعین به بیمارستان از طریق الکترونیکی کردن فرآیندهای انجام کار.
۵-۲-۲ پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی:
با توجه به تائید فرضیات تحقیق حاضر در زمینه بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر توانمندسازی پرستاران طبق متغیر وابسته رهبری،آموزش ،خط مشی گذاری ،پاداش،یادگیری ،درجه تأثیرگذاری،خلاقیت و نوآوری در جوامع مختلف به محققین آینده جهت تائید هرچه بیشتراین فرضیات موارد زیر پیشنهاد می شود:
بررسی رابطه بین ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) و توانمندی کادر پزشکی ، پیراپزشکی و اداری در بیمارستانها.
بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد الکترونیکی (EP) و توانمندی کادر پزشکی ، پیراپزشکی و اداری در بیمارستانها.
بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک و افزایش بهره وری در بخشهای کلینیکی ، پاراکلینیکی و اداری.
بررسی رابطه الکترونیکی نمودن امور با موضوعات مختلف در محیطهای صنعتی،اداری و درمانی .
اجرای موضوع تحقیق در سایر بیمارستانها و مقایسه یافته ها با یافته های تحقیق انجام شده.
اجرای مجدد تحقیق پس از بهبود تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی در بخشهای مختلف.
۵-۳ محدودیت های تحقیق
الف ) محدودیت های ذاتی تحقیق
 ابهام پاسخگویان تحقیق به علت عدم اجرای کامل الکترونیکی نمودن در زمینه های پ‍ژوهشی و درمانی.
– تحقیق حاضر محدود به نگرش سنجی از طریق پرسشنامه است و ممکن است به دست آوردن داده های دقیق در دیگر موارد سازمانی و صنعتی ، این نتایج را دقیقا تایید نکند.
– وجود قوانین و مقرراتی خاص در تأمین اجتماعی ودانشگاه علوم پزشکی در جهت اجرای کامل الکترونیکی نمودن امور.
– محافظه کاری برخی از پاسخگویان در هنگام تکمیل پرسشنامه.
– مخالفت برخی ازمدیران در طراحی کیفیت سؤالات پرسشنامه به علت قوانین سازمانی. در این راستا با تغییراتی در برخی از سؤالات که ایجاد حساسیت کرده بود و همچنین تغییر در ترتیب سؤالات موافقت مدیران جلب شد.
ب ) محدودیت های اجرایی
– توزیع پرسشنامه با مشکلات عدم همکاری پاسخ دهندگان همراه بود که محقق برای جلب اعتماد و همکاری آنها وقت بسیار صرف کرده است.
– به دلیل شیفتی بودن پرستاران و عدم دسترسی به جامعه آماری مورد نظر مشکلاتی در این زمینه پیش روی محقق قرار داشته است.
– با عنایت به اینکه ارائه برخی خدمات به ویژه در بخش درمانی دچار خلل و نقصان نگردد ، مدیران تمایل چندانی به ایجاد تغییرات از خود نشان نمی دهند.
– در زمینه تفسیر متغیرهای مربوطه ، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود و منابع فارسی زیادی برای فصل دوم و الگو برداری برای انجام کار در دست نبود.
– وجود مقررات سازمانی و همچنین کسب مجوز ایجاد تغییرات از سازمان مرکزی ، پیشرفت امور را کندتر کرده است.
منابع و ماخذ
منابع فارسی:
اصول کافى، ج ۱، ۴۰۷٫
عبدالوهاب ، حاج ادیب ،وسلطانی،محمود،(۱۳۸۴)،”یک مدل برای توسعه پرستاری در ایران“، مجله تحقیقات خدمات پرستاری.
افرازه، عمید، (۱۳۸۴)،” مدیریت دانش(مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی)”، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
افضلی، ملک، (۱۳۸۵)،” اصول طراحی پرسش نامه در مطالعات علوم پزشکی “ ، انتشارات نوردانش، تهران .
امامی،محمد. حسن،(۱۳۸۹)،“راهنمای جامع توانمندسازی منابع انسانی”، چاپ دوم،چاپ پردیس ملت.
آون، هیوز، ترجمه سید مهدی الوانی ، (۱۳۸۹)،” مدیریت دولتی نوین ، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی- واحدعلوم تحقیقات.
بافت،آلن. جی هینزواستفن، ترجمه محمد اعرابی و محمد موسوی،(۱۳۸۶)،”برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی” ،چاپ اول،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،تهران.
بیک زاده مرزبانی، ناصر، و حسن سوری،(۱۳۸۵)،”مدل راهبردی مدیریت دانش در توانمندسازی و توسعه پایدار منابع انسانی”، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت.
بیگری،اسکات ، ترجمه عباس نوری زاده،(۱۳۸۴)، “منابع انسانی الکترونیک” ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است