• بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
 • سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۰۰/۰ می باشد .پس فرضیه تأیید می شود و رابطه بین مدیریت منابع منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت معنا دار است و Beta با ۳۷۵/۰ با هر تغییر در متغیر مستقل پژوهشی ، با ۳۷۵/۰ تغییر درمتغیر مشارکت مواجه خواهیم شد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

  با استدلالی مشابه با ۰۶۳/ سطح معنی داری با ۹۵ درصد اطمینان فرضیه محقق رد می گردد.این نتیجه نشانگر این مهم است که امر کار گروهی و Team working در بیمارستان در جایگاه مناسبی نمی باشد و استفاده از نظرات متخصصین امر و برگزاری کارگاه های عملی مورد نیاز می باشد و چنانچه در تحقیق انجام شده توسط ادیب حاج باقری مشاهده شد، به منظور افزایش مشارکت عمومی و ارتقاء اثر بخشی ، فاکتورهای اقتصادی و مذهبی تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
  ۵-۱-۷ یافته های آزمون ۳ فرضیه هفتم تحقیق:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

  در این رابطه، با توجه به سطح معنی داری که توسط نرم افزار محاسبه شده است(۲۰۱/۰) چون بزرگتر از رقم ۰۵/ است لذا فرضیه رد شده و رابطه بین دو متغیر معنادار نمی باشد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

  سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۹۲/۰ می باشد .پس فرضیه محقق رد می شود و رابطه معنادار نمی باشد.
  این فرضیات به نوعی اشاره به مثمر ثمر نبودن دوره های آموزشی و تأثیر کم آن دوره ها در یادگیری پرسنل شاغل در بیمارستان است.چرا که طی انجام مصاحبه با برخی از همکاران مشخص شد که از نظر کمی دوره های زیادی برگزار می شود منتهی به علت تئوری بودن محتوای دوره ها و عدم استفاده از کارگاه های آموزشی از نظر کیفی این دوره ها از مطلوبیت چندانی همراه نیستند.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

  سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۲۷/۰ می باشد .پس فرضیه تأیید می شود و رابطه بین مدیریت منابع منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت معنادار است و Beta با ۲۰۱/۰ با هر تغییر در متغیر مستقل پژوهشی ، با ۲۰۱/۰ تغییر درمتغیر مشارکت مواجه خواهیم شد.
  ۵-۱-۸ یافته های آزمون ۳ فرضیه هشتم تحقیق:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.

  سطح معنی داری ۲۰۱/۰ نشانگر رد فرضیه می باشد و رابطه دومتغیر معنادار نیست. بدلیل اینکه این پایه آموزش در این مرکز بر اساس خلاقیت بنا نهاده نشده است و فرهنگ سازمانی آنها خلاقیت را در خود نگنجانده است لذا این فرضیه رد شده است.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.

  با عنایت به اینکه در محاسبات انجام شده توسط نرم افزار سطح معنی داری ۶۷۵/۰ بوده و بزرگتر از رقم ۵۰/ می باشد ،لذا فرضیه محقق رد می شود.
  طبق اطلاعات کسب شده از این ۲ فرضیه مشخص شده است که مدیران ارشد بیمارستان در ایجاد خلاقیت و نوآوری در بخشهای آموزشی و پژوهشی توفیق چندانی نداشتند و توصیه می شود با برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل تیم های کاری بتوانند در این زمینه قدرت تفکر و اظهار نظر در بین همکاران را قوت ببخشند و با دادن پاداش به پرسنل از افکار نو و جدید استقبال شود.
  ۲۴٫بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک ازنظرخدمات درمانی وخلاقیت ونوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
  سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۰۱/۰ می باشد .پس فرضیه تأیید می شود و رابطه بین مدیریت منابع منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی ، خلاقیت و نوآوری معنادار است و Beta با ۳۲۳/۰ با هر تغییر در متغیر مستقل پژوهشی ، با ۳۷۵/۰ تغییر درمتغیر خلاقیت و نوآوری مواجه خواهیم شد.
  ۵-۲ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق
  ۵-۲-۱ توصیه های کاربردی:
  براساس نتایج فرضیات مشخص شد که ۷ متغیر رهبری ، آموزش ، خط مشی گذاری ، پاداش ،یادگیری ،درجه تأثیرگذاری،خلاقیت و نوآوری بر توانمند سازی پرستاران اثر شایانی دارند . با توجه به این مورد که این تحقیق در کشورهای دیگری نیز صورت پذیرفته است و نتایج این پژوهش از اعتبار بالایی برخوردار می باشد، لذا این نتایج در این بیمارستان و دیگر سازمانهای مشابه جهت توفیق هر چه بهتر توانمند سازی پرسنل از اهمیت بالایی برخوردار است .
  لذا مواردی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
  برگزاری دوره های آموزشی مناسب و مرتبط برای پرسنل در رابطه با توانمندسازی.
  جابجایی برخی از نیروهای شاغل در بخش ها به دلیل ارتقاء بهره وری پرستاران.
  استفاده از نظرات کارشناسان و بهره گیری از یافته های دیگران.
  نفوذ در قلب کارکنان از طریق ایجاد اعتماد بین کارکنان و مدیران.
  فراهم نمودن زمینه های اظهار نظر توسط پرسنل و استفاده از پیشنهادهای آنان و ارتقاء خلاقیت و نوآوری در خدمات قابل ارائه.

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.