نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
با ورود به عصر اطلاعات و بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نخستین ابزارهایی است که تغییرات اساسی در همه ابعاد ایجاد کرده است و هرروزه تاثیر این دگرگونی ها در زندگی روزمره بیشتر نمایان می شود. از سوی دیگر فن آوری اطلاعات نقش بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان ها دارد. لذا تعیین یک استراتژی مناسب برای توانمندسازی کارکنان و استفاده از توانمندی کسب و کارهای فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی می تواند یکی از تصمیات تاثیرگذاری باشد که توسط مدیران اتخاذ می گردد.در فصل پنجم ابتدا به بیان نتایج هر یک از فرضیات پرداخته شده است ، سپس در راستای نتایج پیشنهاداتی به سازمان مورد مطالعه ارائه شده و در ادامه پیشنهاد برای انجام تحقیقات آتی مطرح شده و محدودیت ها و موانع تحقیق معرفی گردیده اند.
۵-۱ یافته هاونتایج تحقیق :
۵-۱-۱ یافته های آزمون سه فرضیه اول تحقیق:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات آموزشی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

با عنایت به اینکه سطح معنی داری برابر ۰۰۴/۰ و کوچکتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه تأیید می گردد. همچنینBeta برابر با ۲۴۳/۰ می باشد و این بدان معناست که به ازاء هر واحد تغییر درخدمات آموزشی ، ۲۴۳/۰ واحد توانمندی افزایش می یابد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۴۹/۰ می باشد .پس فرضیه تأیید می شود.ضریب Beta برابر با ۱۸۲/۰ است.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد

همانطور که دراین ۳ فرضیه مشاهده می شود به دلیل اینکه سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار کوچکتر از سطح خطای ۰۵/۰ است، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای محقق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مبنی بر این که مدیریت منابع انسانی از نظر آموزشی ، خدماتی و پژوهشی با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه معناداری دارد، پذیرفته می‌شود .
ضریب همبستگی و مقدار آماره t برای فرضیه اصلی تحقیق در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.
نمودار۵-۱ مربوط به مدل تحلیلی تحقیق
نمودار۵-۲ مربوط به مدل تحلیلی تحقیق
آموزشی
پژوهشی
درمانی
مشارکت
درجه تأثیر
خط مشی
انگیزش
رهبری
یادگیری
خلاقیت
۵-۱-۲ یافته های آزمون ۳ فرضیه دوم تحقیق:
۴٫بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
در این فرضیه مشاهده می شود که با یک واحد تغییر در متغیر مستقل آموزشی ،رهبری را ۲۱۵/۰ واحد افزایش می‌دهد و سطح معناداری برابر با ۰۲/۰ و از سطح خطای محقق کوچکتر است پس ادعای محقق پذیرفته می شود.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

باتوجه به سطح معناداری محاسبه شده توسط کامپیوتر ۶۱۸/۰ که بیشتر از سطح خطای در نظرگرفته شده توسط محقق یعنی ۰۵/۰ است درنتیجه ادعای محقق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مدیریت منابع انسانی از نظر پژوهشی با رهبری نیروی انسانی پذیرفته نمی‌شود لذا ضروری است تا با تغییرنگرش مدیران ارشد پرستاری در خصوص تعامل با پرسنل و توجه به خواسته های آنان بتوانند آنان را به فعالیتهای پژوهشی علاقمند نمایند.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

با سطح معناداری محاسبه شده برابر با ۰۶۱/۰ و مقایسه آن با سطح خطای ۰۵/۰در سطح احتمال ۹۵/۰ فرضیه محقق رد شده است. مدیران بیمارستان می توانند با تغییرات قابل ملاحظه ای در جابجایی پرسنل و یا برگزاری دوره های آموزشی مناسب، در زمینه رهبری و جلب اعتماد کارکنان در عملکرد پرستاران تغییر ایجاد نمایند.
۵-۱-۳ یافته های آزمون ۳ فرضیه سوم تحقیق: