1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

در این فرضیه سطح معنی داری برابر با ۰۳۶/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری در نظر گرفته شده توسط محقق است لذا رابطه معنادار می باشد.
۸ . بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وانگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
در این فرضیه سطح معنی داری برابر با ۰۰۰/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری در نظر گرفته شده توسط محقق است لذا رابطه معنادار می باشد. ضریب Beta برابر با ۳۷۹/۰ است و ایجاد هر واحد تغییر در متغیر مستقل پژوهشی ، ۳۷۹/۰ تغییر در انگیزش کارکنان ایجاد می شود.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

سطح معنی داری برابر با ۲۲۷/ ۰است لذا فرضیه رد می شود.لذا ضروری است با تزریق عوامل انگیزشی و ایجاد احساس تعلق سازمانی در ارتقاء انگیزش پرستاران اقدام نمود تا خدمات درمانی مطلوبتری به بیماران ارائه نمود.
۵-۱-۴ یافته های آزمون ۳ فرضیه چهارم تحقیق:

  1. .بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.

در این فرضیه با عنایت به سطح معنی داری محاسبه شده (۰۰۰/۰) با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که رابطه ما معنادار است.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.

سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۰۸/۰ می باشد .پس فرضیه تأیید می شود و رابطه معنادار است.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.

طبق درصد محاسبه شده توسط نرم افزار (۸۰۱/۰ ) رابطه معنادار نیست و فرضیه محقق رد شده است . لذا دست اندر کاران امر می بایست در تدوین خط مشی بیمارستان از نظرات پرستاران شاغل در بخش های مختلف و همچنین نظرات و یافته های دیگران بهره ببرند ، چرا که رسیدن به هدف سازمانی ، بدون هم فکری و همسویی کارکنان دیگر میسر نخواهد بود.
۵-۱-۵ یافته های آزمون ۳ فرضیه پنجم تحقیق:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیرپذیری رابطه معناداری وجود دارد.

در این تحقیق با توجه به اینکه فرضیه محقق با سطح معنی داری ۷۸۰/۰ رد شده و مقدار Beta برابر ۰۲۶/ است توجه بیشتر مدیران پرستاری را می طلبد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و درجه تأثیررابطه معناداری وجود دارد.

در این تحقیق با توجه به اینکه فرضیه محقق با سطح معنی داری ۰۱۴/۰ تأیید شده و مقدار Beta برابر ۲۵۱/۰ است و بدین معنی است که با هر تغییر در متغییر مستقل پژوهشی ، ۲۵۱/۰ تغییر در متغیر وابسته درجه تأثیر پذبری ایجاد خواهد شد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.

سطح معنی داری ۰۷۷/۰ محاسبه شده با نرم افزار رد فرضیه محقق را اثبات می کند و بدین معنی است که رابطه معناداری بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر وجود ندارد.لذا برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و ایجاد فرهنگ مناسب و همچنین ایجاد همدلی در بین پرستاران امری الزامی به نظر می رسد و رضایتمندی بیماران با ادامه این روند به مرور زمان کاهش خواهد داشت.
۵-۱-۶ یافته های آزمون ۳ فرضیه ششم تحقیق:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۱۰۹/۰ می باشد .پس فرضیه محقق رد می شود و رابطه معنادار نمی باشد. لذا ضرورت توجه به نظرات و پیشنهادهای همکاران در بیمارستان احساس می شود و عدم توجه مدیران به این امر در آینده می تواند موجب کاهش انگیزه کاری و عدم مشارکت کارکنان در سایر موارد گردد.